سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

مزايده دادگستري قم1391/7/8

بروز شده : ٨-٠٧-١٣٩١, ١٢:۵٧    نسخه چاپی    
91 /2ج /249 آگهي مزايده اموال غير منقول نوبت اول 5 /7 /91

بموجب اجرائيه صادره از شعبه 5محاكم حقوقي قم كه در اجراي احكام به شماره 91 /2ج /249 ثبت گرديده له سيد حسن و سيد علي و سيد ابوالقاسم و فاطمه همگي جعفريان و زهره اديب عليه حسين جعفريان كه محكوم عليه محكوم است به فروش پلاكهاي ثبتي 4 /1650 و 14 /10878 و11 /10482 ـ اصلي ب 1 قم و تقسيم وجه بين ورثه كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
با احترام با عنايت به انتخاب اينجانب سيد مهدي موسوي به عنوان كارشناس جهت ارزيابي يك قطعه زمين واقع در پلاك ثبتي 22 /11 /10482 ـ اصلي بخش 1 قم در بلوار 15 خرداد ـ شهرك جهاد ـ خيابان عبداللهي انتهاي گلستان 7 دست چپ به مساحت 5 /202 متر مربع به استحضار ميرسانداز محل زمين موصوف در تاريخ 17 /3 /91 بازديد به عمل آوردم با توجه به كاربري مسكوني و پروانه ساختمان كه مهلت آن نيز گذشته و بايستي جهت احداث بنا تجديد گردد و با عنايت به بررسي ، تحقيق محلي و ارزش املاك مجاور و موقعيت كلي منطقه ارزش هر متر مربع زمين مورد اشاره برابر با 000 /500 /8 ريال بوده و با توجه به مساحت مندرج در سند جمعاً برابر 000 /250 /721 /1 ريال معادل 000 /125 /172 تومان ميباشد. همچنين برابر نقشه برداري انجام شده مساحت واقعي و موجود قطعه زمين مورد ارزيابي برابر 25 /211 متر مربع بوده كه به ميزان75 /8 متر مربع بيشتر از ميزان مندرج در سند مالكيت بوده و در صورت امكان انتقال سند و مالكيت بايستي به قيمت كلي اضافه گردد. با احترام با عنايت به انتخاب اينجانب سيد مهدي موسوي به عنوان كارشناس جهت ارزيابي يك باب منزل مسكوني واقع در پلاك ثبتي 14 /10878 ـ اصلي بخش 1 قم واقع در خيابان عطاران ـ خيابان مفتح شرقي دست چپ پلاك 25 به مساحت 2 /172 مترمربع بر اساس سند به استحضار ميرساند اينجانب در تاريخ 16 /3 /91 از ملك موصوف بازديد به عمل آوردم لذا گزارش ارزيابي به شرح ذيل اعلام ميگردد:
1ـ ارزش هر متر مربع زمين با توجه به ارزش املاك مجاور ، موقعيت كلي منطقه و دسترسي و با كاربري مسكوني برابر 000 /000 /12 ريال جمعاً برابر 000 /400 /066 /2 ريال معادل 000 /640 /206 تومان
2ـ ارزش هر متر مربع اعياني در طبقه زير زمين به مساحت 8 /121 متر مربع با توجه به كيفيت ساخت ، نوع مصالح و قدمت برابر 000 /500 /3 ريال جمعاً برابر 000 /300 /426 ريال معادل 000 /630 /42 تومان
3ـ ارزش هر متر مربع اعياني در طبقه همكف به مساحت 8 /121 متر مربع با توجه به كيفيت ساخت ، نوع مصالح و قدمت برابر 000 /300 /3 ريال جمعاً برابر 000 /940 /401 ريال معادل 000 /194 /40 تومان
4ـ ارزش امتياز آب (1واحد) ، برق (2واحد) ، گاز ( 1 واحد) و تلفن جمعاً برابر 000 /000 /11 ريال معادل 000 /100 /1 تومان
