سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

آگهي دادكستري كرج1391/10/10

دادنامه

پرونده کلاسه 8809982610200624 شماره دادنامه: 8909972610200024 ـ21 /1 /89
مرجع رسیدگی شعبه2 دادگاه حقوقی عمومی کرج
خواهان: آقای حامد رفیعی آذری با وکالت آقای عباس پارسائی فر به نشانی کرج ـ چهارراه طالقانی به طرف میدان شهداء برج ارم ط7 واحد28
خواندگان: 1ـ آقای مرتضی شریفی به نشانی مجهول المکان
2ـآقای جلال کریمیان به نشانی کرج ـ مهرشهر بلوار امیر کبیر شهرک بهاران ساختمان آسمان پ8
3ـ آقای بیژن درویشی به نشانی کرج ـ شاهین ویلاـ بنیاد مدرس جنوبی کوچه کوثر 9 شرقی پ2ط2
4ـآقای سیاوش نصیری به آدرس ردیف هفتم
5ـ آقای محمدرضا جمالزاده به نشانی مهرشهرـ کیانمهرـ ابتدای بلوار کیانمهر جنب آژانس مسکن آریانا مجتمع مسکونی سینا واحد7
6ـ آقای کیومرث خدری غریبوند به نشانی ردیف هفتم
7ـ خانم مهرانگیز جعفری همگی به نشانی تهران اکباتان فاز یک بلوک 4 A ورودی یک ط 7 شماره26
8ـ آقای حسن امیری به نشانی تهران ـ خ امام خمینی ره میدان حسن آباد کوچه شهید شجاعی پ4 ایمن ابراز قائم
9ـ شرکت تعاون مسکن شهید چمران ناجا به نشانی کرج قزلحصار روبهروی زندان قزلحصار پادگان آموزشی شهید چمران ناجا
10ـ سازمان مسکن و شهرسازی کرج به نشانی کرج چهارراه کارخانه قند خ زکریای رازی روبهروی دبیرستان فاطمی
11ـ بانک ملی ایران شعبه حسین اباد مهرشهرـ به نشانی کرج ـ مهرشهر بلوار ارم خ افشار
12ـ شرکت کهن کاران وصول به نشانی خ شهید بهشتی بین خیابان فرمانداری و خ کسری ساختمان نادر ط 4 واحد7
خواسته: 1ـ دستور موقت 2ـ الزام به تنظیم سند رسمی ملک
رای دادگاه ـ خواسته آقای حامدرفیعی آذری با وکالت آقای عباس پارسائی فر به طرفیت 1ـ مرتضی شریفی 2ـ جلال کریمیان 2ـ بیژن درویشی 4ـ سیاوش نصیری 5ـ محمدرضا جمالزاده6ـ کیومرث خدری 7ـ مهر انگیز جعفری 8ـ حسن امیری 9ـ شرکت تعاونی مسکن شهید چمران ناجا 10ـ سازمان مسکن و شهرسازی کرج 11ـ بانک ملی ایران شعبه حسین آباد مهر شهر12ـ شرکت کهن کاران وصول محکومیت خواندگان به اخذ پایان کار و صورتجلسه تفکیکی و مفاصا حسابهای مربوط و فک رهن وتنظیم سندرسمی ششدانگ یک دستگاه آپارتمان احداثی در طبقه دوم شمالی بنای احداث شده در پلاک ثبتی 171 اصلی قطعه 28 ومطالبه خسارات دادرسی ميباشد وبا اشاره به قرار داد و مجوز شماره 31921 /15 /1 /40 مورخ 27 /7 /74 تنظیمی فی مابین خواندگان ردیفهای نهم و دهم و سایر مستندات و نهایتا قرارداد عادی شماره 1360ـ17 /2 /82 پیرامون خواسته مشروحا توضیح ودر خاتمه خواسته را اعلام خواندگان ردیفهای سوم و چهارم و پنجم وششم و هفتم و هشتم ودهم و یازدهم به شرح لایحه تقدیمی دفاعیات خود را اعلام سایر خواندگان حاضر نشدند دفاعی ننمودهاند دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مدارک ابرازی و پاسخ واصله از واحد ثبتی محل به شماره 115247 /یک 8 /10 /88 و مفاد قرار داد عادی شماره 1360ـ17 /2 /82 و تعهدات خوانده ردیف اول به شرح مندرج در آن قرارداد واظهارات اصحاب دعوی با استناد به مواد 10و219و220و222 الی 225 از قانون مدنی و مواد198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 3و4 آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلاء دادگستری و وکلاء موضوع ماده187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی حکم به محکومیت خوانده ردیف دهم به اخذ پایان کار و صورتجلسه تفکیکی و فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان موردمعامله بنام خواهان که بدیهی است اخذ کلیه مفاصا حسابها واخذ مطالبات هزینههای راجع به مراتب فوق وتسویه حساب با خوانده ردیف نهم و دهم به عهده خوانده ردیف اول خواهد بود توضیحا پرداخت مطالبات بانک مرتهن به عهده خواهان ميباشد و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت نودو هفت هزار تومان به عنوان هزینه دادرسی و یکصد و هشتادو سه هزار و ششصد تومان به عنوان حق الوکاله در مرحله بدوی در حق خواهان صادر و اعلام مينماید درباره دعوی خواهان به خواسته صدور دستور موقت و نظر به استرداد دعوی با استناد به بند الف از ماده107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست و نظر به استرداد دعوی به طرفیت خوانده ردیف دوازدهم مستندا به بند ب از ماده مذکور قرار رد دعوی صادر و اعلام مينماید ودر رابطه با دعوی خواهان به خواسته تنظیم سند و انجام مقدمات به شرح بالا به طرفیت خواندگان ردیفهای اولی الی نهم و دهم با مستفاد از بند 4 از ماده84 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام مينماید رای صادره نسبت به خواندگان ردیفهای سوم الی هشتم ودهم و یازدهم حضوری و قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و نسبت به سایر خواندگان غیابی است.م /الف14795
رئیس شعبه2 دادگاه حقوقی عمومی کرج
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دادنامه

