متن بیانیه ایران پس از مذاکرات آلماتی 2

دکتر سعید جلیلی در غروب روز 17 فرودرین 1392 و در پایان دو روز مذاکرات آلماتی 2 در بیانیه ای اعلام کرد که مذاکرات با 1+5 پس از مشورت کاترین اشتون با وزرای خارجه غربی ادامه پیدا خواهد کرد.

به گزارش ایران هسته ای، متن این بیانیه چنین است:

در ابتدا از دولت و ملت کشور دوست قزاقستان به خاطر میزبانی شایسته این مذاکرات تشکر می کنم. ایران 10 ماه قبل در مسکو طرح جامعی برای پیش برد مذاکرات ارائه کرد. در این دوره ایران برنامه عملیاتی خود را در چارچوب طرح مسکو ارائه کرد. این برنامه، پیشنهاد تجدید نظر شده 1+5 در آلماتی و ملاحظات نشست کارشناسی را در نظر گرفته است. بخشی از ابتکارات ما به طور مشخص در پاسخ به نظرات 1+5 در نشست آلماتی 1 مطرح شد که ازظرفیت تغییربرای حرکت به جلو برخوردار است.

در دو روز گذشته بحث های محتوایی و مشروح صورت گرفت و نمایندگان 6 کشور ابهامات و سوال های متعددی درباره برنامه عملیاتی ایران ارائه کردند به تفصیل پاسخ داده شد. البته بین نگاه های دو طرف فاصله هایی وجود دارد.

ایران با تاکید بر حق غنی سازی از گفت وگو برای همکاری استقبال می کند. دو محور اساسی که دراین مذاکرات برای جلب اعتماد ایران بیان شد عبارت است شناسایی حق غنی سازی و خاتمه دادن به رفتارهایی که نشانه دشمنی با ملت ایران است. بر مبنای اینها پیشنهادهایی برای حرکت در مسیر سازنده ارائه شد.

نمایندگان 1+5 با طرح نظرات دولت های خود خواهان ارزیابی های بیشتر از شرایط جدید ناشی از ابتکارات ایران شدند و قرار شد اشتون پس از مذاکره با وزاری خارجه 6 کشور با من تلفنی صحبت کند.

ما فکر می کنیم مذاکرات خوبی در آلماتی انجام شد و اکنون 1+5 باید اراده و صداقت خود را برای برداشتن گام های اعتماد ساز متناسب در آینده نشان دهد.