امامت نمازهاي جماعت بانوان توسط بانوان
امامت نمازهاي جماعت بانوان توسط بانوان در مساجد استان «هاي نان» چين به امري عادي تبديل شده است.

به نوشته جمهوری اسلامی، بانوان مسلماني كه در كسوت امام جماعت مساجد فعاليت مي‌كنند، علاوه بر امامت نمازهاي بانوان مسلمان، به آموزش احكام و اعتقادات اسلامي در مساجد نيز مي‌پردازند.
گي شايزيا، از بانوان مسلماني كه امامت جماعت‌هاي بانوان را در يكي از مساجد چين برعهده دارد، مي‌گويد: هنگامي كه همه نمازگزاران زن هستند، در كشور چين مشكلي براي امامت نماز توسط بانوان وجود ندارد. هر چند بنابر آمارهاي رسمي حدود 20 ميليون مسلمان در چين زندگي مي‌كنند ولي مسلمانان اين كشور معتقدند تعداد مسلمانان چين بين 65 تا 100 ميليون نفر است.