سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

مزايده هاي دادگستري قم

بروز شده : ٩-٠٨-١٣٩١, ٢٢:۵٣    نسخه چاپی    
89 /2ج /1148 آگهي مزايده اموال غير منقول نوبت سوم 24 /7 /91
بموجب اجرائيه صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومي حقوقي قم كه در اجراي احكام به شماره89 /2ج /1148 ثبت گرديده له كلثوم جيحوري و عليه وراث خانم آغا سجادي محكوم عليهم محكوم شدهاند به فروش پلاك ثبتي 76 فرعي مجزي شده از 23 فرعي از 1579 ـ اصلي بخش دو قم كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
منزل مسكوني بنشاني خ امام خ ايستگاه ك عسگري سمت راست بن بست اول پ 12 كدپستي 78537 ـ 37186
ملك فوق به مساحت عرصه 80 /72 مترمربع و حدود آن شمالاً 8 متر، شرقاً 10 /9 متر به پلاكهاي مجاور، جنوباً 8 متر به شارع 10 /1 متري، غرباً 10 /9 متر به پلاك مجاور محدود ميباشد. ملك فوق به صورت شمالي ساز در دو طبقه زيرزمين و همكف با اسكلت ديوار باربر و سقف تير كلاف و قسمتي طاق ضربي آهني احداث شده است. طبقه زيرزمين با سقف تير كلاف و مساحت حدود 12 مترمربع و طبقه همكف 47 مترمربع بناي احداثي و مابقي حياطسازي و سرويس بهداشتي در حياط ميباشد. ارزش ملك فوق با توجه به موقعيت محلي، ابعاد، مساحت و كيفيت بناي احداثي به شرح زير ارزيابي ميگردد:
1ـ عرصه به مساحت 80 /72 مترمربع از قرار هر مترمربع 000 /200 /4 ريال 000 /760 /305 ريال
2ـ اعياني زيرزمين 12 مترمربع از قرار هر مترمربع 000 /000 /1 ريال 000 /000 /12 ريال
3ـ اعياني همكف 47 مترمربع از قرار هر مترمربع 000 /500 /1 ريال 000 /500 /70 ريال
4ـ انشعابات و حياطسازي 000 /000 /25 ريال
جمع ارزيابي به مبلغ چهارصد و سيزده ميليون و دويست و شصت هزار ريال 000 /260 /413 ريال
كه مقرر گرديده ملك فوق الذكر در تاريخ 15 /8 /91 ساعت 9 الي 30 /9 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. لذا افرادي كه قصد بازديد از منزل را دارند ميتوانند در مدت پنج روز مانده به مزايده با هماهنگي اين اجرا از مورد مزايده بازديد و در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده بايد ده درصد از مبلغ پيشنهادي را نقداً و مابقي آن ظرف يكماه از تاريخ مزايده بپردازد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مراجعه نمائيد.
محمد حيدري ـ دادورز اجراي احكام دادگستري شهرستان قم