پرونده کلاسه 8809982610200626شماره دادنامه: 8909972610200028ـ22 /1 /89
مرجع رسیدگی شعبه2 دادگاه حقوقی عمومی کرج
خواهان و خوانده: خانم مینا پورسیستانی با وکالت آقای عباس پارسائی فر به نشانی کرج ـ چهارراه طالقانی به طرف میدان شهداء برج ارم ط7 واحد28
خواندگان: 1ـآقای مرتضی شریفی به نشانی مجهول المکان
2ـآقای جلال کریمیان به نشانی کرج ـ مهرشهر بلوار امیر کبیر شهرک بهاران ساختمان آسمان پ8
3ـ آقای بیژن درویشی به نشانی کرج ـ شاهین ویلاـ بنیاد مدرس جنوبی کوچه موثر 9شرقی پ2ط2
4ـ آقای سیاوش نصیری به نشانی تهران اکباتان فاز يك بلوک 4 Aورودی 1 ط 7 شماره26
5ـ آقای محمدرضا جمالزاده به نشانی مهرشهرـ کیانمهرـ ابتدای بلوار کیانمهر جنب آژانس مسکن آریانا مجتمع مسکونی سینا واحد7
6ـ آقای کیومرث خدری غریبوند ـ به نشانی تهران اکباتان فاز يك بلوک 4 A ورودی 1 ط 7 شماره26
7ـ خانم مهرانگیز جعفری به نشانی تهران اکباتان فاز یک بلوک A4ورودی یک ط 7 شماره26
8ـ آقای حسن امیری به نشانی تهران ـ خ امام خمینی(ره) میدان حسن آباد کوچه شهید شجاعی پ4 ایمن ابراز قائم
9ـ شرکت تعاون مسکن شهید چمران ناجا به نشانی کرج قزلحصار روبهروی زندان قزلحصار پادگان آموزشی شهید چمران ناجا
10ـ سازمان مسکن و شهرسازی کرج به نشانی کرج چهارراه کارخانه قند خ زکریای رازی روبهروی دبیرستان فاطمیه
11ـ بانک ملی ایران شعبه حسین آباد مهرشهر کرج ـ به نشانی کرج ـ مهرشهر بلوار ارم خ افشار
12ـ شرکت کهن کاران وصول به نشانی خ شهید بهشتی بین خیابان فرمانداری و خ کسری ساختمان نادر ط 4 واحد7
خواستهها: دستور موقت 2ـ الزام به تنظیم سند رسمی ملک
رأی دادگاه ـ خواسته خانم مینا پورسیستانی با وکالت آقای عباس پارسائی فر به طرفیت 1ـ مرتضی شریفی 2ـ جلال کریمیان 3ـ بیژن درویشی 4ـ سیاوش نصیری 5ـ محمدرضا جمالزاده6ـ کیومرث خدری غریبوند 7ـ مهر انگیز جعفری 8ـ حسن امیری 9ـ شرکت تعاونی مسکن شهید چمران ناجا 10ـ سازمان مسکن و شهرسازی کرج 11ـ بانک ملی ایران شعبه حسین آباد مهر شهر12ـ شرکت کهن کاران وصول الزام خواندگان به الفـ به اخذ پایان کار و ب ـ صورتمجلس تفکیکی و ج ـ مفاصا حسابهای مربوطه و د ـ فک رهن و تسویه حساب وام بانکی و ه ـ تسویه حساب با تعاونی مسکن شهید چمران ناجا و خوانده ردیف دهم ی ـ و تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان احداثی در طبقه اول سمت شمال بنای ساخته شده در قطعه 28 از171 اصلی با استناد به قرارداد عادی شماره 1359ـ17 /2 /82 و سایر مدارک پیوست دادخواست ميباشد و ضمن ارائه خواسته دستور موقت که بااستناد به بند الف از ماده107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام ميگردد واسترداد دعوی نسبت به خوانده ردیف دوازدهم که بااستناد به بند ب از ماده مذکور قرار رد دعوی صادر و اعلام مينماید پیرامون خواسته بطور مبسوط و مشروح به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی توضیح خواندگان ردیفهای سوم الی هشتم ودهم و یازدهم به شرح لایحه تقدیمی دفاعیات خود را اعلام و سایر خواندگان حاضر نشدند دفاعی ننمودهاند دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مدارک ابرازی و قرارداد عادی شماره 1359ـ17 /2 /82 و تعهدات خوانده ردیف اول واظهارات اصحاب دعوی و پاسخ واصله از واحد ثبتی محل با استناد به مواد10و219و220و222 الی 227 از قانون مدنی مواد 198و519 ازقانون آیین دادرسی مدنی و مواد 3و4 از آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلاء دادگستری وکلاء موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی حکم به محکومیت خوانده ردیف دهم به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و فک رهن و تنظیم سندرسمی انتقال آپارتمان مورد معامله که اخذ کلیه مفاصا حسابها و پرداخت هزینههای مربوط به غیر از مطالبات خوانده ردیف یازدهم و هزنیههای مربوطه که به عهده خواهان با توجه به مفاد قرارداد عادی مستند دعوی ميباشد به عهده خوانده ردیف اول است و همچنین حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت نود و هفت هزار تومان هزینه دادرسی و یکصدو هشتاد و سه هزار وششصد تومان به عنوان حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق خواهان صادر و اعلام مينماید درباره دعوی خواهان به طرفیت خواندگان ردیفهای اول الی نهم و یازدهم به خواسته تنظیم سند و انجام تعهدات مورد اشاره با استناد به بند 4 از ماده84 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام مينماید رای صادره نسبت به خواندگان ردیفهای سوم الی هشتم ودهم و یازدهم حضوری و قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و نسبت به سایر خواندگان غیابی است.م /الف14794
رئیس شعبه2 دادگاه حقوقی عمومی کرج
---------------------------------------------------------------------------------

آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظر به اینکه تحدید حدود دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه و محوطه متصل به آن که قسمتی از پلاک 115 فرعی از 40 اصلی واقع در تکیه سپهسالار ارنگه حوزه ثبتی کرج مالکیت آقای نورمحمد خدری فرزند محمدمیرزا برابر سند شماره 49865ـ22 /9 /49 دفتر 15 تهران به علت عدم حضور مالک به عمل نیامده و طبق ماده 15 نیز نمیتوان عمل نمود لذا تحدید حدود در روز چهارشنبه مورخ 11 /11 /91 در ساعت8 صبح در محل وقوع ملک شروع و به عمل خواهد آمد بدینوسیله به اطلاع کلیه مالکین املاک مجاور پلاک فوق الذکر میرساند تا روز و ساعت مقرر در محل وقوع ملک حاضر و چنانچه نسبت به حدود حقوق ارتفاعی اعتراض دارند از تاریخ تحدید به مدت سی روز اعتراض خود و یا تصدیق مرجع قضائی مبنی بر طرح دعوی را به اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرج تسلیم و رسید دریافت دارند معترضین مکلفند در اجرای ماده 86 آئین نامه قانون ثبت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست خود را به مراجع قضائی ذیصلاح تقدیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت مذکور تسلیم و رسید دریافت دارند بدیهی است در غیر این صورت حق واخواهی از آنان ساقط خواهد شدم /الف 14502
تاریخ انتشار آگهی تحدیدی روز یک شنبه مورخه 10 /10 /91
رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرج ـ رضا پورافضل
--------------------------------------------

