سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

مزايده هاي دادگستري قم1391/06/25

91 /9ج /209 آگهي مزايده اموال غير منقول نوبت اول 25 /6 /91

بموجب اجرائيه صادره از شعبه 50 شوراي حل اختلاف قم كه در اجراي احكام به شماره 91 /9ج /209 ثبت گرديده له بتول مهرابي و عليه وراث مرحوم محمد حسن چاقري محكوم عليهم محكوم شدهاند به پرداخت تعداد 250 قطعه سكه تمام بهار آزادي در حق محكوم لها و مبلغ 000 /155 ريال حقوق اجرائي به صندوق دولت؛ به تقاضاي محكوم لها اموال از محكوم عليه توقيف كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
منزل مسكوني بنشاني امامزاده ابراهيم ك 39 پ7 به پلاك ثبتي 108 /2369 ـ اصلي بخش دو قم در مالكيت مرحوم محمد حسن چاقري
1ـ مساحت زمين «عرصه» 94 /95 مترمربع از قرار هر متر مربع 000 /000 /1 تومان جمع مبلغ 000 /940 /95 تومان
2ـ بنا زيرزمين 94 /95 مترمربع از قرار هر متر مربع 000 /150 تومان جمعاً 000 /391 /14 تومان
3ـ بنا همكف 94 /95 مترمربع مترمربعي 000 /200 تومان جمعاً 000 /188 /19 تومان
4ـ سرپله 10 مترمربع مترمربعي 000 /75 تومان جمعاً 000 /750 تومان
5ـ امتيازات آب و برق و گاز كشي و تلفن «كولر ، آبگرمكن، كابينت آشپزخانه» 000 /600 /1 تومان
قيمت پايه خانه مذكور جمعاً به نظر اينجانب به مبلغ 000 /869 /131 تومان
كه مقرر گرديده ملك فوق الذكر در تاريخ 13 /7 /91 ساعت 30 /10 الي 11 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. لذا افرادي كه قصد بازديد از منزل را دارند ميتوانند در مدت پنج روز مانده به مزايده با هماهنگي اين اجرا از مورد مزايده بازديد و در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده بايد ده درصد از مبلغ پيشنهادي را نقداً و مابقي آن ظرف يكماه از تاريخ مزايده بپردازد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مزايده مراجعه نمائيد.
محمد حيدري ـ دادورز اجراي احكام دادگستري شهرستان قم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


91 /40 /1613 آگهي حصر وراثت 23 /6 /91
آقاي سيد هادي چراغچي فرزند سيد ابوالقاسم داراي شناسنامه شماره 90575 به شرح دادخواست به كلاسه 91 /40 /1613 از اين دادگاه درخواست صدور گواهي حصر وراثت را نموده و چنين توضيح داده است كه شادروان سيد ابوالقاسم چراغچي به شناسنامه شماره 1393 در تاريخ 14 /5 /91 در اقامتگاه دائمي خود فوت نموده است و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به
1ـ سيد محمد چراغچي، فرزند:سيد ابوالقاسم، ش ش: 100046، نسبت با متوفي: فرزند
2ـ سيد اميرعباس چراغچي، فرزند: سيد ابوالقاسم، ش ش: 2416، نسبت با متوفي: فرزند
3ـ سيد مجيد چراغچي، فرزند: سيد ابوالقاسم، ش ش: 2417، نسبت با متوفي: فرزند
4ـ سيد هادي چراغچي، فرزند: سيد ابوالقاسم، ش ش: 90575، نسبت با متوفي: فرزند
5ـ افتخار السادات چراغچي، فرزند: سيد ابوالقاسم، ش ش: 105203، نسبت با متوفي: فرزند
6ـ حميده چراغچي، فرزند: سيد ابوالقاسم، ش ش: 92512، نسبت با متوفي: فرزند
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور در يك نوبت آگهي ميگردد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامهاي از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يكماه به دادگاه تسليم دارد و الا گواهي صادر خواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراي حل اختلاف قم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