5ـ ارزش آبگرمكن (1 دستگاه) ، كولر(2دستگاه) ، و كابينت جمعاً برابر 000 /000 /15 ريال معادل 000 /500 /1 تومان
6ـ ارزش حياط سازي ،نما سازي ، نردهمحافظ و درب حياط جمعاً برابر 000 /000 /60 ريال معادل 000 /000 /6 تومان
7ـ ارزش سرپله و انباري در بالاي پشت بام برابر 000 /000 /30 ريال معادل 000 /000 /3 تومان
8ـ ارزش چاه سنگ بست 3 حلقه برابر 000 /000 /36 ريال معادل 000 /600 /3 تومان
نهايتاً ارزش كل عرصه و اعيان و ساير موارد برابر 000 /640 /046 /3 ريال معادل 000 /664 /304 تومان
با احترام با عنايت به انتخاب اينجانب سيد مهدي موسوي به عنوان كارشناس جهت ارزيابي يك باب منزل مسكوني واقع در پلاك ثبتي 4 /1650 ـ اصلي بخش 2 قم به مساحت 200 متر مربع واقع در خيابان اميركبير (اراك) كوچه 7 فرعي اول دست راست پلاك 10 روبروي هتل سفير به استحضار ميرساند اينجانب در تاريخ 20 /3 /91 از ملك موصوف بازديد به عمل آورده لذا به شرح ذيل گزارش خود را اعلام مينمايم:
1ـ ارزش هر متر مربع زمين با توجه به ارزش املاك مجاور (امكان اخذ مجوز هتل آپارتمان)، موقعيت كلي منطقه و دسترسي برابر 000 /000 /34 ريال جمعاً برابر 000 /000 /800 /6 ريال معادل 000 /000 /680 تومان
2ـ ارزش هر متر مربع اعياني در طبقه زير زمين به مساحت 130 متر مربع با توجه به كيفيت ساخت ، نوع مصالح و قدمت برابر 000 /700 /1 ريال جمعاً برابر 000 /000 /221 ريال معادل 000 /100 /22 تومان
3ـ ارزش هر متر مربع اعياني در طبقه همكف به مساحت 130 متر مربع با توجه به كيفيت ساخت ، نوع مصالح و قدمت برابر 000 /000 /2 ريال جمعاً برابر 000 /000 /260 ريال معادل 000 /000 /26 تومان
4ـ ارزش هر مترمربع اعياني در طبقه اول به مساحت 130 متر مربع با توجه به كيفيت ساخت،نوع مصالح و قدمت برابر 000 /900 /1 ريال جمعاً برابر 000 /000 /247 ريال معادل 000 /700 /24 تومان
5ـ ارزش امتياز آب (1واحد) ، برق (3واحد) ، گاز ( 1 واحد) و فاضلاب شهري وتلفن جمعاً برابر 000 /000 /21 ريال معادل 000 /100 /2 تومان
6ـ ارزش آبگرمكن (1 دستگاه) ، كولر(2دستگاه) ، و كابينت جمعاً برابر 000 /000 /8 ريال معادل 000 /800 تومان
7ـ ارزش حياط سازي و درب حياط به همراه دو حلقه چاه سنگ بست جمعاً برابر 000 /000 /50 ريال معادل 000 /000 /5 تومان
نهايتاً ارزش كل عرصه و اعيان و ساير موارد برابر 000 /000 /607 /7 ريال معادل 000 /700 /760 تومان
كه مقرر گرديده پلاكهاي ثبتي فوق الذكر در تاريخ 25 /7 /91 ساعت 10 الي 30 /10 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. و در صورت تمايل جهت بازديد طالبين ميتوانند پنج روز قبل از مزايده اقدام نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده ميبايست ده درصد ارزش كل في المجلس و الباقي ظرف مدت يكماه واريز نمايد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مزايده مراجعه نمائيد.
كاظمي ـ دادورز اجراي احكام مدني دادگستري قم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

