سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

آگهي هاي دادگستري 1391/10/5

910725 تعیین وقت دادرسی 4 /10 /1391
خواهان شهرداری منطقه2 دادخواستی به طرفیت خوانده علی اصغر توکلی به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تادیه و مطالبه طلب تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان کرج نموده که جهت رسیدگی به شعبه شش دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان کرج واقع در کرج بالاتر از میدان طالقانی ساختمان مرکزی دادگستری ارجاع و به کلاسه 9109982610600642 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 17 /11 /1391 و ساعت 10 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطلاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعلام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گرددم. الف 14658
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه شش دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان کرج ـ روزا سروری
--------------------------

900633 دادنامه 4 /6 /1391
پرونده کلاسه 9009982612400626 دادنامه شماره 9109972612400610
شعبه بیست و چهار دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان کرج
خواهان: بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با وکالت آقای قدرتا... داوود آبادی و آقای ابراهیم روشنی همگی به نشانی تهران رسالت سید خندان انتهای خ شهید کابلی کوچه شهید شعبانی پ32 دفتر مدیرعامل
خواندگان: 1ـ آقای محمد عظیمی به نشانی کرج مهرشهر گلستان یکم خ شهید پاکدل کوچه اول غربی مجتمع30واحدی بنیاد تعاون واحد10
2ـ شرکت تعاونی چند منظوره ایثارگران صنعت نفت و گاز به نشانی تهران خیابان صابونچی خیابان هویزه خیابان 11 پلاک46
3ـ آقای رضا مصلحینژاد به نشانی تهران انتهای خ مینا کوچه شهید بیات پ 15
خواسته: اعتراض ثالث اصلی
رأی دادگاه ـ درباره دعوی اعتراض ثالث بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی آقایان قدرت اله داودی و ابراهیم روشنی به طرفیت آقایان محمد عظیمی، شرکت تعاونی چند منظوره ایثارگران صنعت نفت و گاز و رضا مصلحینژاد (شاد) به خواسته ابطال دادنامه شماره 302 مورخ 24 /2 /88 صادره از شعبه24 دادگاه حقوقی کرج و تحویل واحد تصرفی به این شرح که معترض ثالث اظهار داشته مالک یک واحد مسکونی موضوع مندرج در دادنامه صدرالذکر میباشد که تحویل آقای عظیمی شده است توسط دادگاه خوانده اول در دفاع اظهار داشته که طبق سند عادی شماره 96537 /82 مورخ 8 /4 /83 واحدمتنازع فیه را از آقای رضا مصلحی شاد خریداری کرده و مصلحی شاد هم طی مبایعه نامه عادی شماره 285 مورخ 28 /8 /80 واحد مذکور را از تعاونی چند منظوره ایثارگران صنعت نفت و گاز ابتیاع نموده و حسب وکالتنامه رسمی شماره 3459 مورخ 22 /4 /83 دفترخانه 657 حوزه ثبتی کرج آقای رضا مصلحی شاد وکالت کامل واحد مذکور را با ذکر شماره مبایعه نامه 285 مورخ 28 /8 /80 را به وی تفویض نمود که وکالتنامه مذکور و تاریخ تنظیم آن حکایت از وقوع اعمال حقوقی فیمابین خواندگان حاضر قبل از تاریخ وکالتنامه (22 /4 /83) مینماید و نمایندگان معترض ثالث به شرح صورتجلسه مورخ 5 /4 /1391 دادگاه اعلام داشتند که مالکیت خواهان (متعاقب برنده شدن در مزایده) و در تاریخ 11 /11 /86 مستقر شده است فلذا تاریخ انتقال مالکیت واحد متنازع فیه به آقای محمد عظیمی قبل از انتقال و استقرار مالکیت خواهان حاضر میباشد واز طرف خواهان معترض ثالث و نمایندگان وی دلیل و مدرکی که لغو دادنامه شماره 302 مورخ 24 /2 /88 دادگاه شعبه 24 کرج را ایجاب نماید ارائه و اقامه نشده لذا ضمن غیر وارد دانستن دعوی اعتراض ثالث مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی اعتراض ثالث خواهان بنیاد تعاونی نیروی انتظامی صادر و اعلام میدارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان البرز میباشد. م /الف 14653
رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی کرج ـ حسن رهگذر
----------------------------------------