91 /10ج /532آگهي مزايده اموال منقول
نوبت اول 25 /6 /91
بموجب دستور قاضي محترم اجراي احكام شورا مبني بر فروش اموال محكوم عليه حاصل از دستور خلع يد كه در اجراي احكام به شماره 91 /10ج /532 ثبت گرديده له قاسم عظيمي و عليه پرويز زيارتيان كه به تقاضاي محكوم له اموال از محكوم عليه توقيف كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
1ـ تعداد يكعدد دراور 6 كشو به رنگ چوبي و تعداد سه عدد كمد ايستاده چوبي لباس دست دوم به مبلغ 000 /500 /1 ريال
2ـ يك دستگاه تايپ دستي قديمي به مبلغ: 000 /000 /1 ريال
3ـ يك عدد كولر دستي دار آبسال ـ دست دوم به مبلغ : 000 /650 ريال
4ـ يك تخته فرش ماشيني 12 متري 500 شانه دليجان پرديسان ـ زمينه كرم ـ سرمهاي دست دوم به مبلغ : 000 /500 /1 ريال
5ـ تعداد 14 عدد پشتي ماشيني يك متري جمعاً به مبلغ : 000 /800 ريال
6ـ يك بخاري گازي ايرانشرق دست دوم به مبلغ: 000 /250 ريال
7ـ يك صندلي چوبي و يك كلمن آب و دو دست ليوان آبخوري بلور يك چوب لباسي ايستاده فلزي و دو عدد آيينه كوچك به ابعاد 60×70 و 50×40 سانتيمتر با دور قاب چوبي و يكعدد دور قاب فلزي و حدود 6 متر موكت دست دوم جمعاً به مبلغ : 000 /500 ريال
8ـ مقداري بدليجات داخل كارتون شامل : 1ـ تعداد 18 عدد گردنبند جمعاً به مبلغ 000 /800 /1 ريال
2ـ تعداد 12 بسته گوشواره و گردنبند قيمت هر عدد 000 /80 ريال و جمعاً به مبلغ: 000 /950 ريال
3ـ تعداد 50 عدد دستبند بدلي قيمت هر عدد 000 /50 ريال و جمعاً به مبلغ : 000 /500 /2 ريال
4ـ داخل جعبههاي مصرف شده تعداد 668 عدد حلقه مردانه و انگشتر زنانه قيمت پايه به صورت درهم هر عدد 000 /35 ريال و جمعاً به مبلغ 000 /380 /23 ريال
قيمت پايه كل اموال توقيف شده مبلغ 000 /830 /34 ريال برآورد ميگردد.
كه مقرر گرديده اموال فوق الذكر در تاريخ 15 /7 /91 ساعت 30 /9 الي 10 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. لذا افرادي كه قصد بازديد از اموال را دارند ميتوانند در مدت پنج روز مانده به مزايده با هماهنگي اين اجرا از مورد مزايده بازديد و در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده بايد ده درصد از مبلغ پيشنهادي را نقداً و مابقي آن ظرف يكماه از تاريخ مزايده بپردازد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مراجعه نمائيد.
محمد حيدري ـ دادورز اجراي احكام دادگستري شهرستان قم
---------------------------