91 /2ج /394 آگهي مزايده اموال غير منقول نوبت اول 1 /7 /91

بموجب اجرائيه صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومي حقوقي قم كه در اجراي احكام به شماره 91 /2ج /394 ثبت گرديده له محمد رضا شيخ زاده و عليه آزاده فقيه زاده محكوم عليه محكوم شده به فروش 756 /10598 ـ اصلي بخش يك قم كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
منزل مسكوني بنشاني سالاريه اقاقيا ك 6 پ 182
مساحت عرصه مورد ارزيابي كه ملكي است مسكوني 64 /159 متر مربع ميباشد كه در دو طبقه همكف و زير زمين با اعياني حدود 45 /230 مترمربع با قدمت حدود 30 سال و اسكلت ديوار باربر احداث بنا شده است.
نظريه كارشناسي:
1ـ ارزش هر متر مربع عرصه پلاك فوق الذكر به مبلغ 000 /000 /15 ريال معادل يك ميليون و پانصد هزار تومان.
2ـ ارزش هر متر مربع اعياني احداث شده طبقات (حدود 2 /217 مترمربع) به مبلغ 000 /500 /2 ريال معادل دويست و پنجاه هزار تومان.
3ـ ارزش هر متر مربع اعياني احداث شده سرپله(حدود 25 /13 متر مربع ) به مبلغ 000 /000 /1 ريال معادل يكصد هزار تومان.
4ـ ارزش حياط سازي به مبلغ 000 /000 /30 ريال معادل سه ميليون تومان.
5ـ ارزش انشعابات (برق يك كنتور ، گاز يك كنتور، آب يك كنتور، تلفن يك خط) به مبلغ 000 /050 /9 ريال معادل نهصد و پنج هزار تومان.
جمعاً ارزيابي ميشود پلاك فوق الذكر به مبلغ 000 /900 /989 /2 ريال معادل دويست و نود و هشت ميليون و نهصد و نود هزار تومان.
كه مقرر گرديده ملك فوق الذكر در تاريخ 19 /7 /91 ساعت 8 الي 30 /8 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. لذا افرادي كه قصد بازديد از منزل را دارند ميتوانند در مدت پنج روز مانده به مزايده با هماهنگي اين اجرا از مورد مزايده بازديد و در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده بايد ده درصد از مبلغ پيشنهادي را نقداً و مابقي آن ظرف يكماه از تاريخ مزايده بپردازد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مراجعه نمائيد.
محمد حيدري
دادورز اجراي احكام دادگستري شهرستان قم

-----------------------------
91 /2ج /297 آگهي مزايده اموال غير منقول نوبت اول 4 /7 /91

