سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

مزايده دادگستري قم 1391/7/12

90 /2ج /739 آگهي مزايده اموال منقول نوبت دوم 3 /7 /91

بموجب اجرائيه صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومي حقوقي قم كه در اجراي احكام به شماره 90 /2ج /739 ثبت گرديده له عباس باصري عليه شركت مهياس، مهدي صفائي، حسن نوروزي كه محكوم عليهم محكوم شدهاند به پرداخت مبلغ 000 /651 /210 ريال بانضمام تأخير تأديه در حق محكوم له و مبلغ 000 /000 /10 ريال حقوق اجرايي به صندوق دولت؛به تقاضاي محكوم له اموال از محكوم عليه مهدي صفائي توقيف كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
يك دستگاه خودرو وانت دوكابين مدل 1387 به شماره انتظامي 224 ب 31 ايران 55 به رنگ نقرهاي
و شماره شاسي 11053 G19E به رنگ نقرهاي متاليك دو محور در داخل پاركينگ اسلامي واقع در جاده اتوبان قم ـ كاشان روبروي عوارضي داخل پاركينگ بازديد و بررسي به عمل آمد. به طوري كه مشاهده گرديد سپر جلو سمت چپ شكسته ـ جلو پنجره تركيده ـ بدنه سمت راست گلگير و درب جلو و عقب سمت راست تصادفي و راهنما بغل گلگير جلو سمت راست شكسته و احتياج به تعميرات دارد ـ با توجه به داشتن اعتبار بيمه نامه شخص ثالث قيمت پايه از طريق مزايده در بازار فعلي مبلغ 000 /000 /105 ريال
كه مقرر گرديده خودرو فوق الذكر در تاريخ 23 /7 /91 ساعت 30 /9 الي 10 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. لذا افرادي كه قصد بازديد از خودرو را دارند ميتوانند در مدت پنج روز مانده به مزايده با هماهنگي اين اجرا از مورد مزايده بازديد و در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده بايد ده درصد از مبلغ پيشنهادي را نقداً و مابقي آن ظرف يكماه از تاريخ مزايده بپردازد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مراجعه نمائيد.
محمد حيدري ـ دادورز اجراي احكام دادگستري شهرستان قم
-------------------------------------------

91 /12ج /504 آگهي مزايده اموال غير منقول نوبت اول 9 /7 /91

بموجب اجرائيه صادره از شعبه 157 شوراي حل اختلاف قم كه در اجراي احكام به شماره 91 /12ج /504 ثبت گرديده له آقاي علي سولدوز و عليه آقاي سيد محمد وزيري محكوم عليه محكوم شده به پرداخت مبلغ 000 /430 /34 ريال در حق محكوم له و مبلغ 000 /720 /1 ريال حقوق اجرايي به صندوق دولت؛ به تقاضاي محكوم له اموال از محكوم عليه توقيف كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
سهم الارث محكوم عليه باستثناء بهاي ثمنيه عرصه و اعيان از پلاك ثبتي 3 /2418 ـ اصلي بخش دو قم متعلق به مرحوم سيد محمد وزيري كه ششدانگ به صورت يك قطعه زمين به نشاني خيابان امام نبش خيابان گائيني سه بر داراي پروانه چهار طبقه تجاري به متراژ 78 /53 متر مربع هر متر به ارزش 000 /000 /8 ريال و سهم الارث به مبلغ 000 /575 /470 ريال ارزيابي شده و صرفاً سهم مذكور به فروش ميرسد.
كه مقرر گرديده سهم فوق الذكر در تاريخ 26 /7 /91 ساعت 30 /10 الي 11 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. لذا افرادي كه قصد بازديد از زمين را دارند ميتوانند در مدت پنج روز مانده به مزايده با هماهنگي اين اجرا از مورد مزايده بازديد و در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده بايد ده درصد از مبلغ پيشنهادي را نقداً و مابقي آن ظرف يكماه از تاريخ مزايده بپردازد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مراجعه نمائيد.
محمد حيدري ـ دادورز اجراي احكام دادگستري شهرستان قم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

