سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

آگهي هاي دادگستري كرج91/10/11

آگهی مزایده اموال غیرمنقول(نوبت دوم)
به موجب پرونده کلاسه 9 /900172 صادره از شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی کرج له: خانم مریم زارعی مهر و علیه آقای عسكر عسكری محکوم علیه محکوم است به پرداخت یکصد سکه بهار آزادی در حق محکوم له و مبلغ 5 درصد عشر دولتی با توجه به اینکه اجرائیه صادره به محکوم علیه ابلاغ شده در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفای محکوم به وهزینه اجرایی پلاک ثبتی 1170 /168 متعلق به نامبرده از سوی این اجرا توقیف وتوسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف و ارزیابی شده و مقرر است در مورخ 10 /11 /91 از ساعت 11 الی 12 در محل اجرای احکام مدنی از طریق مزایده به فروش میرسد مزایده از قیمت 000 /000 /150 /21 ریال نظریه کارشناسی شروع میشود و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزايده فی المجلس به صورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یک ماه از وی وصول خواهد شد و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد در صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینههای مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینههای نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین به شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد.
مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس به شرح ذيل پیوستی میباشد
حضور دادورز محترم اجرای احکام مدنی دادگستری کرج
عطف به کارشناسی کلاسه 90 /9 /6523 مبنی بر ارزیابی پلاک 1170 /168 واقع در کرج ـ خیابان خیام ـ نبش خیابان فردوسی با هدایت و راهنمایی خواهان به محل ملک مراجعه کرده و پس از بازدید و بررسیهای لازم نتیجه کارشناسی به شرح ذیل میباشد.
پلاک 1170 /168 به شماره ثبت 8989 صفحه 203 دفتر جلد 100 دفاتر ناحیه3 کرج که برابر صورت مجلس تفکیکی 55756 مورخه 20 /5 /88 به دو قطعه تفکیک شده که قطعه اول تفکیکی پلاک 12150 فرعی از 1170 /168 اصلی به عنوان شش دانگ یک قطعه زمین که در آن ساختمان احداث شده به مساحت 70 /427 متر مربع و قطعه دوم تفکیکی به عنوان باقیمانده پلاک 1170 /168 اصلی شش دانگ یک قطعه زمین که در آن ساختمان احداث شده به مساحت 660متر مربع که در اثر عقب نشینی مساحت آن به 92 /655 متر مربع اصلاح شده است و پلاکهای فوق فاقد صورت مجلس تفکیک آپارتمان و مغازه تجاری میباشند.
اعیانی پلاک فوق عبارتند از:
همکف دارای 7باب مغازه در قسمت شمالی و 3باب مغازه در ضلع جنوبی پلاک واقع شده است که مساحت مجموع 7 باب مغازه شمالی 257 متر مربع(بدون بالکن تجاری) و مساحت 3 باب مغازه ضلع جنوبی 82 متر مربع(بدون بالکن تجاری) و طبقه بالا دارای 3 واحد به صورت اداری که راه دسترسی آنها از ضلع شمالی برای دو واحد و از ضلع جنوبی برای یک واحد که مساحت آنها بهترتیب حدود 95 متر مربع و 6 /115 متر مربع و 160متر مربع به عنوان دفاتر معماری و دفتر فنی ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد که دو واحد آنها در اختیار مستاجر میباشد.
ضمنا تمام واحدهای تجاری به صورت سر قفلی به افراد غیر واگذار شدهاند و پلاک فوق فاقد صورت مجلس تفکیکی به صورت تجاری و مسکونی میباشد.
با توجه به مراتب فوق وارزش املاک منطقه و موقعیت مکانی، مقطع زمانی و درنظر گرفتن تمامی عوامل مؤثر در ارزیابی به انضمام حق کسب و پیشه و سر قفلی تجاریهای همکف ارزش ششدانگ پلاک فوق مبلغ 000 /000 /150 /21 ریال معادل دو میلیارد و یکصدو پانزده میلیون تومان و ارزش ششدانگ پلاک فوق بدون در نظر گرفتن سر قفلیها و حق کسب و پیشه مبلغ 000 /000 /950 /8 ریال معادل هشتصد و نود و پنج میلیون تومان و ارزش 2سهم از 10 سهم پلاک مذکور با احتساب سر قفلی و حق کسب و پیشه 000 /000 /230 /4ریال معادل چهارصد و بیست و سه میلیون تومان و ارزش 2سهم از 10 سهم پلاک مذکور بدون در نظر گرفتن حق کسب و پیشه مبلغ 000 /000 /790 /1ریال معادل یکصدو هفتاد و نه میلیون تومان میباشد.م /الف 14903
ابوالفضل دلاوری ـ دادورز شعبه 9 اجرای احکام دادگاه خانواده
------------------------------------

