سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

آگهي دادكستري كرج 1391/10/09

911166 آگهی احضار متهم 5 /10 /1391
(مربوط به دادسرا و نیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست)
در پرونده کلاسه9109982619201121 این شعبه علی فرجی فرزند لطف اله به اتهام فروش خودرو مسروقه تحت تعقیب قرار گرفته است با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و دراجرای مقررات ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به نامبرده ابلاغ می گردد تا در مهلت سی(30) روز پس از نشر آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.م /الف 14769
بازپرس شعبه دهم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه2 فجر کرج ـ پوراحمدی
--------------------------------------

910091 دادنامه 27 /8 /1391
پرونده کلاسه 9109982614900026
شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی دادگستری شهرستان کرج
دادنامه شماره 9109972614900625
خواهان: آقای علی اوسطه اینانلو به نشانی شهریارـ شهرک امیریه ـ خیابان صاحب الزمان(عج) پ53ـ ط2
خوانده: آقای مهدی ده پهلوانی به نشانی کرج ـ فردیس فلکه چهارم روبهرویتره بار بنگاه پایتخت بعد ازترانس برق کوچه21 غربی پ 128
خواسته: اعسار از پرداخت محکوم به
رأی دادگاه ـ پیرامون دادخواست آقای علی اوسط اینانلو فرزند فرج اله به طرفیت آقای مهدی ده پهلوان به خواسته اعسار به تقسیط محکوم به موضوع دادنامه 8901005 مورخ 8 /10 /89 صادره از این دادگاه که خواهان به موجب آن و به اتهام انتقال مال غیر مبلغ یکصد میلیون ریال در حق خوانده محکوم و حکم صادره قطعیت یافته است نظر به ابنکه مدعی اعسار جهت اثبات ادعای خود به استشهادیه پیوستی دادخواست و گواهی مطلعین استناد که از مطلعین تعرفه شده تحقیق و مفاد گواهی آنها حکایت از عدم توانایی مدعی اعسار از پرداخت محکوم به بطور دفعتا واحده دارد بنا به مراتب دادگاه مستند به ماده 37 قانون اعسار واختیارات حاصله از آن حکم به تقسیط محکوم به سابق الذکر بطوری که خواهان اعسار را به پرداخت ماهیانه پنج میلیون ریال را صادر ودرباره اعسار خواهان از پرداخت جزای نقدی نظر به اینکه حسب ماده2قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1377 وادعای اعسار را صرفا ناظر به استرداد عین یا مثل دیه) بوده و جزای نقدی از شمول آن خارج دانسته و از طرفی به موجب ماده7قانون مارالبیان و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1351 لغو گردیده لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته مستند به ماده2 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 قرار رد دعوی را صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان البرز می باشد.م /الف 14740
سرابی ـ رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی و جزایی کرج
---------------------------------------------------------------

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقاي سجاد مولایی دارای شناسنامه شماره 10549 به شرح دادخواست به کلاسه 45 /910511 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شیرین بخشعلی زاده بشناسنامه شماره 62 در تاریخ 14 /9 /1391در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1ـ حسن مولائی به شماره شناسنامه 611 صادره از کرج فرزند پسر
2ـ عباس مولائی به شماره شناسنامه 932 صادره از کرج فرزند پسر
3ـ سجاد مولائی به شماره شناسنامه 10549صادره از کرج فرزند پسر
4ـ عهدیه مولائی به شماره شناسنامه 506 صادره از بیجار فرزنددختر
5ـ فاطمه مولائی به شماره شناسنامه 538 صادره از بیجار فرزنددختر
6ـ ناهید مولائی به شماره شناسنامه 694 صادره ازکرج فرزنددختر
7ـ محمد مولائی به شماره شناسنامه 623 صادره از ابهر همسر
8ـ رخشنده کشتکار قربانی به شماره شناسنامه 20 صادره از زنجان مادر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد والا گواهی صادر خواهدشدم /الف 14763
رئیس شعبه شورای حل اختلاف 45
---------------------------------------------------------------------

34811 آگهی تحدید حدود اختصاصی2 /10 /91
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یک قطعه باغ و زمین متصل به هم به مساحت تقریبی 3200متر مربع از پلاک 626 /625 فرعی از 47 اصلی روستای هشترود حوزه ثبتی کرج مالکیت آقای حمیدو رمضانعلی علی محمدی فرزند محمود به علت عدم حضور مالک به عمل نیامده و طبق ماده 15 نیز نمی توان عمل نمود لذا تحدید حدود در روز چهارشنبه مورخه 11 /11 /91 در ساعت 8صبح در محل وقوع ملک شروع و به عمل خواهد آمد بدینوسیله به اطلاع کلیه مالکین املاک مجاور پلاک فوق الذکر میرساند تا روز و ساعت مقرر درمحل وقوع ملک حاضر و چنانچه نسبت به حدود و حقوق ارتفاعی اعتراضی دارند از تاریخ تحدید به مدت سی روز اعتراض خود و یا تصدیق مرجع قضائی مبنی بر طرح دعوی را به اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرج تسلیم و رسید دریافت دارند معترضین مکلفند در اجرای ماده86 آئین نامه قانون ثبت ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست خود را به مراجع قضائی ذیصلاح تقدیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت مذکور تسلیم و رسید دریافت دارند بدیهی است در غیراین صورت حق واخواهی از آنان ساقط خواهد شدم /الف 14568
تاریخ انتشار آگهی تحدیدی روز شنبه مورخه 9 /10 /91
رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرج ـ رضا پورافضل
--------------------------------------------------------------------------------------

910068 آگهی تعیین وقت دادرسی 11 /8 /1391
خواهان طاهره قدرت نژاد دادخواستی به طرفیت خوانده مهدی حنفی به خواسته مطالبه نفقه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان کرج نموده که جهت رسیدگی به شعبه پانزده دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) دادگستری شهرستان کرج واقع در کرج میدان نبوت بلوار ملاصدرا روبهروی پارک نبوت مجتمع خانواده ارجاع و به کلاسه 9109982611500068 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 15 /12 /1391 و ساعت 45 /8 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطلاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعلام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م /الف 12835
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه پانزده دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) دادگستری شهرستان کرج ـ اعظم کیایی
telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ١٠-١٠-١٣٩١, ٢١:۴٨

   

پر مبحث ترین ها