90 /4ج /749 آگهي مزايده اموال غير منقول نوبت اول 4 /7 /91

بموجب اجرائيه صادره از شعبه 9 محاكم حقوقي قم كه در اجراي احكام به شماره 90 /4ج /749 ثبت گرديده له فروغ السادات حسيني انواري عليه زهرا زماني نجف آبادي كه محكوم عليه محكوم است به پرداخت 449 /774 /326 در حق محكوم له و تأديه حقوق اجرايي به مبلغ 000 /000 /15 ريال به صندوق دولت كه محكوم له در راستاي استيفاء محكوم به اقدام به توقيف پلاك ثبتي 2257 ـ اصلي ب 2 قم به صورت مشاع از آقاي محسن ذاقلي نموده كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
موضوع ارزيابي ملك مشاعي به شماره پلاك 2257 ـ اصلي بر اساس نامه شماره 90 /4ج /749 مورخ 18 /2 /91 بر اساس دادخواست خانم فروغ السادات حسيني انواري به طرفيت زهرا زماني نجف آبادي كه از طرف اجراي احكام به اينجانب ارجاع شده است احتراماً از محل مورد ثبت و سند بازديد به عمل آمده و نتيجه به شرح زير به استحضار ميرسد.
ملك مشاعي به پلاك 2257 ـ اصلي ذيل شماره 92189 دفتر 540 صفحه 237 بخش دو قم به مالكيت آقاي محسن ذاقلي انتقال يافته است و با توجه به مشاعي بودن زمين به مساحت 292 مترمربع از قرار هر مترمربع 000 /200 /1 ريال جمعاً به مبلغ 000 /400 /350 ريال در تاريخ گزارش تقديم ميگردد.
به آدرس كمربندي 72 تن و جاده اراك بعد از پل دستغيب جنب پاركينگ شاهد
كه مقرر گرديده پلاك فوق الذكر در تاريخ 23 /7 /91 ساعت 30 /10 الي 11 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. و در صورت تمايل جهت بازديد طالبين ميتوانند پنج روز قبل از مزايده اقدام نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار ميگردد. برنده مزايده ميبايست ده درصد ارزش كل فيالمجلس و الباقي ظرف يكماه واريز نمايد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مزايده مراجعه نمائيد.
حسن كاظمي ـ دادورز اجراي احكام دادگستري شهرستان قم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

90 /7ج /1162 آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول4 /7 /91

بموجب اجرائيه صادره از شعبه 61 شوراي حل اختلاف قم كه در اجراي احكام به شماره 90 /7ج /1162 ثبت گرديده له حميد رمضاني ورجاني عليه محمد ابراهيم غفارنيا كه محكوم عليه محكوم است به پرداخت 000 /000 /50 ريال در حق محكوم له مبلغ 000 /5002 ريال در حق دولت كه محكوم له در راستاي استيفاء محكوم به اقدام به توقيف اموال به شرح تعداد 1000 عدد مهره مار شامل مهره و زنجير در جعبههاي تزئين كه كارشناس هر يك را 000 /43 ريال و جمعاً 000 /000 /43 ريال ارزيابي نموده كه مقرر گرديد اموال فوق الذكر در تاريخ 24 /7 /91 ساعت 30 /8 الي 9 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد.و در صورت تمايل جهت بازديد طالبين ميتوانند پنج روز قبل از مزايده اقدام نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده ميبايست ده درصد ارزش كل في المجلس و الباقي ظرف يكماه واريز نمايد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مزايده مراجعه نمائيد.
كاظمي ـ دادورز اجراي احكام مدني دادگستري قم
--------------------------------------------------

