غرويان: احمدي نژاد وارد انتخابات مي شود
جبهه پايداري در صدد است تا ادامه فعاليت هاي سياسي و اجتماعي خود را در قالب ورود به مجلس تعقيب کند.
محسن غرويان استاد حوزه و دانشگاه در گفتگو با خبرگزاري آريا در خصوص فعاليت احمدي نژاد براي مجلس دهم، اظهار داشت: به طور قطع در فعاليت آقاي احمدي نژاد براي مجلس دهم يا معرفي افرادي که موافق و هماهنگ با ايشان هستند شکي وجود ندارد چرا که طيف فکري وي مانند جبهه پايداري و آيت الله مصباح است و آنها نيز در صدد فعاليت هايي براي مجلس دهم هستند.

وي در ادامه افزود: به اعتقاد من جبهه پايداري در صدد است تا ادامه فعاليت هاي سياسي و اجتماعي خود را در قالب ورود به مجلس تعقيب کند، اما در مورد اينکه شخص آقاي احمدي نژاد نامزد شود يا اينکه فردي را از ليست مورد نظر براي کانديداتوري معرفي کند نيازمند زمان هستيم.

غرويان با اشاره به اقبال مردم از احمدي نژاد در انتخابات مجلس دهم، بيان داشت: با توجه به شرايط فعلي جامعه و سابقه 8 ساله رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد و همچنين شناختي که مردم از وي در مدت طولاني دارند بعيد مي دانم مردم به وي و نمايندگان مورد نظر آقاي احمدي نژاد اقبالي داشته باشند و به طور کلي چارچوب فکري آقاي احمدي نژاد از سوي ملت ايران طرد شده است.

غرويان خاطر نشان کرد: با توجه به اختلاس هاي ميلياردي که ملت ايران همچنان درگير آن است و مردم در انتظار محاکماتي هستند تا در مورد اختلاس ها از دولت آقاي احمدي نژاد صورت گيرد و نتيجه سرقت ها و اختلاس هايي که از بيت المال در طي 8 سال گذشته صورت گرفته موجب شده نوعي بي اعتمادي از سوي مردم به احمدي نژاد حاصل شود . اينکه مردم خواستار پاسخ از دولت گذشته هستند امري طبيعي است چرا که جفاي بزرگي به ملت شده است لذا مردم از حکومت ديني انتظار شفاف سازي دارند .