سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

اقتصاد مقاومتی و زمین‌گیر کردن دولت

تهاجمی که اصول‌گرایان علیه دولت روحانی به راه انداخته‌اند، یک هزارم آن راعلیه دولت خاتمی نداشتند. علت آن هم مشخص است. آن روزها برای همه جریانها منافع ملی بر منافع جناحی و باندی ترجیح داشت. متأسفانه امروز منافع ملی حلقه گمشده بسیاری از نزاع‌های سیاسی در کشور است.

گزیده ها