اصلاحیه

آگهی منتشره در روزنامه 19دی آگهی تحدید حدود اختصاصی به تاریخ9 /10 /91 روستای نشترود صحیح پیرو
ميباشد که بدین وسیله اصلاح ميگردد . /الف 14568
رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرج ـ رضا پورافضل
-------------------------------------------------------------------------------------------


34811 آگهی تحدید حدود اختصاصی2 /10 /91

نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یک قطعه باغ و زمین متصل به هم به مساحت تقریبی 3200متر مربع از پلاک 626 /625 فرعی از 47 اصلی روستای نشترود حوزه ثبتی کرج مالکیت آقای حمیدو رمضانعلی علی محمدی فرزند محمود به علت عدم حضور مالک به عمل نیامده و طبق ماده 15 نیز نمی توان عمل نمود لذا تحدید حدود در روز چهارشنبه مورخه 11 /11 /91 در ساعت 8صبح در محل وقوع ملک شروع و به عمل خواهد آمد بدینوسیله به اطلاع کلیه مالکین املاک مجاور پلاک فوق الذکر میرساند تا روز و ساعت مقرر درمحل وقوع ملک حاضر و چنانچه نسبت به حدود و حقوق ارتفاعی اعتراضی دارند از تاریخ تحدید به مدت سی روز اعتراض خود و یا تصدیق مرجع قضائی مبنی بر طرح دعوی را به اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرج تسلیم و رسید دریافت دارند معترضین مکلفند در اجرای ماده86 آئین نامه قانون ثبت ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست خود را به مراجع قضائی ذیصلاح تقدیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت مذکور تسلیم و رسید دریافت دارند بدیهی است در غیراین صورت حق واخواهی از آنان ساقط خواهد شدم /الف 14568
تاریخ انتشار آگهی تحدیدی روز يكشنبه مورخه 10 /10 /91
رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرج ـ رضا پورافضل
telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ١٠-١٠-١٣٩١, ٢١:۵٣

   

پر مبحث ترین ها