بانك توسعه تعاون قم ، 250 ميليون ريال وام مسكن پرداخت مي كند
 رييس اداره شعب بانك توسعه تعاون قم گفت: تسهيلات ساخت براي واحدهاي مسكوني تا سقف 250 ميليون ريال توسط اين بانك پرداخت مي شود.

 'آيت اله حيدري ' دراين زمينه افزود: به منظور تشويق احداث واحدهاي مسكوني و كنترل بازار مسكن اين بانك با متقاضيان احداث و تكميل واحدهاي مسكوني مشاركت مدني مي نمايد.
وي اولويت اعطاي تسهيلات براي طرح هاي ساخت مسكن را با طرح هاي نيمه تمام و طرح هاي مسكن با رعايت زيربناي الگوي مسكن و طرح هاي مورد اجرا در مناطق محروم دانست.
وي همچنين افزود: تعاوني هاي مسكن درتامين مالي احداث واحدهاي مسكوني دراولويت قرار دارند.
حيدري سقف فردي تسهيلات در مرحله مشاركت به ازاي هر واحد مسكوني را تا سقف 60 درصد قيمت تمام شده و برآوردي ، حداكثر تا مبلغ 250 ميليون ريال دركلان شهر قم و 180 ميليون ريال در ساير مناطق شهري به ازاي هر واحد مسكوني ذكر كرد.
وي خاطرنشان كرد: اعطاي تسهيلات براي خريد واحدهاي مسكوني اعم از عرصه و اعيان از طرف اين بانك ممنوع مي باشد و تسهيلات صرفا براي احداث واحدهاي مسكوني قابل پرداخت مي باشد.
وي گفت: متقاضيان دريافت تسهيلات مي توانند جهت اطلاع بيشتر به شعبات اين بانك در سطح استان مراجعه نمايند.