===============================
91 /ج /282 آگهي مزايده اموال غير منقول نوبت اول 25 /7 /91
بموجب اجرائيه صادره از شعبه 2 محاكم حقوقي قم كه در اجراي احكام به شماره 91 /ج /282 ثبت گرديده له محمد صادق الماسي عليه عباس(محسن) و قوامعلي هر دو الماسي كه محكوم عليه محكوم است به فروش پلاك ثبتي 63 /2551 ـ اصلي ب 2 قم و تقسيم وجه بين مالكين بر مبناي مالكيت كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
يك باب ساختمان به پلاك ثبتي 63 /2551 ـ اصلي بخش دو قم واقع در ميدان آزادگان ـ 24 متري چمران ـ كوچه 33 ـ پلاك 7 ـ كدپستي: 56531 ـ 37199 از محل آن بازديد به عمل آمد.
ملك فوق به صورت جنوبي ساز و اسكلت ديوار باربر و ستون فلزي و سقف طاقضربي آهني و نماي سنگي در سه طبقه زيرزمين، همكف و طبقه اول احداث شده است، طبقه زيرزمين و طبقه اول داراي سالن نشيمن، سه اتاق، آشپزخانه و سرويس بهداشتي و طبقه همكف داراي سالن نشيمن، اتاق، آشپزخانه و يك باب مغازه به مساحت 16 مترمربع و يك واحد پاركينگ ميباشد، يك باب انباري زير پاركينگ در طبقه زيرزمين و حياطسازي نيز در تراز زيرزمين با فرش كف موزائيك و بدنه سنگ ميباشد.
ساختمان داراي انشعابات گاز و آب و 3واحدي و سه انشعاب برق ميباشد.
ارزش ملك فوق با توجه به موقعيت محلي، ابعاد، مساحت و كيفيت بناي احداثي به شرح زير ارزيابي ميگردد:
1ـ عرصه به مساحت 220 مترمربع از قرار هر مترمربع 000 /000 /8 ريال جمعاً 000 /000 /760 /1ريال
2ـ اعياني طبقه زيرزمين 161 مترمربع از قرار هر متر مربع 000 /300 /3 ريال جمعاً 000 /300 /531 ريال
3ـ اعياني طبقه همكف 161 مترمربع از قرار هر مترمربع 000 /500 /3 ريال جمعاً 000 /500 /563 ريال
4ـ اعياني طبقه اول 161 مترمربع از قرار هر مترمربع 000 /700 /3 ريال جمعاً 000 /700 /595 ريال
5ـ انشعابات و حياطسازي و پاركينگ 000 /000 /150 ريال
جمع ارزيابي مبلغ سه ميليارد و ششصد ميليون و پانصد هزار ريال 000 /500 /600 /3 ريال
كه مقرر گرديده پلاك فوق الذكر در تاريخ 16 /8 /91 ساعت 9 الي 30 /9 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. و در صورت تمايل جهت بازديد طالبين ميتوانند پنج روز قبل از مزايده اقدام نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار ميگردد. برنده مزايده ميبايست ده درصد ارزش كل فيالمجلس و الباقي ظرف يكماه واريز نمايد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مزايده مراجعه نمائيد.
حسن كاظمي ـ دادورز اجراي مدني احكام دادگستري قم

========================================
91 /12ج /775 آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول 24 /7 /91

بموجب اجرائيه صادره از شعبه سوم شوراي حل اختلاف قم كه در اجراي احكام به شماره 91 /12ج /775ثبت گرديده له علي اصغر آمرهاي و عليه حسن فكري محكوم عليه محكوم شده به پرداخت مبلغ 000 /000 /12 ريال در حق محكوم له و مبلغ 000 /600 ريال حقوق اجرايي به صندوق دولت؛ به تقاضاي محكوم له اموال از محكوم عليه توقيف كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
يك خط سيم كارت تلفن همراه به شماره 9125517582 به ارزش 000 /500 /3ريال.
كه مقرر گرديده خط فوق الذكر در تاريخ 16 /8 /91 ساعت 8 الي 30 /8 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. لذا افرادي كه قصد خريد دارند ميتوانند در جلسه مزايده شركت نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده بايد ده درصد از مبلغ پيشنهادي را نقداً و مابقي آن ظرف يكماه از تاريخ مزايده بپردازد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مراجعه نمائيد.
محمد حيدري ـ دادورز اجراي احكام دادگستري شهرستان قم

==============================================

90 /2ج /1154آگهي مزايده اموال غير منقول نوبت دوم 26 /7 /91

به موجب اجراييه صادره از شعبه ششم دادگاه حقوقي قم كه در اجراي احكام به شماره 90 /2ج /1154 ثبت گرديده له سيد حسين قاضي عليه محمد حسين جاويد فرو حميد رضا مهابادي كه محكوم عليه محكوم است به پرداخت 041 /305 /671 /3 ريال به انضمام خسارت تأخير تأديه در حق محكوم له و تأديه حقوق اجرايي به صندوق دولت كه محكوم له در راستاي استيفاء محكوم به اقدام به توقيف دو دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمين از پلاك ثبتي 11692 /1710 /ب163 مكرر اصلي ب 5 قم متعلق به محمد حسين جاويد فرنموده كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
احتراما عطف به اخطاريه مربوط به پرونده اجرائي كلاسه 90 /2ج /1154 در خصوص ارزيابي دو دانگ از شش دانگ پلاك ثبتي 11692 /1710 /ب7 /ب163 مكرر اصلي بخش پنج قم به نشاني قم ـ جاده قديم اصفهان ـ نبش خيابان ولايت(ورودي پرديسان)كه امر كارشناسي به اينجانبان ارجاع شده است كه نظريه كارشناسي را به شرح ذيل به عرض ميرساند:
قرار كارشناسي:
كارشناسان كف قيمت ملك را كه براي آن پول ميدهند تعيين نمايند.
نظريه كارشناسي:
پس از مطالعه پرونده از محل ملك مذكور بازديد به عمل آمد.
با توجه به قرار صادره و در نظر گرفتن موقعيت مكاني و شرايط ملك كه در گزارشات قبلي كارشناسي ذكر شده است و اينكه قطعه مورد نظر به صورت دودانگ مشاع از ششدانگ كل زمين است و همچنين كاربري ملك به صورت مختلط شهري، از نظر اينجانبان هر مترمربع از ملك مذكور به قيمت پنج ميليون و پانصد هزار ريال(معادل 000 /550 تومان) و در كل 1500 مترمربع به قيمت هشت ميليارد و دويست و پنجاه ميليون ريال(معادل 000 /000 /825 تومان) ارزيابي ميگردد.
كه مقرر گرديد زمين فوقالذكر در تاريخ 17 /8 /91 ساعت 30 /9 الي10 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، حنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد.و در صورت تمايل جهت بازديد طالبين ميتوانند پنج روز قبل از مزايده اقدام نمايند قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار ميگردد. برنده مزايده ميبايست 10 درصد ارزش كل في المجلس و الباقي ظرف يك ماه واريز نمايد اين آگهي يك نوبت دريكي از روزنامههاي كثير الانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مزايده مزاجعه نمائيد.
كاظمي:دادورز اجراي احكام مدني دادگستري قم
===========================

