سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

آگهي مزايده دادگستري قم1391/7/2

بروز شده : ۴-٠٧-١٣٩١, ٢١:١٩    نسخه چاپی    
91 /10ج /450 آگهي مزايده اموال منقول نوبت دوم30 /6 /91

بموجب اجرائيه صادره از شعبه 13 شوراي حل اختلاف قم كه در اجراي احكام به شماره 91 /10ج /450 ثبت گرديده له علي سليمي هيزجي و عليه شركت نگين شهر آراء و اسماعيل مشعلچيان محكوم عليهما محكوم شدهاند به پرداخت مبلغ 000 /038 /15 ريال بانضمام تأخير تأديه در حق محكوم له و مبلغ 000 /750 ريال حقوق اجرايي به صندوق دولت؛ به تقاضاي محكوم له اموال از محكوم عليه توقيف كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
يك دستگاه كفي تريلي هشت چرخ و جكهاي مربوطه به همراه تانكر آب و يك دستگاه پمپ آب و مقداري شيلنگ به ارزش 000 /000 /60 ريال كه در انتهاي شهرك پرديسان محله چهارم تعاوني شماره 30 ميباشد.
كه مقرر گرديده كفي فوق الذكر در تاريخ 19 /7 /91 ساعت 9 الي 30 /9 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. لذا افرادي كه قصد بازديد از كفي را دارند ميتوانند در مدت پنج روز مانده به مزايده با هماهنگي اين اجرا از مورد مزايده بازديد و در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده بايد ده درصد از مبلغ پيشنهادي را نقداً و مابقي آن ظرف يكماه از تاريخ مزايده بپردازد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مراجعه نمائيد.
محمد حيدري ـ دادورز اجراي احكام دادگستري شهرستان قم
----------------------------------------

91 /ج /295 آگهي مزايده اموال منقول نوبت دوم 1 /7 /91

بموجب اجرائيه صادره از شعبه 2 محاكم حقوقي قم كه در اجراي احكام به شماره 91 /ج /295 ثبت گرديده له سيد حسين حسيني قمي عليه محسن براتي كه محكوم عليه محكوم است به پرداخت 999 /737 /245 ريال در حق محكوم له و تأديه حقوق اجرايي به صندوق دولت كه محكوم له در راستاي استيفاء محكوم به اقدام به توقيف از محكوم عليه نموده كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
1ـ تعداد 248 گالن رنگ مشكي فوري شركت شمايل و آريز رنگ ـ هر گالن 4 كيلويي قيمت هر گالن مبلغ 000 /210 ريال و جمعاً به مبلغ 000 /080 /52 ريال.
2ـ تعداد 48 گالن رنگ اخرايي فوري قيمت هر گالن 000 /210 ريال و جمعاً به مبلغ 000 /080 /10ريال.
3ـ تعداد 32 گالن رنگ فوري گل ماش قيمت هر گالن 000 /210 ريال و جمعاً به مبلغ 000 /720 /6 ريال.
4ـ تعداد 9 گالن رنگ سفيد فوري ـ قيمت هر گالن 000 /250 ريال و جمعاً به مبلغ 000 /250 /2 ريال.
5ـ تعداد 23 بشكه 200 ليتري تينر فوري 20000 (بيست هزار) لوسايد ـ قيمت هر بشكه مبلغ 000 /500 /5 ريال و جمعاً به مبلغ 000 /500 /126 ريال.
6ـ تعداد 3 بشكه 200 ليتري رزين اوره فرمالدئيد پارس اشن ـ قيمت هر بشكه مبلغ 000 /000 /7 ريال و جمعاً به مبلغ 000 /000 /21 ريال.
7ـ تعداد 40 حلب 25 كيلويي بتونه فوري سفيد قيمت هر حلب 000 /800 ريال و جمعاً به مبلغ 000 /000 /32ريال.
قيمت پايه كل اموال مبلغ 000 /630 /250 ريال برآورد ميگردد.
كه مقرر گرديده اموال فوقالذكر در تاريخ 20 /7 /91 ساعت 9 الي 30 /9 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. و در صورت تمايل جهت بازديد طالبين ميتوانند پنج روز قبل از مزايده اقدام نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده ميبايست ده درصد ارزش كل فيالمجلس و الباقي ظرف يكماه واريز نمايد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مزايده مراجعه نمائيد.
كاظمي ـ دادورز اجراي احكام مدني دادگستري قم
-------------------------------------------

