پوشش بیمه ای دو داروی بیماران تالاسمی
مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از کاهش قیمت دو داروی دفروکسامین و دسفرال بیماران تالاسمی خبر داد.

«مهدی پیرصالحی» درمورد انتقاد برخی رسانه ها مبنی بر افزایش قیمت داروهای بیماران خاص گفت: یارانه حذف شده از داروی بیماران تالاسمی در قالب پوشش جدید تفاهمنامه سازمان غذا و دارو با سازمان های بیمه گر اعمال شده است.

وی ادامه داد: پوشش داروی خاص بیماران تالاسمی در فهرست تفاهمنامه مذکور برای داروی دفروکسامین 100 درصد و دسفرال 98 درصد است.
به گزارش ایرنا، به گفته مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر، بیماران تالاسمی برای داروی دفروکسامین هیچگونه پرداختی نخواهد داشت و برای داروی دسفرال تنها دو درصد قیمت دارو(معادل 2250 ریال ) را پرداخت می کنند.