91 /12ج /504 آگهي مزايده اموال غير منقول نوبت اول 26 /7 /91


بموجب اجرائيه صادره از شعبه 157 شوراي حل اختلاف قم كه در اجراي احكام به شماره 91 /12ج /504 ثبت گرديده له آقاي علي سولدوز و عليه آقاي سيد محمد وزيري محكوم عليه محكوم شده به پرداخت مبلغ 000 /430 /34 ريال در حق محكوم له و مبلغ 000 /720 /1 ريال حقوق اجرايي به صندوق دولت؛ به تقاضاي محكوم له اموال از محكوم عليه توقيف كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
سهم الارث محكوم عليه باستثناء بهاي ثمنيه عرصه و اعيان از پلاك ثبتي 3 /2418 ـ اصلي بخش دو قم متعلق به مرحوم سيد محمد وزيري كه ششدانگ به صورت يك قطعه زمين به نشاني خيابان امام نبش خيابان گائيني سه بر داراي پروانه چهار طبقه تجاري به متراژ 78 /53 متر مربع هر متر به ارزش 000 /000 /8 ريال و سهم الارث به مبلغ 000 /575 /470 ريال ارزيابي شده و صرفاً سهم مذكور به فروش ميرسد.
كه مقرر گرديده سهم فوق الذكر در تاريخ 17 /8 /91 ساعت 9 الي 30 /9 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. لذا افرادي كه قصد بازديد از زمين را دارند ميتوانند در مدت پنج روز مانده به مزايده با هماهنگي اين اجرا از مورد مزايده بازديد و در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده بايد ده درصد از مبلغ پيشنهادي را نقداً و مابقي آن ظرف يكماه از تاريخ مزايده بپردازد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مراجعه نمائيد.
محمد حيدري ـ دادورز اجراي احكام دادگستري شهرستان قم
=========================================