91 /2ج /339 آگهي مزايده اموال غير منقول نوبت اول 6 /7 /91

بموجب اجرائيه صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومي حقوقي قم كه در اجراي احكام به شماره 91 /2ج /339 ثبت گرديده له علي زاهدي زادگان و عليه شهربانو محمد حسيني يزدي محكوم عليه محكوم شده به فروش پلاك ثبتي 7351 ـ اصلي بخش يك قم توقيف كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
منزل مسكوني به نشاني آذر ك 94 كوي شهيد كمالي پ 84
مساحت عرصه مورد ارزيابي كه ملكي است مسكوني با قدمت بيش از صد سال باستناد سند شماره 39839 صفحه 232 مورخ 30 /2 /50 در دفتر خانه شماره 3 حدود سيصد متر مربع اعلام شده است كه پس از بررسيها و تغييرات بوجود آمده عرصه موجود حدود 65 /278 متر مربع ميباشد و اعياني احداث شده در آن به متراژ حدود 250 مترمربع كه از مصالح خشت و گل استفاده شده است به شرح زير ميباشد:
اعياني احداث شده شامل دو اتاق مجزا و يك پذيرايي و يك ايوان به مساحت 6 متر مربع كه هم اكنون در حال استفاده ميباشد.
دو زيرزمين كه داخل يكي آشپزخانه داراي كابينت و حمام و سرويس بهداشتي زير زمين ديگر به صورت انباري ميباشد.
كف فرش حياط از آجر نظامي استفاده شده است.
نظريه كارشناسي:
1ـ ارزش هر متر مربع عرصه پلاك فوق الذكر به مبلغ 000 /000 /3 ريال معادل سيصد هزار تومان.
2ـ ارزش هر متر مربع اعياني احداث شده به مبلغ 000 /450 ريال معادل چهل و پنج هزار تومان.
3ـ ارزش حياط سازي و انشعابات (آب و برق و گاز هر كدام يك انشعاب و تلفن يك خط) موجود جمعاً به مبلغ 000 /000 /10 ريال معادل يك ميليون تومان.
جمعاً ارزيابي ميشود پلاك فوقالذكر به مبلغ 000 /450 /958 ريال معادل نود و پنج ميليون و هشتصد و چهل و پنج هزار تومان.
كه مقرر گرديده ملك فوق الذكر در تاريخ 26 /7 /91 ساعت 30 /8 الي 9 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. لذا افرادي كه قصد بازديد از منزل را دارند ميتوانند در مدت پنج روز مانده به مزايده با هماهنگي اين اجرا از مورد مزايده بازديد و در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده بايد ده درصد از مبلغ پيشنهادي را نقداً و مابقي آن ظرف يكماه از تاريخ مزايده بپردازد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مراجعه نمائيد.
محمد حيدري ـ دادورز اجراي احكام دادگستري شهرستان قم
ـــــــــــــــــــــــــ

91 /9ج /82 آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول 6 /7 /91

بموجب اجرائيه صادره از شعبه 51 شوراي حل اختلاف قم كه در اجراي احكام به شماره 91 /9ج /82 ثبت گرديده له سميه ملا عبدالحسيني و عليه اكبر بهمني حيدر آبادي محكوم عليه محكوم شده به پرداخت تعداد 314 قطعه سكه تمام بهار آزادي در حق محكوم لها و مبلغ 000 /155 ريال حقوق اجرايي به صندوق دولت؛ به تقاضاي محكوم لها اموال از محكوم عليه توقيف كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
يك خط سيمكارت تلفن همراه به شماره 09124515695 به ارزش 000 /900 /3 ريال.
كه مقرر گرديده خط فوق الذكر در تاريخ 25 /7 /91 ساعت 30 /10 الي 11 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. لذا افرادي كه قصد خريد دارند ميتوانند در جلسه مزايده شركت نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده بايد ده درصد از مبلغ پيشنهادي را نقداً و مابقي آن ظرف يكماه از تاريخ مزايده بپردازد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مراجعه نمائيد.
محمد حيدري ـ دادورز اجراي احكام دادگستري شهرستان قم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