901162 دادنامه 3 /10 /1391
پرونده کلاسه 9009982612701132 شعبه بیست و هفت دادگاه عمومی حقوقی(خانواده) دادگستری شهرستان کرج
دادنامه شماره9109972612701828
خواهان: خانم شهلا گلزار رفیع به نشانی کرج 45 متری خ ابوذر شهرک امید بلوک ج واحد1
خوانده: آقای روح اله نوروزی به نشانی مجهول المکان
خواسته: گواهی عدم امکان سازش
رأی دادگاه ـ درباره دادخواست تقدیمی خواهان شهلا گلزار رفیعی بطرفیت خوانده روح اله نوروزی بخواسته طلاق بااین توضیح که حسب تصویر سند نکاحیه پیوست پرونده طرفین در تاریخ 21 /2 /86 با یکدیگر به نحو دائم و رسمی ازدواج نموده و بلحاظ عسر و حرج خواسته از ناحیه خواهان مطروح گردیده است با عنایت به اینکه سعی و تلاش دادگاه وداوران در جهت حصول سازش ذات البین منتج به نتیجه نگردیده وخوانده علیرغم دعوت از طریق جرائد حاضر نشده و لایحهای ارسال نداشته و زوجه با بذل کلیه حق و حقوق مالی اصرار بر طلاق دارد و تحقیقات انجام شده از شهود تعرفه موید صحت ادعای زوجه دارد بنابراین دادگاه با توجه به مراتب مذکور و با استناد به مواد 1130و 1119 قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 خوانده را ملزم به طلاق زوجه مینماید و بر این اساس خواهان میتواند ظرف سه ماه پس از قطعیت رای و با مراجعه به یکی از دفاتر طلاق و بابذل مهریه خود را به نحو خلع مطلقه نماید.رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی و بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان البرز و بیست روز قابل فرجام خواهی است.م /الف 14952
مرزبان ـ رئیس شعبه27 دادگاه خانواده کرج
-----------------------------------------------------------------------

910907 آگهي تعیین وقت دادرسی11 /10 /1391
خواهان امر اله رحمانی دادخواستی به طرفیت خوانده فرید هاشمزاده به خواسته دستور موقت وتحویل پلاک خودرو تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان کرج نموده که جهت رسیدگی به شعبه پنج دادگاه عمومی(حقوقی) دادگستری شهرستان کرج واقع در کرج ـ میدان نبوت ـ بلوار ملاصدرا ـ روبهروی پارک نبوت پلاک 124ـ120 ارجاع و به کلاسه 9109982610500836 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 28 /11 /1391 وساعت 35 /9 تعیین شده است به علت مجهول المکان بوده خوانده ودرخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امر مدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطلاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعلام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد م /الف 14919
متصدی امر دفتری دادگاه شعبه پنج دادگا عمومی(حقوقی) دادگستری شهرستان کرج ـ مهدی اصل روستا
----------------------------------------------------------------

91024آگهي تعیین وقت دادرسی10 /10 /1391
خواهان سهیلا حبی علیداش دادخواستی به طرفیت خوانده منصوره جوادی به خواسته اجرتالمثل تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان کرج نموده که جهت رسیدگی به شعبه پنج دادگاه عمومی(حقوقی) دادگستری شهرستان کرج واقع در کرج ـ میدان نبوت ـ بلوار ملاصدرا ـ روبهروی پارک نبوت پلاک 124ـ120 ارجاع وبه کلاسه 9009982610501004 ثبت گردیده که وقت رسیدگی اجرای قرار آن 5 /12 /1391 وساعت 30 /11تعیین شده است به علت مجهول المکان بوده خوانده ودرخواست خواهان و به تجویز ماده73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطلاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمناعلام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد م /الف 14924
متصدی امر دفتری دادگاه شعبه پنج دادگاه عمومی(حقوقی) دادگستری شهرستان کرج ـ مهدی اصل روستا
------------------------------------