90 /9ج /1564آگهي مزايده اموال غير منقول
نوبت دوم 25 /6 /91
بموجب اجرائيه صادره از شعبه نهم دادگاه حقوقي قم كه در اجراي احكام به شماره 90 /9ج /1564 ثبت گرديده له زهرا زندي عليه علي قياسي مهتاج كه محكوم عليه محكوم است به پرداخت 550عدد سكه تمام بهار آزادي در حق محكوم لها و تأديه حقوق اجرايي به صندوق دولت كه محكوم له در راستاي استيفاء محكوم به اقدام به توقيف سهم الارث محكوم عليه از پلاك ثبتي 1020 /275 /10933 و 10934 ـ اصلي ب 1 قم متعلق به مرحوم سليمان غياسي را نموده كه كارشناس ششدانگ را به شرح ذيل ارزيابي نموده:
جهت ارزيابي يك واحد آپارتمان واقع در قم 45 متري صدوق 20 متري امام حسين(ع) مفتح جنوبي مفتح 20 ـ دست راست آپارتمان وليعصر طبقه اول واحد 2 به پلاك ثبتي 1020 /275 /10933 و 10934 ـ اصلي واقع در بخش يك قم بازديد شد و نظريه به شرح ذيل اعلام ميگردد:
مساحت آپارتمان 75 متر مربع با پاركينگ و مشاعات از قبيل راهپله و آسانسور مشترك از قرار هر متر مربع 000 /250 /1 تومان جمعاً به نظر اينجانب 000 /750 /93 تومان و به حروف مبلغ نود و سه ميليون و هفتصد و پنجاه هزار تومان ارزيابي و تعيين ميگردد.
كه مقرر گرديد سهم الارث محكوم عليه از پلاك فوق الذكر در تاريخ 15 /7 /91 ساعت 9 الي 30 /9 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. و در صورت تمايل جهت بازديد طالبين ميتوانند پنج روز قبل از مزايده اقدام نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده ميبايست ده درصد ارزش كل فيالمجلس و الباقي ظرف يكماه واريز نمايد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مزايده مراجعه نمائيد.
حسن كاظمي ـ دادورز اجراي احكام مدني دادگستري قم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


91 /4ج /145آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول 26 /6 /91

بموجب اجرائيه صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي قم كه در اجراي احكام به شماره 91 /4ج /145 ثبت گرديده له محمد نعيمي و عليه شركت كارا فيلتر محكوم عليه محكوم شده به پرداخت مبلغ 315 /935 /212 ريال در حق محكوم له و مبلغ 000 /100 ريال حقوق اجرائي به صندوق دولت؛ به تقاضاي محكوم له اموال از محكوم عليه توقيف كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
1ـ تعداد 25 عدد سطل فلزي رنگ اپوكسي 20 كيلو و تعداد دو عدد سطل 24 كيلويي ساخت شركت شيميايي نگين زره جمعاً به مبلغ 000 /000 /24 ريال
2ـ تعداد 6 عدد سيلندر گاز 11 كيلويي از قرار هر عدد 000 /300ريال و جمعاً 6 عدد به مبلغ 000 /800 /1 ريال
3ـ شيلنگ سهچهارم اينچ (نمره30×19) ميليمتر هواي فشرده به مبلغ 000 /000 /2ريال
4ـ دستگاه جوش گام الكتريك مدلC 633 ـ EL ـ PARS تعداد دو دستگاه با متعلقات شامل سيم و كابل جمعاً به مبلغ 000 /500 /11ريال
5ـ يك دستگاه ركتي فاير كارا KARA مدل 50 /PL با متعلقات و يك عدد كپسول هوا 30 كيلويي و شيلنگ دوقلوهوا ، برش حدود 65 متر جمعاً به مبلغ 000 /500 /7 ريال
6ـ ترانس جوشكاري الكتروصنعت مدل A 300 و A 400 جمعاً دو دستگاه 000 /500 /3 ريال
7ـ الكترود جوشكاري نمره 5 مارك (آلما) تعداد 10 بسته 10 كيلو جمعاً به مبلغ 000 /000 /2 ريال
8ـ الكترود جوشكاري نمره 4(آلما) 220 كيلوگرم جمعاً به مبلغ 000 /900 /3 ريال
9ـ چسب گرانلي (هات مل) يك كيسه 20 كيلويي به مبلغ 000 /500ريال
10 ـ كاغذ صافي مخصوص فيلتر هوا VـH تعداد 7 رول حدود 600 كيلوگرم به مبلغ 000 /000 /24 ريال
11ـ جك پليت (كارگاهي چرخ دار) با ظرفيت حدود يك تن به مبلغ 000 /000 /3 ريال
12ـ فيلتر استوانهاي به ابعاد 66×32 سانتيمتر تعداد 350 عدد جمعاً به مبلغ 000 /000 /50 ريال
13ـ ورق گالوانيزه 9 /0 (ميليمتر) با عرض 60 و 40 سانت حدود يك تن براساس وزن باسكول از قرار هر كيلوگرم 000 /11 ريال
14ـ جرثقيل دستي زنجيري 3 تن با پايه چرخدار به مبلغ 000 /500 /2 ريال
15 ـ دريل عمودي پايهدار ساخت ماشين سازي تبريز مستعمل 2 دستگاه جمعاً به مبلغ 000 /000 /16 ريال
16ـ دستگاه اره آتش 10 اسب سه فاز ساخت صنايع مهدي به مبلغ 000 /000 /4 ريال
17ـ آهن آلات مختلف شامل تيرآهنهاي 3و6 متري و تيرآهن بال پهن نمره 30×30 و 19×19 و تيرآهن جوشكاري شده و ورق آهن مختلف به ضخامتهاي 8 و 2 ميل به همراه آهن آلات ضايعاتي از قبيل تكههاي نبشي، لوله ، ضايعات ورق جمعاً از قرار هر كيلوگرم به مبلغ 6800 ريال بر اساس وزن باسكول حدود هشت تن.
كه مقرر گرديده اموال فوق الذكر در تاريخ 16 /7 /91 ساعت 10 الي 30 /10 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. لذا افرادي كه قصد بازديد از اموال را دارند ميتوانند در مدت پنج روز مانده به مزايده با هماهنگي اين اجرا از مورد مزايده بازديد و در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده بايد ده درصد از مبلغ پيشنهادي را نقداً و مابقي آن ظرف يكماه از تاريخ مزايده بپردازد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مزايده مراجعه نمائيد.
محمد حيدري ـ دادورز اجراي احكام دادگستري شهرستان قم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-