91 /12ج /745 آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول 26 /7 /91

بموجب اجرائيه صادره از شعبه 1 شوراي حل اختلاف قم كه در اجراي احكام به شماره 91 /12ج /745 ثبت گرديده له محمد علي جامه بزرگي عليه سيد علي اشرف واحدي كه محكوم عليه محكوم است به پرداخت محكوم به در حق محكوم له و تأديه حقوق اجرائي به صندوق دولت كه محكوم له در راستاي استيفاء محكوم به اقدام به توقيف اموال بجا مانده در مورد اجاره نموده كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
1ـ فرش 12 متري قرمز سه تخته في 45 هزار تومان 135000 تومان.
2ـ فرش 6 متري زمينه لاكي يك تخته 30 هزار تومان 30000 تومان.
3ـ فرش كناره تيكا پادري دو عدد 5 هزار تومان 10000تومان.
4ـ پشتي قرمز رنگ نه /9 عدد 1200 تومان 10800 تومان.
5ـ ويترين و ميز آرايش 30000تومان.
6ـ بخاري گازي يكعدد 80000 تومان.
7ـ تلويزيون 21 اينچ يكعدد 45000تومان.
8ـ ميز تلويزيون يكعدد 25000 هزار تومان.
9ـ پرده توري شش عدد 40000 تومان.
10ـ پارتيشن چوبي دو تكه 50000تومان.
11ـ يخچال فيلور يك عدد 100000تومان.
12ـ اجاق گاز چهار شعله يكعدد 40000تومان.
13ـ ماشين لباسشويي درب بالا 50000 تومان.
14ـ موكت آشپزخانه 5000 تومان.
15ـ سماور گازي يكعدد 20000تومان.
16ـ پلوپز برقي يكعدد 20000تومان.
17ـ سبد سيب زميني و پياز 5000 تومان.
18ـ آبميوه گيري يكعدد 55000 تومان.
19ـ ترازوي آشپزخانه 5000 تومان.
20ـ قوري و كتري 14000تومان.
21ـ قابلمه برقي كدبانو 25000تومان.
22ـ ظروف پلاستيكي 10000 تومان.
23ـ سرويس ملامين 25000 تومان.
24ـ سرويس چيني 100000تومان.
25ـ پارچ و ليوان 15000 تومان.
26ـ استكان 8000 تومان.
27ـ قابلمه برقي 27000 تومان.
28ـ آب ميوه گيري دستي 4000 تومان.
29ـ قابلمه روحي 6 عدد 20000 تومان.
30ـ آبكش پهن و ماهي تابه 8000تومان.
31ـ كلمن كوچك و بزرگ آب 16000 تومان.
32ـ ميز اتو 7000 تومان.
33ـ گلدان 6500 تومان.
34ـ دو دستگاه CD معيوب 24000 تومان.
35ـ چراغ مطالعه 5000 تومان.
36ـ اطو بخار قرمز 30000 تومان.
37ـ جاروبرقي پارس خزر 40000 تومان.
41ـ تخت خواب چوبي دونفره يكعدد 30000 تومان.
42ـ تشك كوچك و بزرگ يازده عدد 80000تومان.
43ـ پتو هشت عدد 50000 تومان.
44ـ روفرشي يكعدد 4000 تومان.
45ـ بالش هفده عدد 40000 تومان.
46ـ تخت چوبي يكعدد 15000 تومان.
47ـ اهمتر يكعدد 3000 تومان.
48ـ فلش مارشال دو گيگ 7000 تومان.
49ـ ساعت ديواري دو عدد 20000 تومان.
50ـ ميز غذا خوري پلاستيكي 20000تومان.
51ـ ميز تلفن فلزي يكعدد 30000تومان.
52ـ چراغ قوه شارژي يكعدد 5000 تومان.
53ـ قابلمه بزرگ يكعدد 18000د تومان.
54ـ دبه بزرگ يكعدد 12000تومان.
55ـ صندوق صدقه يكعدد 4000 تومان.
56ـ نوار كاست پنجاه و سه عدد 7000 تومان.
57ـ ساعت خواب 10000 تومان.
58ـ پارچ و ليوان داخل ويترين پنج دست 75000 تومان.
59ـ قاشق چنگال 18000 تومان.
60ـ كيف ابزار كوچك 10000تومان.
61ـ قيچي دو عدد 3000تومان.
62ـ شطرنج 8000تومان.
63ـ CD شصت و چهار عدد 10000تومان.
كه جمع كل آن ميشود 300 /696 /1 تومان (يك ميليون و ششصد و نود و شش هزار و سيصد تومان)
كه مقرر گرديد اموال فوق الذكر در تاريخ 18 /8 /91 ساعت 30 /9 الي 10 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. و در صورت تمايل جهت بازديد طالبين ميتوانند پنج روز قبل از مزايده اقدام نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار ميگردد. برنده مزايده ميبايست ده درصد ارزش كل فيالمجلس و الباقي ظرف يكماه واريز نمايد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مزايده مراجعه نمائيد.
حسن كاظمي ـ دادورز اجراي احكام مدني دادگستري قم