بموجب اجرائيه صادره از شعبه 4 محاكم حقوقي قم كه در اجراي احكام به شماره 91 /2ج /297 ثبت گرديده له آقاي سيد جلال قريشي عليه آقاي حسن رضائيان موحد كه محكوم عليه محكوم است به پرداخت 000 /410 /785 ريال به انضمام خسارت تأخير در حق محكوم له و تأديه حقوق اجرايي به مبلغ 000 /500 /38 ريال به صندوق دولت كه محكوم له در راستاي استيفاء محكوم به اقدام به توقيف سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاك ثبتي 907 فرعي از مجزي شده 174 /10598 اصلي ب1قم به صورت مشاع از محكوم عليه نموده كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده: كه مقرر گرديد مزايده در قبال حقوق رهني و محكوم به و حقوق اجرايي انجام پذيرد.
با احترام؛ در پاسخ به اخطاريه مربوط به پرونده 297 /ج2 /91 با موضوع ارزيابي پلاك ثبتي 174 /10598 اصلي از محل پلاك واقع در سالاريه 20 متري سجاد غربي پلاك 46 بازديد به عمل آمد.
گزارش كارشناسي:
عمليات اجرايي انجام شده در آدرس فوق كه ساختماني است 6 طبقه روي پيلوت و زير زمين و شامل 11 دستگاه آپارتمان(به شرح زير باستناد پايانكار شهرداري) ميباشد در دو پلاك ثبتي 174 /10598 و 175 /10598 (تجميع شدهاند) احداث بنا شده است.
1ـ مساحت مفيد اعياني احداث شده در طبقه همكف 5 /124 مترمربع.
2ـ مساحت مفيد اعياني احداث شده در طبقه اول شامل دو واحد به متراژهاي 5 /120 مترمربع و 5 /129 مترمربع .
3ـ مساحت مفيد اعياني احداث شده در طبقه دوم شامل دو واحد به متراژهاي 5 /120 مترمربع و 5 /129 مترمربع .
4ـ مساحت مفيد اعياني احداث شده در طبقه سوم شامل دو واحد به متراژهاي 5 /120 مترمربع و 5 /129 مترمربع .
5ـ مساحت مفيد اعياني احداث شده در طبقه چهارم شامل دو واحد به متراژهاي 5 /120 مترمربع و 5 /129 مترمربع .
6ـ مساحت مفيد اعياني احداث شده در طبقه پنجم به متراژ 254 مترمربع.
7ـ مساحت مفيد اعياني احداث شده در طبقه ششم به متراژ 254 متر مربع.
جمعاً مساحت مفيد اعياني احداث شده در پلاكهاي فوق 5 /1632 مترمربع ميباشد.
باستناد سند شماره 65009 صفحه 528 دفتر 403 صادره از اداره ثبت و اسناد كشوري آقاي حسن رضائيان مالك سه دانگ مشاع از پلاك 174 /10598 مي باشد.و چون تقسيم نامهاي بين شركا در خصوص مالكيت واحدهاي فوقالذكر در دسترس نميباشد و طي تماس تلفني با آقاي رضائيان ، ايشان نيز همكاري لازم را بعمل نياوردهاند لذا امكان مشخص نمودن واحدهاي سهم آقاي رضائيان امكان پذير نيست . لذا ناچاراً تمامي واحدها به صورت كلي قيمتگذاري ميگردد.
1ـ ارزش هر مترمربع مفيد اعياني احداث شده در پلاكهاي فوق با توجه به عدم وجود تقسيم نامه و مشخص نبودن سهم شركاء به مبلغ 000 /200 /2 تومان جمعاً به مبلغ 000 /000 /915 /35 ريال معادل سه ميليارد و پانصد و نود و يك ميليون و پانصد هزار تومان.
توضيح 1ـ پاركينگ و انباري و مشاعات و انشعابات (هر كدام يك اشتراك) در قيمتهاي فوق ديده شده است و تمامي واحدها داراي پاركينگ و انباري و انشعابات اختصاصي ميباشند.
توضيح 2ـ با توجه به اينكه متراژهاي فوق بر اساس پايانكار شهرداري ميباشد چنانچه هنگام اخذ سند تغييراتي در مساحتهاي واحدها به وجود آيد مساحت مورد تأييد، مساحت قيد شده در سند ميباشد و تغييري در ارزش هر متر مربع مفيد اعلام شده ندارد.
كه مقرر گرديد سهمي از پلاك فوقالذكر در تاريخ 23 /7 /91 ساعت 10 الي 30 /10 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. و در صورت تمايل جهت بازديد طالبين ميتوانند پنج روز قبل از مزايده اقدام نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده ميبايست ده درصد ارزش كل فيالمجلس و الباقي ظرف يكماه واريز نمايد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مزايده مراجعه نمائيد.
حسن كاظمي ـ دادورز اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان قم


telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ٨-٠٧-١٣٩١, ١٢:۵٧

   

پر مبحث ترین ها