9009982164300633 دادنامه 5 /6 /91

پرونده كلاسه 9009982164300633 شعبه دوازدهم دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستري شهرستان قم دادنامه شماره 9109972513200926 ـ 5 /6 /91
خواهان: آقاي هوشنگ نقيبي محمودآبادي با وكالت مهدي سعادتمند بحري به نشاني تهران ـ ميدان المپيك خ 38 پ 19 واحد 2
خواندگان: 1ـ آقاي عباس حسيني 2ـ آقاي ابوالحسن مهدي 3ـ آقاي سيد محمد تحويلدار همگي به نشاني مجهولالمكان
خواسته: مطالبه وجه چك
رأي دادگاه
در خصوص دادخواست آقاي هوشنگ نقيبي محمودآبادي فرزند حسن با وكالت آقاي رضا غفاري به طرفيت آقايان ابوالحسن مهدوي، سيد محمد تحويلدار و سيد عباس حسيني دو نفر اولي به عنوان صادر كننده چك و سومي به عنوان ظهرنويس و ضامن به خواسته مطالبه وجه يك فقره چك بانك ملي شعبه فلكه نيروگاه قم به شماره 463881 مورخ4 /8 /85 به مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون ريال معادل يكصد و پنجاه ميليون تومان به انضمام خسارات دادرسي و تأخير تأديه، دادگاه با توجه به محتويات پرونده و بررسي مستندات ابرازي خواهان از جمله تصوير مصدق چك مذكور و گواهينامه عدم پرداخت آن صادره از بانك محال عليه و اظهارات وكيل خواهان و با عنايت به اينكه خواسته خواهان از هر گونه ايراد و انكار خواندگان به لحاظ عدم حضور در جلسه دادرسي با وصف ابلاغ و انتظار كافي و عدم ارسال لايحه دفاعيه مصون مانده كه حكايت از اشتغال ذمه نامبردگان نسبت به خواهان دارد دعوي خواهان را محمول به صحت تشخيص و مستنداً به مادتين 1257و 1301 از قانون مدني و مواد 198 و 515 و 519 از قانون آئين دادرسي مدني و مادتين 310 و 313 از قانون تجارت و قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون چك مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام رأي بر محكوميت تضامني خواندگان موصوف به پرداخت مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون ريال بابت اصل دين و هزينه دادرسي به ماخذ محكوم به و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و همچنين خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد چك تا زمان وصول مبلغ آن طبق شاخص اعلامي بانك مركزي كه در اجراي احكام محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و اعلام مينمايد رأي صادره غيابي بوده و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل واخواهي در اين شعبه و سپس در همين مدت قابل تجديد نظر خواهي در محاكم تجديد نظر استان قم ميباشد.
شيخ تبار عزيزي ـ رئيس شعبه دوازدهم دادگاه عمومي حقوقي قم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