=========================

89 /ض /29 آگهي مزايده اموال غير منقول نوبت سوم4 /2 /91
بموجب دستور صادره از شعبه اول اجراي احكام كيفري قم كه در اجراي احكام به شماره 90 /ض /29 ثبت گرديده له هوشنگ تمام حسيني و عليه حيدر موحدي منش محكوم عليه محكوم شده به پرداخت مبلغ 330 /333 /141ريال در حق محكوم له؛ به تقاضاي محكوم له اموال از محكوم عليه توقيف كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
سهم الارث محكوم عليه از پلاك ثبتي 89 /1900 ـ اصلي بخش دو قم مسكوني به آدرس امامزاده ابراهيم 17م فهيمي ك 9 پ 728 كه صرفاً سهم مذكور به فروش ميرسد.
مشخصات ساختمان: داراي سه طبقه ساختمان( زيرزمين، همكف، فوقاني) با سقف تيرآهن و طاق ضربي فاقد نما، درب و پنجرهها آهني و آلومينيومي فاقد نماسازي، شمالي ساز كه ديوار حياط و كوچه سيمان شده است. داراي انشعاب گاز و آب و دو انشعاب برق ميباشد. كوچه 4 متري پس از يك متر عقب نشيني به 6 متري تبديل خواهد شد در نتيجه باقيمانده عرصه 3 /97 مترمربع ميباشد مساحت زيربناي زيرزمين 92 مترمربع و مساحت بناي همكف و فوقاني هر كدام 79 مترمربع و جمعاً 250 مترمربع بنا و داراي برگ عدم خلاف به شماره 515 /10 /2 مورخ 30 /1 /88 از شهرداري منطقه 2 ميباشد.
1ـ عرصه 103 مترمربع (برشارع 4 متري) از قرار هرمترمربع 000 /500 /4 ريال 000 /500 /463 ريال
2ـ اعياني سه طبقه 250 مترمربع از قرار هر مترمربع 000 /950 /2 ريال 000 /500 /737 ريال
3ـ حياطسازي و انشعابات آب، برق و گاز 000 /000 /35 ريال
جمع: يك ميليارد و دويست و سي و شش ميليون ريال 000 /000 /236 /1 ريال
كه مقرر گرديده سهم فوق الذكر در تاريخ 20 /8 /91 ساعت 30 /9 الي 10 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. لذا افرادي كه قصد بازديد از اموال را دارند ميتوانند در مدت پنج روز مانده به مزايده با هماهنگي اين اجرا از مورد مزايده بازديد و در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده بايد ده درصد از مبلغ پيشنهادي را نقداً و مابقي آن ظرف يكماه از تاريخ مزايده بپردازد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مراجعه نمائيد.
محمد حيدري ـ دادورز اجراي احكام دادگستري شهرستان قم

91 /10ج /1125 آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول 29 /7 /91
بموجب اجرائيه صادره از شعبه 30 شوراي حل اختلاف قم كه در اجراي احكام به شماره 91 /10ج /1125 ثبت گرديده له سيد ابراهيم محمدي و عليه حسن ملاغلامي كه محكوم عليه محكوم است به پرداخت 854 /515 /10ريال در حق محكوم له و تأديه حقوق اجرايي به صندوق دولت؛ كه محكوم عليه جهت استيفاي محكوم به اقدام به معرفي 350 كيلوگرم چاي فله معمولي داخل گوني نموده كه كارشناس هر كيلو را 000 /40 ريال و جمعاً 000 /000 /14 ريال ارزيابي نموده:
كه مقرر گرديد مورد فوق الذكر در تاريخ 20 /8 /91 ساعت 30 /8 الي 9 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. و در صورت تمايل جهت بازديد طالبين ميتوانند پنج روز قبل از مزايده اقدام نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار ميگردد. برنده مزايده ميبايست ده درصد ارزش كل فيالمجلس و الباقي ظرف يكماه واريز نمايد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مزايده مراجعه نمائيد.
حسن كاظمي ـ دادورز اجراي احكام مدني دادگستري قم
==================================

91 /242 /ارجاعي آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول 30 /7 /91

