پاپ عذرخواهی کرد
ˈخورخه ماریو برگوگلیوˈ 76 ساله دویست و شصت و ششمین پاپ کلیسای کاتولیک از موارد کودک آزاری برخی کشیشان عذر خواهی و طلب بخشش کرد.
به گزارش ایرنا،پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیک ها امروز (جمعه ) در دیدار با هیاتی از دفتر بین المللی کاتولیکی کودکان گفت: من از تمام بدی هایی که برخی کشیشان از طریق کودک آزاری مرتکب شده اند، طلب بخشش می کنم.
وی تضمین کرد: کلیسا از این آسیب آگاه است و در مقابله با این مساله و تنبیه (کشیشان گناهکار) هیچ گامی به عقب بر نخواهد داشت.
کودک آزاری آسیبی شخصی و روحی است و ما نمی خواهیم که هیچ کوتاهی در این زمینه در قبال آنهایی که باید تنبیه بشوند، صورت بگیرد.

پاپ سپس به رابطه تربیتی میان کودک با خانواده اشاره کرد و گفت: کودکان حق رشد در یک خانواده با پدر و مادری دارند که توان ایجاد محفلی مناسب برای رشد و بلوغ حقیقی آنها را فراهم کرده باشند. کودکان موش آزمایشگاهی نیستند که برای تربیت آنها دست به آزمایش زد.
وی همچنین علیه موارد سقط جنین افزود: جان انسان مقدس و مصون است و حق زندگی نخستین و اصلی ترین حقوق انسان است.

پاپ گفت: ما امروز باید با اقتصاد انزوا و بی عدالت مبارزه کنیم . اقتصادی که انسان را می کشد و بشر را یک ماده مصرفی محسوب می کند که می توان از ان استفاده کرد و دور انداخت.
ˈˈفدریکو لومباردیˈ سخنگوی واتیکان در دی ماه سال گذشته از خلع لباس 400 کشیش متهم به کودک آزاری در سال های 2011 و 2012 خبر داد.

این نخستین باری بود که واتیکان پس از گذشت هشت سال با فشار کمیسیون حقوق کودکان سازمان ملل، جنین آماری را ارایه کرده است که حاکی از افزایش موارد کشیش های خلع لباس شده در سال های 2011 و 2012 نسبت به 170 کشیشی است که در سال های 2008 و 2009 اخراج شده بودند.
بندیکت شانزدهم (پاپ مستعفی) در دو سال آخر ماموریت خود اجازه استعفای 400 کشیش کودک آزار را صادرکرد که حاکی از تعهد او بر یکی از مسایل بحث برانگیز کلیسا در دوران معاصر محسوب می شد.

وی قبل از پاپ شدن متوجه شد که اسقف ها در بسیاری از موارد دستورات واتیکان را در باره کشیشان کودک آزار اجرا نمی کنند و به جای اخراج متهمین آنها را از کلیسایی به کلیسای دیگر منتقل می کنند و موارد را پنهان نگه می دارند.
ˈآسوشیتدپرسˈ با انتشار اسنادی اعلام کرد که قدیمی ترین آمار موارد کودک آزاری کشیشان مربوط به سال 2005 می شود.

در آن سال شورای ایمان واتیکان به ارایه داده های دقیق در باره کودک آزاری کشیشان پرداخت و پس از نخستین سال ها و با محاکمه تعدادی از کشیشان،اوضاع در سال 2008 تغییر کرد. سالی که ˈراتزینگرˈ پاپ شد و به آمریکا که شمار زیادی از شکایت ها علیه کشیش ها شده بود، سفر کرد.