91 /12ج /745 آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول 8 /7 /91

بموجب اجرائيه صادره از شعبه 1 شوراي حل اختلاف قم كه در اجراي احكام به شماره 91 /12ج /745 ثبت گرديده له محمد علي جامه بزرگي عليه سيد علي اشرف واحدي كه محكوم عليه محكوم است به پرداخت محكوم به در حق محكوم له و تأديه حقوق اجرائي به صندوق دولت كه محكوم له در راستاي استيفاء محكوم به اقدام به توقيف اموال بجا مانده در مورد اجاره نموده كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
1ـ فرش 12 متري قرمز سه تخته في 45 هزار تومان 135000 تومان.
2ـ فرش 6 متري زمينه لاكي يك تخته 30 هزار تومان 30000 تومان.
3ـ فرش كناره تيكا پادري دو عدد 5 هزار تومان 10000تومان.
4ـ پشتي قرمز رنگ نه /9 عدد 1200 تومان 10800 تومان.
5ـ ويترين و ميز آرايش 30000تومان.
6ـ بخاري گازي يكعدد 80000 تومان.
7ـ تلويزيون 21 اينچ يكعدد 45000تومان.
8ـ ميز تلويزيون يكعدد 25000 هزار تومان.
9ـ پرده توري شش عدد 40000 تومان.
10ـ پارتيشن چوبي دو تكه 50000تومان.
11ـ يخچال فيلور يك عدد 100000تومان.
12ـ اجاق گاز چهار شعله يكعدد 40000تومان.
13ـ ماشين لباسشويي درب بالا 50000 تومان.
14ـ موكت آشپزخانه 5000 تومان.
15ـ سماور گازي يكعدد 20000تومان.
16ـ پلوپز برقي يكعدد 20000تومان.
17ـ سبد سيب زميني و پياز 5000 تومان.
18ـ آبميوه گيري يكعدد 55000 تومان.
19ـ ترازوي آشپزخانه 5000 تومان.
20ـ قوري و كتري 14000تومان.
21ـ قابلمه برقي كدبانو 25000تومان.
22ـ ظروف پلاستيكي 10000 تومان.
23ـ سرويس ملاميني 25000 تومان.
24ـ سرويس چيني 100000تومان.
25ـ پارچ و ليوان 15000 تومان.
26ـ استكان 8000 تومان.
27ـ قابلمه برقي 27000 تومان.
28ـ آب ميوه گيري دستي 4000 تومان.
29ـ قابلمه روحي 6 عدد 20000 تومان.
30ـ آبكش پهن و ماهي تابه 8000تومان.
31ـ كلمن كوچك و بزرگ آب 16000 تومان.
32ـ ميز اتو 7000 تومان.
33ـ گلدان 6500 تومان.
34ـ دو دستگاه CD معيوب 24000 تومان.
35ـ چراغ مطالعه 5000 تومان.
36ـ اطو بخار قرمز 30000 تومان.
37ـ جاروبرقي پارس خزر 40000 تومان.
41ـ تخت خواب چوبي دونفره يكعدد 30000 تومان.
42ـ تشك كوچك و بزرگ يازده عدد 80000تومان.
43ـ پتو هشت عدد 50000 تومان.
44ـ روفرشي يكعدد 4000 تومان.
45ـ بالش هفده عدد 40000 تومان.
46ـ تخت چوبي يكعدد 15000 تومان.
47ـ اهمتر يكعدد 3000 تومان.
48ـ فلش مارشال دو گيگ 7000 تومان.
49ـ ساعت ديواري دو عدد 20000 تومان.
50ـ ميز غذا خوري پلاستيكي 20000تومان.
51ـ ميز تلفن فلزي يكعدد 30000تومان.
52ـ چراغ قوه شارژي يكعدد 5000 تومان.
53ـ قابلمه بزرگ يكعدد 18000د تومان.
54ـ دبه بزرگ يكعدد 12000تومان.
55ـ صندوق صدقه يكعدد 4000 تومان.
56ـ نوار كاست پنجاه و سه عدد 7000 تومان.
57ـ ساعت خواب 10000 تومان.
58ـ پارچ و ليوان داخل ويترين پنج دست 75000 تومان.
59ـ قاشق چنگال 18000 تومان.
60ـ كيف ابزار كوچك 10000تومان.
61ـ قيچي دو عدد 3000تومان.
62ـ شطرنج 8000تومان.
63ـ CD شصت و چهار عدد 10000تومان.
كه جمع كل آن ميشود 300 /696 /1 تومان (يك ميليون و ششصد و نود و شش هزار و سيصد تومان)
كه مقرر گرديد اموال فوق الذكر در تاريخ 26 /7 /91 ساعت 30 /9 الي 10 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. و در صورت تمايل جهت بازديد طالبين ميتوانند پنج روز قبل از مزايده اقدام نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار ميگردد. برنده مزايده ميبايست ده درصد ارزش كل فيالمجلس و الباقي ظرف يكماه واريز نمايد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مزايده مراجعه نمائيد.
حسن كاظمي ـ دادورز اجراي احكام مدني دادگستري قم
------------------------------------------