بموجب اجرائيه صادره از شعبه 660 شوراي حل اختلاف تهران كه در اجراي احكام به شماره 91 /242 /ارجاعي ثبت گرديده له علياكبر ملكي راد و عليه محمد نامدار كه محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 000 /000 /67 ريال در حق محكوم له و تأديه حقوق اجرايي به صندوق دولت؛ كه محكوم له جهت استيفاء محكوم به اقدام به توقيف اموال از محكوم عليه نموده كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده: در ضمن با توجه به مجهولالمكان بودن محكوم عليه بدين وسيله نظريه كارشناس و زمان انجام مزايده به وي ابلاغ مي گردد تا چنانچه اعتراضي دارد كتباً به اين اجرا اعلام نمايد.
1ـ يك دستگاه تلويزيون 21 اينچ سامسونگ ـ دست دوم و كاركرده مبلغ: 000 /800 /1 ريال
2ـ دو تخته فرش ماشيني 12 متري ـ 350 شانه دست دوم و فاقد مارك ـ شستشو شده قيمت دو تخته مبلغ 000 /500 /2 ريال
3ـ يكدست مبل راحتي هفت نفره زمينه كرم و قرمز خط دار ـ دست دوم به مبلغ 000 /500 /3 ريال
4ـ يكدستگاه ماشين لباسشوييLG ـ سفيد رنگ و دست دوم به مبلغ 000 /000 /4ريال
5ـ يكدستگاه يخچال قرمز دو طبقه امرسان ـ سفيد رنگ كه پايين درب مقداري پوسيده ـ قيمت پايه مبلغ 000 /500 /2 ريال
6ـ يكدستگاه اجاق گاز پنج شعله فردار گل بين ـ دست دوم به مبلغ 000 /300 /1ريال
7ـ يكعدد دراور چوبي و يك پارتيشن 4 كشو چوبي ـ يك ميز جلو مبلي و سه عدد ميز عسلي كوچك ـ يك كمد آينه دار ايستاده ـ يك ميز آرايش جلو آينه دار با روكش سنگ دست دوم و كار كرده ـ جمعاً قيمت مبلغ: 000 /000 /4ريال
8ـ يك ميز تلويزيون فلزي آلومينيومي قيمت مبلغ 000 /500 ريال
9ـ يكدستگاه دوچرخه بچهگانه كوچك دست دوم به مبلغ: 000 /400 ريال
10ـ يكدستگاه چرخ خياطي پرانو چيني دست دوم بمبلغ: 000 /800ريال
11ـ تعداد دو عدد چمدان ژاپني مارك EXPRESS كوچك و بزرگ قيمت پايه دو عدد مبلغ 000 /000 /2ريال
12ـ يك جاروبرقي ناسيونال ـ دست دوم مبلغ 000 /000 /1 ريال
13ـ دو دستگاه بخاري گازي با ماركهاي توان كار و مهرآذر قيمت دو دستگاه مبلغ 000 /000 /1 ريال
14ـ يك ميز كامپيوتر به همراه صندلي وصل به آن قيمت پايه مبلغ 000 /500 ريال
15ـ تعداد 6 عدد بقچه شامل رختخواب و يك عدد تشك خوشخواب يك نفره جمعاً به مبلغ 000 /000 /4ريال
16ـ يك ساعت ديواري ـ يكعدد چوب لباسي ايستاده ـ يك پرده طوري ـ يكدست ميز ناهار خوري 4 نفره فلزي رويه شيشهاي و تعداد 4 عدد صندلي جمعاً به مبلغ 000 /500 /3ريال
17ـ تعداد 28 كارتن لوازم كه داخل كارتنها اجناسي شامل: آب پرتقال گيري برقي ـ يك عدد كيبرد و موس ـ يكدستگاه ترازوي آشپزخانه ديجيتال ـ يكدستگاه مينيفر ـ يك ساعت روميزي اذان گو ـ يكدستگاه ضبط صوت سامسونگ ـ يك دستگاه ماكروفر 9484CRـ MP ـ يك دستگاه سبزي خورد كن دستي ـ يكدستگاه خلال كن خارجي سيبزميني ـ يك تلفن روميزي تكنوتل ـ يك دستگاه آبميوهگيري ناسيونال ـ يكدستگاه چرخ گوشت ناسيونال ـ يك ساعت ديواري ـ يك پوست كن ميوه ـ يك عدد پيكنيك ـ يك دستگاه چايساز مستعمل ـ يكدستگاه ويدئو ساني ـ يك دستگاه چايساز مايبون ـ يك اتوبخار ـ يكدستگاه كيكپز ـ دو عدد قابلمه تفلون سايز 50 و 40 ـ ديگ زودپز ـ دو عدد باند ضبط سامسونگ
مابقي داخل كارتنها ظروف بلور و چيني و قوري و استكان ـ بشقاب ـ سيني ـ قندان ـ شكلاتخوري و ظروف پلاستيكي آشپزخانه ـ اموال و اجناس داخل كارتنها جمعاً بمبلغ 000 /000 /15 ريال
قيمت پايه كل اموال مبلغ 000 /300 /48 ريال برآورد ميگردد.
كه مقرر گرديده اموال فوق الذكر در تاريخ 21 /8 /91 ساعت 30 /8 الي 9 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. و در صورت تمايل جهت بازديد طالبين ميتوانند پنج روز قبل از مزايده اقدام نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار ميگردد. برنده مزايده ميبايست ده درصد ارزش كل فيالمجلس و الباقي ظرف يكماه واريز نمايد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مزايده مراجعه نمائيد.
حسن كاظمي ـ دادورز اجراي احكام دادگستري شهرستان قم