91 /10ج /953آگهي مزايده اموال غير منقول
نوبت دوم 25 /6 /91

بموجب اجرائيه صادره از شعبه 32 شوراي حل اختلاف قم كه در اجراي احكام به شماره 91 /10ج /953 ثبت گرديده له محبت علي حافظي و عليه محمد علي حميدي رضايي محكوم عليه محكوم شده به پرداخت 000 /950 /13 ريال در حق محكوم له و مبلغ 500 /697 ريال حقوق اجرايي به صندوق دولت؛ به تقاضاي محكوم له اموال از محكوم عليه توقيف كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
يك خط سيمكارت تلفن همراه 09124530890 به ارزش 000 /000 /4 ريال
كه مقرر گرديده خط فوق الذكر در تاريخ 15 /7 /91 ساعت 30 /8 الي 9 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. لذا افرادي كه قصد خريد دارند ميتوانند در جلسه مزايده شركت نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده بايد ده درصد از مبلغ پيشنهادي را نقداً و مابقي آن ظرف يكماه از تاريخ مزايده بپردازد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مزايده مراجعه نمائيد.
محمد حيدري ـ دادورز اجراي احكام مدني دادگستري قم
------------------


87 /3ج /865 آگهي مزايده اموال غير منقول
نوبت اول 25 /6 /91

بموجب اجرائيه صادره از شعبه 15 محاكم حقوقي قم كه در اجراي احكام به شماره 87 /3ج /865 ثبت گرديده له صديقه شمخاني عليه هدايت پاكروايي كه محكوم عليه محكوم است به پرداخت 114 سكه تمام بهار آزادي در حق محكوم لها و تأديه حقوق اجرايي به صندوق دولت؛ كه محكوم لها در راستاي استيفاء محكوم به اقدام به توقيف پلاك ثبتي از محكوم عليه نموده كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
كه مقرر گرديد مزايده در راستاي م51ق.ا.ا.م انجام پذيرد.
دادگستري قم اينجانب ضمن مراجعه به محل و بازديد و متراژ ملك معرفي شده از سوي محكوم له پرونده مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاك جهت مطالعه پرونده ثبتي و بررسي حدودات ملك گزارش كارشناسي را به شرح ذيل باستحضار ميرساند:
ملك مورد نظر به شماره پلاك 300 /ب2343 اصلي و شماره ثبت 74242 صفحه 80 دفتر 405 ساختماني است مسكوني واقع در خيابان امامزاده ابراهيم ـ كوي نرگس ـ كوچه 3 پلاك 2 با مساحت كلي عرصه 104 مترمربع و مساحت اعياني 217 مترمربع در دو طبقه زيرزمين و همكف كه به صورت مسكوني استفاده ميشود ، اتاقهاي خواب طبقه همكف به صورت دوبلكس در قسمت انتها هال قرار گرفته است. و زير بناي خرپشته 11 مترمربع ميباشد. ساختمان داراي نماي آجري ، طاق ضربي، داخل ساختمان سفيدكاري ، برخي فضاها رنگآميزي شده و داراي كولر آبي و گازي و كابينت امدياف در طبقه همكف و كولر آبي ،كابينت فلزي در طبقه زير زمين است. ارزش ملك موصوف با توجه به موقعيت قرارگيري و ميزان عرصه و اعيان ، نوع و قدمت ساخت و لحاظ امتيازات متعلقه به شرح ذيل برآورد ميگردد.
ارزش عرصه: 000 /000 /832 = 000 /000 /8 × 104
ارزش اعيان مسكوني: 000 /700 /672 = 000 /100 /3 × 217
ارزش اعيان خرپشته: 000 /000 /22 = 000 /000 /2 × 11
حياط سازي و ديوار حياط: 000 /000 /20 =
امتيازات متعلقه: 000 /000 /15 =
جمع كل 000 /700 /561 /1
لذا ارزش كلي ملك فوق الذكر يكصد و پنجاه و شش ميليون و يكصد و هفتاد هزار تومان تعيين ميگردد.
كه مقرر گرديد اموال فوق الذكر در تاريخ 16 /7 /91 ساعت 8 الي 30 /8 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. و در صورت تمايل جهت بازديد طالبين ميتوانند پنج روز قبل از مزايده اقدام نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده ميبايست ده درصد ارزش كل فيالمجلس و الباقي ظرف يكماه واريز نمايد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مزايده مراجعه نمائيد.
حسن كاظمي ـ دادورز اجراي احكام مدني دادگستري قم