910620 دادنامه 30 /9 /1391
پرونده کلاسه 9109982610800531 دادنامه شماره: 9109972610800870
شعبه هشت دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان کرج
خواهان: آقای احمد محمدخانی به نشانی ندامتگاه مرکزی کرج
خوانده: آقای غلامرضا محمدی به نشانی مجهول المکان
خواسته: تقسیط محکوم به
رأی دادگاه ـ درباره دادخواست تقدیمی آقای احمد محمدخانی بطرفیت آقای غلامرضا محمدی بخواسته پذیرش اعسار از پرداخت یکجای محکوم به دادنامه شماره 669ـ3 /5 /86 صادره از شعبه هشتم که بر اساس آن خواهان به پرداخت مبلغ محکوم به در حق خوانده محکوم گردیده حالیه در زندان تحمل کیفرمی نماید خواهان مدعی است با توجه به اینکه حبس عمومی وی تمام شده است و بدلیل محکومیتهای مالی در زمان است با وصف رای صادره از شعبه هشتم آراء متعددی که دارند نامبرده اظهار میکند چنانچه از زندان آزاد شود حاضر است مشغول بکار شده ماهیانه مبلغ چهارصد هزار تومان تا استهلاک کامل دین با پیش قسط مبلغ پنج میلیون تومان در حق خوانده کارسازی نماید دادگاه از توجه به استماع شهادت شهود که همگی دراعسار خواهان متفق القول بودهاند و وضعیت زندانی هم حکایت از وضعیت اقتصادی وی و عدم توان مالی نامبرده در پرداخت یکجای محکوم به دادنامه موصوف را دارد فلذا دعوی خواهان محمول بر صحت تشخیص گردیده و باعنایت به اینکه از طرف خوانده دفاع موثر و مفیدی به عمل نیامده به استناد مواد 229 و 230 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 26و37 قانون اعسار مصوب 1313 ضمن قبول اعسار حکم به تقسیط محکوم به با پیش پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان و ماهیانه چهارصد هزار تومان تا استهلاک کامل موضوع دادنامه صدرالاشعار در حق خوانده صادر واعلام میدارد. بدیهی است پس از پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان چنانچه بدلایل دیگری در بازداشت نباشد از جهت محکومیت مالی دادنامه شعبه هشتم بلافاصله آزاد گردد ضمنا هر زمان خوانده دعوی مالی از محکوم علیه (خواهان) معرفی نماید بطور یکجا قابل وصول است رای صادره به استناد ماده303 قانون آیین دادرسی مدنی حضوری و قابل اعتراض است. م /الف 14673
رئیس شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی کرج ـ حسینی نیا

=============================

910070دادنامه 19 /6 /1391

پرونده کلاسه 9109982612900069 شعبه سی و یک دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) دادگستری شهرستان کرج مستقر در فردیس دادنامه شماره 9109972612901053
خواهان: خانم مریم عبدالرحیمی به نشانی کرج فردیس شهرک ناز خ مثور آب درختی س ستاره ط2 واحد6
خوانده: آقای آرش فخرائی لاهیجی به نشانی مجهول المکان
خواسته: مطالبه مهریه
رأی دادگاه ـ در خصوص دعوی خانم مریم عبدالرحیمی به طرفیت آقای آرش فخرائی لاهیجی بخواسته مطالبه14 عدد سکه طلا تمام بهار آزادی مقوم به 000 /000 /11ریال با احتساب خسارات دادرسی با ملاحظه کپی مصدق سند عادی ازدواج شماره 2045 مورخ 31 /3 /90 رابطه زوجیت بین طرفین محرز است لذا با عنایت به دادخواست تقدیمی و محتویات پرونده و اظهارات خواهان و نظر به اینکه به مجرد عقد زن مالک مهر میشود میتواند هر تصرفی که بخواهد در آن بنماید و اینکه خوانده با وصف انتشار آگهی در جلسه دادگاه حضور نیافته و لایحهای نیز تقدیم ننموده دلیلی بر پرداخت و برائت ذمه خویش ارائه نکرده است و عندالمطالبه بودن مهریه دادگاه دعوی را ثابت تشخیص و به استناد ماده 198 و 519ق. آ. د. م و ماده 1082ق. م حکم به پرداخت 14 عدد سکه تمام بهار آزادی به عنوان اصل خواسته و 252000ریال به عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام مینماید. رای صادره غیابی و ظرف20 روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این محکمه بود و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان البرز میباشد. م /. الف14703
رئیس شعبه31 دادگاه خانواده آهوئی
-------------------------------