91 /3ج /487 آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول 5 /7 /91

بموجب اجرائيه صادره از شعبه 17 دادگاه عمومي حقوقي قم كه در اجراي احكام به شماره 91 /3ج /487 ثبت گرديده له اعظم صديق و عليه علي محمدي نسب محكوم عليه محكوم شده به پرداخت مبلغ 332 /013 /16 ريال در حق محكوم له و مبلغ 666 /800 ريال حقوق اجرايي به صندوق دولت؛ به تقاضاي محكوم له اموال از محكوم عليه توقيف كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده و بنشاني صفائيه روبروي ك 21 مغازه روسري فروشي پ 682 نگهداري ميشود:
1ـ تعداد 30 عدد روسري اكرAKER ـ ابريشمي به رنگهاو نقشههاي مختلف هر عدد 000 /20 تومان جمعاً به مبلغ 000 /600 تومان.
2ـ تعداد 7 عدد روسري ساتن مات طلاكوب به رنگهاي مختلف هر عدد 000 /10 تومان جمعاً 000 /70 تومان.
3ـ تعداد 27 عدد روسري ساتن مات دست دوز به رنگهاي مختلف هر عدد 000 /15 تومان جمعاً به مبلغ 000 /405 تومان.
4ـ تعداد 40 عدد شال عريض ساده بهرنگهاي مختلف هر عدد 7500 تومان جمع: 000 /300تومان.
5ـ تعداد 22 عدد شال توپي عريض چروك هر عدد 8000تومان جمع بمبلغ 000 /176 تومان.
6ـ تعداد 23 عدد شال چروك هر عدد به مبلغ 7000 تومان جمع بمبلغ 000 /161 تومان.
قيمت پايه شش قلم اموال به شرح فوق جمعاً به نظر اينجانب به مبلغ 000 /712 /1 تومان.
كه مقرر گرديده اموال فوق الذكر در تاريخ 25 /7 /91 ساعت 30 /9 الي 10 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. لذا افرادي كه قصد بازديد از اموال را دارند ميتوانند در مدت پنج روز مانده به مزايده با هماهنگي اين اجرا از مورد مزايده بازديد و در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده بايد ده درصد از مبلغ پيشنهادي را نقداً و مابقي آن ظرف يكماه از تاريخ مزايده بپردازد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مراجعه نمائيد.
محمد حيدري ـ دادورز اجراي احكام دادگستري شهرستان قم
91 /2ج /551 آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول 8 /7 /91
بموجب اجرائيه صادره از شعبه 5 محاكم حقوقي قم كه در اجراي احكام به شماره 91 /2ج /551 ثبت گرديده له مرتضي ملكي عليه صفيا... حقگو كه محكوم عليه محكوم است به پرداخت 738 /186 /79 ريال در حق محكوم له و تأديه حقوق اجرائي به مبلغ 000 /350 /3 ريال به صندوق دولت كه محكوم له در راستاي استيفاء محكوم به اقدام به توقيف خودروي محكوم عليه نموده كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
خواندگان پرونده ـ مبني بر ارجاع كارشناسي قيمتگذاري از يك دستگاه پرايد به شماره انتظامي ايران16 ـ 537د53 طبق اظهارات خواهان مدل 1386 به رنگ سفيد كه توقيف گرديده با راهنمايي خواهان در داخل پاركينگ لنگرود واقع در كيلومتر 20 جاده قم ـ كاشان جنب پليس راه بازديد و بررسي به عمل آمد قيمت پايه از طريق مزايده به شرح ذيل اعلام ميگردد:
1ـ به طوري كه مشاهده گرديد اتومبيل فوق به تعميرات بغل درب ـ گلگير عقب ـ پاركاب سمت راست و بغل درب جلو سمت چپ و گوشه گلگير عقب سمت چپ ـ آيينه بغل سمت چپ شكسته ـ چراغهاي خطر عقب دو طرف شكسته – قالپاق چرخ جلو سمت چپ شكسته ـ زه بغل درب جلو خراب شده ـ آفتابگير جلو شكسته ـ و با توجه به داشتن اعتبار بيمه نامه شخص ثالث قيمت پايه مبلغ 000 /000 /60 ريال برآورد ميگردد.
كه مقرر گرديد خودروي فوق الذكر در تاريخ 26 /7 /91 ساعت 10 الي 30 /10 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. و در صورت تمايل جهت بازديد طالبين ميتوانند پنج روز قبل از مزايده اقدام نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار ميگردد. برنده مزايده ميبايست ده درصد ارزش كل فيالمجلس و الباقي ظرف يكماه واريز نمايد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مزايده مراجعه نمائيد.
حسن كاظمي ـ دادورز اجراي احكام مدني دادگستري قم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ١۵-٠٧-١٣٩١, ١٣:٠٣

   

پر مبحث ترین ها