91 /12ج /124آگهي مزايده اموال منقول نوبت دوم 2 /7 /91

بموجب اجرائيه صادره از شعبه هفتم شوراي حل اختلاف قم كه در اجراي احكام به شماره 91 /12ج /124 ثبت گرديده له رضا سفري و عليه مهدي حسني كربلائي محكوم عليه محكوم شده به پرداخت مبلغ 000 /030 /13 ريال بانضمام تأخير تأديه در حق محكوم له و مبلغ 000 /650 ريال حقوق اجرايي به صندوق دولت؛ به تقاضاي محكوم له اموال از محكوم عليه توقيف كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده و به نشاني 20 متري زاد بين ك 3و5 مجتمع تجاري پدر نگهداري مي شود:
1ـ مقدار 78 متر پرده حرير شيشهاي نگيندار هر متر مربع 000 /65 ريال جمعاً 000 /070 /5 ريال.
2ـ مقدار 120 متر پرده حرير شيشهاي سنگدوزي شده هر متر مربع 000 /75 ريال جمعاً 000 /000 /9 ريال.
كه مقرر گرديده پردههاي فوق الذكر در تاريخ 22 /7 /91 ساعت 30 /9 الي 10 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. لذا افرادي كه قصد بازديد از پردهها را دارند ميتوانند در مدت پنج روز مانده به مزايده با هماهنگي اين اجرا از مورد مزايده بازديد و در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده بايد ده درصد از مبلغ پيشنهادي را نقداً و مابقي آن ظرف يكماه از تاريخ مزايده بپردازد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مراجعه نمائيد.
محمد حيدري ـ دادورز اجراي احكام دادگستري شهرستان قم

--------------------------------

90 /5ج /204 آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول 3 /7 /91

بموجب اجرائيه صادره از شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي قم كه در اجراي احكام به شماره 90 /5ج /204 ثبت گرديده له احمد بابايي جزن آبادي و عليه علي بادامه وش محكوم عليه محكوم شده به پرداخت مبلغ 000 /750 /647 ريال در حق محكوم له و مبلغ 000 /750 /31 ريال حقوق اجرايي به صندوق دولت؛ به تقاضاي محكوم له اموال از محكوم عليه توقيف كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
يك خط سيم كارت تلفن همراه به شماره 09123511634 به ارزش 000 /300 /4 ريال.
كه مقرر گرديده سيم كارت فوق الذكر در تاريخ 23 /7 /91 ساعت 30 /8 الي 9 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. لذا افرادي كه قصد خريد دارند ميتوانند در جلسه مزايده شركت نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده بايد ده درصد از مبلغ پيشنهادي را نقداً و مابقي آن ظرف يكماه از تاريخ مزايده بپردازد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مراجعه نمائيد.
محمد حيدري ـ دادورز اجراي احكام دادگستري شهرستان قم
-----------------------

91 /2ج /498 آگهي مزايده اموال غير منقول نوبت اول 2 /7 /91

بموجب اجرائيه صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومي حقوقي قم كه در اجراي احكام به شماره 91 /2ج /498 ثبت گرديده له محمد عندليب و عليه وراث مرحوم علي عندليب محكوم عليهم محكوم شدهاند به فروش پلاك ثبتي 108 /39 /807 ـ اصلي بخش دو قم كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
منزل مسكوني بنشاني خيابان امام كوچه 50 كوچه باغچه پلاك 47 كدپستي 86145 ـ37196
مساحت ملك مذكور 5 /115 متر مربع ميباشد. اعياني ساختمان در دو قسمت شمالي و جنوبي با مركزيت حياط ميباشد. ساختمان در يك طبقه همكف به مساحت 85 /80 مترمربع ميباشد. سازه و اسكلت به صورت ديوار باربر و سقف از نوع طاق ضربي ميباشد. از مدت ساخت ساختمان بالغ بر 20 سال ميگذرد. كف فرش از جنس موزائيك بوده ،ديوارها از نوع اندود گچ و كاغذ ديواري فرسوده ميباشد اندود پشت بام آسفالت ميباشد.كف حياط موزائيك ميباشد. ساختمان مشتمل بر يك انشعاب برق ،يك انشعاب آب و يك انشعاب گاز و يك خط تلفن ميباشد. با توجه به كميت و كيفيت ملك مذكور و با توجه به موقعيت به شرح ذيل ارزيابي مي گردد:
1ـ عرصه به مساحت 5 /115 مترمربع (ارزش هر مترمربع سه ميليون و سيصد هزار ريال) 000 /150 /381 ريال.
2ـ اعياني همكف به مساحت 85 /80 مترمربع (ارزش هر مترمربع دو ميليون ريال) 000 /700 /161 ريال.
3ـ امتياز حياط سازي به مساحت 65 /34 مترمربع (ارزش هر مترمربع چهارصد هزار ريال)000 /860 /13 ريال.
4ـ امتياز انشعابات و ساير ... مجموعاً مقطوع يك ميليون و چهارصد هزارتومان 000 /000 /14 ريال.
لذا با توجه به موارد مذكور ارزش كلي ملك مذكور مبلغ 000 /710 /570 ريال (پانصد و هفتاد ميليون و هفتصد و ده هزار ريال) ارزيابي ميگردد.
كه مقرر گرديده ملك فوق الذكر در تاريخ 19 /7 /91 ساعت 30 /8 الي 9 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. لذا افرادي كه قصد بازديد از منزل را دارند ميتوانند در مدت پنج روز مانده به مزايده با هماهنگي اين اجرا از مورد مزايده بازديد و در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده بايد ده درصد از مبلغ پيشنهادي را نقداً و مابقي آن ظرف يكماه از تاريخ مزايده بپردازد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مراجعه نمائيد.
محمد حيدري ـ دادورز اجراي احكام دادگستري شهرستان قم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