رونوشت آگهی حصر وراثت

آقاي مسعود حسنی دارای شناسنامه شماره 6711 به شرح دادخواست به کلاسه 91 /3000444 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ربابه جانعلیزاده بشناسنامه شماره 332 در تاریخ 18 /10 /1380 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1ـ کبری بیگزاده ت ت 1320 ش ش 205 صادره از زنجان نسبت دختر
2ـ رسول حسنی ت ت 1336 ش ش 786 صادره از بیجار نسبت پسر
3ـ طاهر حسنی ت ت 1343 ش ش 896 صادره از بیجار نسبت پسر
4ـ محسن حسنی ت ت 1338 ش ش 787 صادره از بیجار نسبت پسر
5ـ صغری حسنی ت ت 1345 ش ش 899 صادره از بیجار نسبت پسر
اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد والا گواهی صادر خواهد شدم /الف14670
رئیس شعبه شورای حل اختلاف
-----------------------------------

آگهی مزایده اموال منقول (مرحله دوم)


بموجب پرونده کلاسه 5 /90100279 اجرایی و رای صادره از شعبه 5 دادگاه عمومی /حقوقی /جزایی کرج له محمدعلی خاکباز علیه سیدغلامرضا حسینی محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 000 /932 /184 /1 ریال به عنوان اصل خواسته در حق محکوم له و مبلغ 000 /246 /59 ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت چون نامبرده در موعد مقرر قانونی مفاد حکم را اجرا نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموال منقول محکوم علیه به شرح زیر به وسیله این اجرا توقیف و توسط کارشناس ارزیابی گردیده است و مقرر گردیده از طریق مزایده در تاریخ 19 /10 /91 از ساعت10 الی 11 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری کرج بفروش برسد مزایده از قیمت 000 /735 /552 شروع میشود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید ده درصد از قیمت مزایده به صورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی (بانک ملی) فی المجلس از برنده مزایده دریافت میشود و الباقی وجه مزایده ظرف مهلتی که از سوی دادورز اجراء تعیین میگرددو حداکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ و اموال به نامبرده تحویل خواهدشد در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد مبالغ پرداختي وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد در صورتیکه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل شود مزایده فردای اداری همان روز در همان ساعت و مکان برگزار میگردد شکایت راجع به تخلف در مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده میشود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه (در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد. ضمنا طالبین میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده به دفتر اجراء مراجعه و باهماهنگی اجراء از اموال بازدید نمایندم /الف 14541
اموال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:

ر
1
نام کالا انواع پارچه ساتن درجه یک
مارک خارجی
متراژ 5 /2758متر طول
قیمت واحد به ریال 000 /100
قیمت کل به ریال 000 /850 /275

2
نام کالا انواع پارچه کرپ درجه یک
مارک خارجی
متراژ 516متر طول
قیمت واحد به ریال 000 /95
قیمت کل به ریال 000 /020 /49

3
نام کالا پارچه کبریتی
مارک خارجی
متراژ 5 /9 متر طول
قیمت واحد به ریال 000 /110
قیمت کل به ریال 000 /045 /1

4
نام کالا پارچه فاستونی
مارک خارجی
متراژ 75 متر طول
قیمت واحد به ریال 000 /95
قیمت کل به ریال 000 /125 /7

5
نام کالا پارچه چادری مشکی درجه یک
مارک خارجی
متراژ 378 متر طول
قیمت واحد به ریال 000 /100
قیمت کل به ریال 000 /800 /37

6
نام کالا پارچه چادری عروس
مارک خارجی
متراژ 5 /131 متر طول
قیمت واحد به ریال 000 /50
قیمت کل به ریال 000 /575 /6

7
نام کالا پارچه گیپور لباس شب ملیله دوزی درجه ممتاز
مارک خارجی
متراژ 80 /205 متر طول
قیمت واحد به ریال 000 /750
قیمت کل به ریال 000 /350 /154

8
نام کالا پارچه گیپور ساده
مارک خارجی
متراژ 65 متر طول
قیمت واحد به ریال 000 /90
قیمت کل به ریال 000 /850 /5

9
نام کالا پارچه کرپ شلواری درجه یک
مارک خارجی
متراژ 13 متر مربع
قیمت واحد به ریال 000 /80
قیمت کل به ریال 000 /040 /1

10
نام کالا کرپ کشی درجه یک
مارک خارجی
متراژ 128 مترطول
قیمت واحد به ریال 000 /110
قیمت کل به ریال 000 /080 /14

جمع قیمت اموال توقیفی
000 /735 /552دادورز شعبه دادگاه حقوقی کرج ـ معینی
telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ١٠-١٠-١٣٩١, ٢١:٣٧

   

پر مبحث ترین ها