================================

90 /4ج /2327 آگهي مزايده اموال منقول نوبت دوم16 /7 /91
=
بموجب اجرائيه صادره از شعبه اداره كار قم كه در اجراي احكام به شماره 90 /4ج /2327ثبت گرديده له حسين بيات عليه شركت سنا سنگ دريا كه محكوم عليه محكوم است به پرداخت 000 /500 /8 ريال در حق محكوم له و تأديه حقوق اجرايي به صندوق دولت كه محكوم له در راستاي استيفاء محكوم به اقدام به توقيف اموال از محكوم عليه نموده كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
1ـ يك دستگاه پرينتر به شماره n 6210 cnck مستعمل به ارزش مبلغ 000 /160 تومان.
2ـ يك عدد مانيتور LG مستعمل LCD به انضمام يك عدد كيبورد جمعاً به ارزش مبلغ 000 /140 تومان.
3ـ يك عدد دستگاه فاكس به شماره سريال 283183 VIBBB مستعمل به ارزش مبلغ 000 /85 تومان.
4ـ يك دستگاه پنكه پايه بلند ثاني مستعمل به ارزش مبلغ 000 /45 تومان.
5ـ يك عدد دلر برقي به ارزش مبلغ 000 /25تومان.
6ـ يك دستگاه فرز مخصوص سنگ به ارزش مبلغ 000 /35 تومان.
7ـ يك دستگاه فاكس كوچك به شماره سريال 77105204 به ارزش مبلغ 000 /65 تومان.
8ـ تعداد دو عدد كپسول گاز 11 كيلويي جمعاً به مبلغ 000 /50 تومان.
9ـ تعداد دو دستگاه بخاري گازي سپهر الكتريك جمعاً به ارزش مبلغ 000 /80 تومان هر يك 000 /40 تومان.
10ـ يك عدد كپسول هوا به ارزش مبلغ 000 /45 تومان.
11ـ يك دستگاه يخچال دودرب با مارك برفاب مستعمل به ارزش مبلغ000 /90 تومان.
12ـ يك دستگاه اره برقي مخصوص بريدن فلز با دينام به ارزش مبلغ 000 /400 تومان.
جمع كل اموال فوق مبلغ 000 /200 /12 ريال معادل يك ميليون و دويست و بيست هزار تومان تعيين گرديد.
كه مقرر گرديد اموال فوق الذكر در تاريخ 4 /8 /91 ساعت 8 الي 30 /8 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. و در صورت تمايل جهت بازديد طالبين ميتوانند پنج روز قبل از مزايده اقدام نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده ميبايست ده درصد ارزش كل فيالمجلس و الباقي ظرف يكماه واريز نمايد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مزايده مراجعه نمائيد.
حسن كاظمي ـ دادورز اجراي احكام مدني دادگستري قم
========================

9100393001100011 آگهي مزايده اموال غير منقول 30 /7 /1391

به موجب پرونده اجرائي كلاسه 27710 له بانك ملت عليه شركت تعاوني ستاره تميز پاكيزه قم و غيره مستند سندرهني شماره 159102 دفترخانه اسناد رسمي شماره 20 قم، ششدانگ پلاك ثبتي شماره 60 /6 /1690 اصلي در صفحه 485 دفتر 423 واقع در بخش دو قم واقع در قم ـ خيابان توحيد ـ كوچه 12ـ فرعي دوم سمت چپ ـ پلاك 46 متعلق به آقاي حامد نيكزاديان از طريق مزايده به فروش ميرسد.
حدود و مشخصات مورد مزايده:
شمالاً: بطول 10 /7 متردرب و ديواريست به كوچه 8 متري بن بست
شرقاً: بطول 90 /28 متر ديوار به ديوار خانه احداثي در قسمتي از باقيمانده 6 /1690 اصلي
جنوباً: بطول 90 /6 متر ديوار به ديوار خانه احداثي در پلاك 1690 اصلي
غرباً: بطول 29 متر ديوار به ديوارخانه احداثي در قسمتي ديگر از باقيمانده 6 /1690 اصلي
حقوق ارتفاقي ندارد
مبلغ ارزيابي ملك مورد مزايده با نظر كارشناس رسمي دادگستري بدين شرح اعلام ميگردد
1ـ عرصه به مساحت 65 /202 مترمربع از قرار هر مترمربع 000 /500 /3ريال جمعاً به مبلغ 000 /275 /709ريال
2ـ اعياني به مساحت 336 مترمربع از قرار هر مترمربع 000 /500 /2ريال جمعاً به مبلغ 000 /000 /840 ريال
3ـ پاركينگ 000 /000 /40ريال
4ـ امتيازات آب، برق، گاز 000 /000 /20 ريال
كل ارزش ملك به مبلغ 000 /275 /609 /1ريال به حروف يك ميليارد و ششصد و نه ميليون و دويست و هفتاد و پنج هزار ريال ارزيابي گرديده است.
مزايده ملك مذكور از ساعت 9 صبح الي 12 روز چهارشنبه 24 /8 /1391 در اجراي ثبت قم واقع در خ ساحلي انجام ميشود مزايده از مبلغ پايه 000 /275 /609 /1 ريال شروع و به بالاترين قيمت فروخته ميشود حقالحراج و نيمعشر دولتي مازاد بر مبلغ ارزيابي به عهده برنده مزايده خواهدبود در ضمن بدهيهاي ملك اعم از ماليات وعوارض شهرداري و آب و برق گاز و غيره تا تاريخ حراج اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده خواهد بود خريداران ميبايست ده درصد مبلغ پايه را به عنوان سپرده شركت در مزايده به حساب اين اداره واريز نمايند.
تاريخ انتشار : 1 /8 /1391
رضا گائيني ـ رئيس اجراي ثبت قم
======================================