88 /5ج /3358 آگهي مزايده اموال غير منقول نوبت دوم 3 /7 /91

بموجب اجرائيه صادره از شعبه 16 شوراي حل اختلاف قم كه در اجراي احكام به شماره 88 /5ج /3358 ثبت گرديده له بانك سينا عليه محمود شريفي و محمد رضا نكوئيان و غلامرضا تلخابي كه محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 000 /000 /42 ريال بانضمام خسارت تأخير تأديه در حق محكوم له كه ثالث آقاي محمد تقي حسيني يزدي در راستاي استيفاء محكوم به اقدام به معرفي پلاك ثبتي 3081 ـ اصلي ب2 قم نموده كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
محمد رضا نيكوئيان مبني بر ارزيابي پلاك ثبتي 3081 اصلي به آدرس قم ـ بلوار شهيد مدرس ـ سينماي جنوبي ـ كوچه 3 ـ بين پلاك 20 و 22 با توجه به گزارش كارشناسي قبلي و پس از انجام بررسيهاي لازم نتيجه به شرح زير به استحضار ميرسد:
مشخصات ملك
ملك مورد نظر ششدانگ زمين محصور قسمتي از جاي هرز آب متروكه به شماره پلاك ثبتي 3081 اصلي بخش دو ثبت قم به مساحت 18 /22 مترمربع منضم به قسمتي از پلاك 68 فرعي از 2465 اصلي ميباشد كه طي شماره 84431 در صفحه 456 دفتر 505 به ثبت رسيده است.
بر روي ملك مذكور ساختماني است با ديوار باربر و سقف ضربي در دو طبقه و نيم شامل زيرزمين ، همكف و يك اتاق و حمام بالاي همكف بنا شده است. زير زمين شامل اتاق خواب ، هال ، آشپزخانه و سرويس بهداشتي كامل، طبقه اول نيز شامل سالن، سرويس بهداشتي و آشپزخانه . بعضي از مشخصات ساختمان بدين شرح است:
كف سرويس بهداشتي سراميك، بدنه كاشي با در آلومينيومي . كف اتاقها موزائيك ، بدنه و سقف سفيد . كف سالن موزائيك ، بدنه تا ارتفاع 1متر سراميك مابقي و سقف سفيد ،كف آشپزخانه سراميك، بدنه كاشي با كابينت فلزي ، كف حياط سنگ و بدنه سراميك، پلههاي داخلي ساختمان فلزي و سراميكي و پلههاي بيروني سنگ با نرده فلزي . در و پنجرههاي بيروني فلزي و ساختمان داراي دو دستگاه كولر آبي و يك آبگرمكن ميباشد.
انشعابات داراي يك كنتور آب ، يك كنتور برق و يك كنتور گاز و ملك در مجموع داراي حدود 80 مترمربع عرصه و 135 مترمربع اعياني است.
نظريه:
با عنايت به مراتب فوق ،موقعيت ملك و در نظر گرفتن كميت و كيفيت عرصه و اعياني ملك و همچنين در نظر گرفتن ساير عوامل مؤثر، به نظر اينجانب ملك مذكور به مبلغ 000 /000 /750 ريال معادل هفتاد و پنج ميليون تومان به شرح زير برآورد و ارزيابي ميگردد.
1ـ عرصه حدود 80 مترمربع از قرار هر مترمربع 000 /000 /4 ريال جمعاً 000 /000 /320 ريال.
2ـ اعياني حدود 135 مترمربع از قرار هر مترمربع 000 /000 /3ريال جمعاً 000 /000 /405 ريال.
3ـ انشعابات ، حياطسازي ، جمعاً 000 /000 /25 ريال.
جمع كل : هفتصد و پنجاه ميليون ريال 000 /000 /750ريال.
كه مقرر گرديد پلاك فوق الذكر در تاريخ 24 /7 /91 ساعت 8 الي 30 /8 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. و در صورت تمايل جهت بازديد طالبين ميتوانند پنج روز قبل از مزايده اقدام نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده ميبايست ده درصد ارزش كل فيالمجلس و الباقي ظرف يكماه واريز نمايد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مزايده مراجعه نمائيد.
كاظمي ـ دادورز اجراي احكام مدني دادگستري قم
telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ۴-٠٧-١٣٩١, ٢١:١٩

   

پر مبحث ترین ها