910615 تعیین وقت دادرسی9 /10 /1391
خواهان مؤسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان دادخواستی به طرفیت خواندگان ملوک خوش نظر و احسان اله شاه محمدی به خواسته مطالبه طلب و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تقدیم دادگاههای عمومی. شهرستان کرج نموده که جهت رسیدگی به شعبه سی دادگاه عمومی(حقوقی) دادگستری شهرستان کرج واقع در کرج ـ میدان نبوت ـ بلوار ملاصدراـ روبهروی پارک نبوت پلاک 124ـ120 ارجاع و به کلاسه 9109982613000537 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 31 /01 /1392 و ساعت10 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطلاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعلام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م /الف 14837
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه سی دادگاه عمومی حقوقی(خانواده) دادگستری شهرستان کرج
---------------------------------------------------

900663 تعیین وقت دادرسی 22 /8 /1391
خواهان محمد کرچی دادخواستی به طرفیت خوانده سید اسمعیل عبداله صابری به خواسته مطالبه طلب و مطالبه خسارت و پرداخت حق الوکاله تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان کرج نموده که جهت رسیدگی به شعبه سه دادگاه عمومی(حقوقی) دادگستری شهرستان کرج واقع در کرج میدان نبوت بلوار ملاصدرا روبهروی پارک نبوت پلاک 124ـ120 ارجاع و به کلاسه 9009982610300660 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 9 /12 /1391 و ساعت 30 /10 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطلاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعلام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م /الف 14840
منشی دادگاه حقوقی شعبه سه دادگاه عمومی(حقوقی) دادگستری شهرستان کرج ـ سیده معصوم حسینی
-----------------------------------------------

91 /3437ج ش آگهی مزایده اموال منقول 10 /9 /91
بموجب پرونده کلاسه 90 /3437 صادره از حوزه شورای حل اختلاف کرج له علی پیرزاده و علیه عباس براتی محکوم علیه محکوم است به پرداخت 000 /000 /25 ریال به عنوان اصل خواسته و در حق محکوم له چون نامبرده در موعد مقرر قانونی مفاد حکم را اجراء نکرده است حسب تقاضای محکوم له بشرح زیر به وسیله این اجراتوقیف و توسط کارشناس ارزیابی گردیده است و مقرر است از طریق مزایده در تاریخ 30 /10 /91 از ساعت 15 /9 الی 30 /9 در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف کرج بفروش برسد مزایده از قیمت کارشناسی شروع میشود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید ده درصد از قیمت مزایده به صورت وجه نقد یا چک بانکی(تضمین شده) فی المجلس از برنده مزایده دریافت میشود و الباقی وجه مزایده ظرف مهلتی که از سوی دادورز اجرا تعیین میگردد و حداکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ و اموال به نامبرده تحویل خواهد شد در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد در صورتیکه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل شود مزایده فردای اداری همان روز در همان ساعت و مکان برگزار میگردد شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده میشود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه(در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد ضمنا طالبین میتوانند ظرف هفت روز قبل از مزایده به دفتر اجرا مراجعه و با هماهنگی اجرا از اموال بازدید نمایند اموال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است1ـ یک دستگاه تلویزیون رنگی مارک سامسونگ قاب مشکی40 اینچ مدل CA40R818
شماره سریالAHUR30FP200425
به همراه یک دستگاه سینما خانواده با تعداد چهار باند همگی مستعمل جمعا به ارزش 000 /500 /4ریال ـ م /الف 14887
مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف کرج ـ فرخزاد
-----------------------------------------------------------------

911196 تعیین وقت دادرسی 9 /10 /1391
خواهان منیژه بالست دادخواستی به طرفیت خوانده ابوالفضل توفیقی آذری به خواسته لغو حضانت تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان کرج نموده که جهت رسیدگی به شعبه سی و یک دادگاه عمومی حقوقی(خانواده) دادگستری شهرستان کرج مستقر در فردیس واقع در کرج جاده ملارد نبش خیابان اهری مجتمع قضائی فردیس ارجاع و به کلاسه 9109982612901172 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 9 /12 /1391 و ساعت9 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطلاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعلام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م /الف 14876
منشی دادگاه حقوقی شعبه سی و یک دادگاه عمومی حقوقی(خانواده) دادگستری شهرستان کرج مستقر در فردیس ـ منظوری


telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ١٢-١٠-١٣٩١, ٢٠:٠۶

   

پر مبحث ترین ها