9100393001100012آگهي مزايده اموال غير منقول 30 /7 /1391

به موجب پرونده اجرائي كلاسه 27710 له بانك ملت عليه شركت تعاوني ستاره تميز پاكيزه قم و غيره مستند سندرهني شماره 159102 دفترخانه اسناد رسمي شماره 20 قم، ششدانگ پلاك ثبتي شماره 74 /1699 اصلي در صفحه 266 دفتر 373 واقع در بخش دو قم واقع در قم ـ خيابان ايستگاه ـ خيابان بوعلي ـ كوچه 24ـ پلاك 202 متعلق به آقاي هادي آقاخاني از طريق مزايده به فروش ميرسد.
حدود و مشخصات مورد مزايده:
شمالاً: بطول 6 متر پي به شارع 6 متري احداثي
شرقاً: بطول 90 /23 متر پي به پي پلاك 75 فرعي
جنوباً: بطول 6 متر پي به پي به پلاك 1902 اصلي
غرباً: بطول 90 /23 متر پي به پي پلاك 73 فرعي
حقوق ارتفاقي ندارد
مبلغ ارزيابي ملك مورد مزايده با نظر كارشناس رسمي دادگستري بدين شرح اعلام ميگردد
1ـ عرصه به مساحت 10 /143 مترمربع از قرار هر مترمربع 000 /200 /6 ريال جمعاً به مبلغ 000 /220 /887 ريال
2ـ اعياني به مساحت 268 مترمربع از قرار هر مترمربع 000 /000 /2ريال جمعاً به مبلغ 000 /000 /536 ريال
3ـ پاركينگ 000 /000 /40ريال
4ـ انشعابات آب، 2 انشعاب برق، گاز و غيره 000 /000 /30 ريال
كل ارزش ملك به مبلغ 000 /220 /493 /1 ريال به حروف يك ميليارد و چهارصد و نود و سه ميليون و دويست و بيست هزار ريال ارزيابي گرديده است.
مزايده ملك مذكور از ساعت 9 صبح الي 12 روز چهارشنبه 24 /8 /1391 در اجراي ثبت قم واقع در خ ساحلي انجام ميشود مزايده از مبلغ پايه 000 /220 /493 /1 ريال شروع و به بالاترين قيمت فروخته ميشود حقالحراج و نيمعشر دولتي مازاد بر مبلغ ارزيابي به عهده برنده مزايده خواهدبود در ضمن بدهيهاي ملك اعم از ماليات وعوارض شهرداري و آب و برق گاز و غيره تا تاريخ حراج اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده خواهد بود خريداران ميبايست ده درصد مبلغ پايه را به عنوان سپرده شركت در مزايده به حساب اين اداره واريز نمايند. لازم به توضيح است مزايده ملك مذكور بر اساس بخشنامه رياست محترم سازمان و آئيننامه جديد اجرا مبني بر انجام مزايده اسناد رسمي صورت ميگيرد.
تاريخ انتشار : 1 /8 /1391

رضا گائيني ـ رئيس اجراي ثبت قم


telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ٩-٠٨-١٣٩١, ٢٢:۵٣

   

پر مبحث ترین ها