91 /ج /191آگهي مزايده اموال غير منقول
نوبت دوم 25 /6 /91
بموجب اجرائيه صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي قم كه در اجراي احكام به شماره 91 /ج /191 ثبت گرديده له مصطفي اله رضا و عليه مرتضي جمالي كه محكوم عليه محكوم شده به پرداخت مبلغ 000 /240 /218 ريال در حق محكوم له و مبلغ 000 /350 /5 ريال حقوق اجرايي به صندوق دولت؛ به تقاضاي محكوم له اموال از محكوم عليه توقيف كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
يك قطعه زمين به مساحت 127 متر مربع با ابعاد 21×7 به صورت مشاع از پلاك ثبتي 2308 ـ اصلي بخش دو قم به نشاني خ كارگر شهرك فاطميه خ بعثت ك 7 روبروي ك 7 و 5 و روبروي سوپر ماركت فرهنگيان قطعه 26 كه در صورت داشتن توافق با شهرداري هر متر مربع 000 /000 /4 ريال جمعاً 000 /000 /508 ريال ارزيابي گرديده است.
كه مقرر گرديده زمين فوق الذكر در تاريخ 13 /7 /91 ساعت 30 /8 الي 9 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. لذا افرادي كه قصد بازديد از زمين را دارند ميتوانند در مدت پنج روز مانده به مزايده با هماهنگي اين اجرا از مورد مزايده بازديد و در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده بايد ده درصد از مبلغ پيشنهادي را نقداً و مابقي آن ظرف يكماه از تاريخ مزايده بپردازد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مزايده مراجعه نمائيد.
محمد حيدري ـ دادورز اجراي احكام دادگستري شهرستان قم
91 /4ج /574 آگهي مزايده اموال منقول
نوبت اول 25 /6 /91
بموجب اجرائيه صادره از شعبه اداره كار قم كه در اجراي احكام به شماره 91 /4ج /574 ثبت گرديده له معصومه سعادتي و طاهره فاضلي فهيم عليه شركت ماهگل (جاليز) كه محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 561 /827 /57 ريال در حق محكوم له و تأديه حقوق اجرايي به صندوق دولت؛ كه محكوم له در راستاي استيفاي محكوم به اقدام به توقيف 11 حلقه مواد اوليه تي شو حدوداً به عرض 40 سانتي متر كه هر حلقه 210 كيلوگرم ميباشد كه كارشناس 000 /920 /73 ريال ارزيابي نموده كه مقرر گرديده اموال فوق الذكر در تاريخ 15 /7 /91 ساعت 10 الي 30 /10 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد.
و در صورت تمايل جهت بازديد طالبين ميتوانند پنج روز قبل از مزايده اقدام نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده ميبايست ده درصد ارزش كل فيالمجلس و الباقي ظرف يكماه واريز نمايد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مزايده مراجعه نمائيد.
حيدري ـ دادورز اجراي احكام دادگستري شهرستان قم

91 /10ج /971آگهي مزايده اموال منقول
نوبت اول 26 /6 /91
بموجب اجرائيه صادره از شعبه 31 شوراي حل اختلاف قم كه در اجراي احكام به شماره 91 /10ج /971 ثبت گرديده له عبدالمصطفي خوشرو و عليه مهدي حسينزاده ركنآبادي محكوم عليه محكوم شده به پرداخت مبلغ 000 /030 /6 ريال در حق محكوم له و مبلغ 000 /300 ريال حقوق اجرايي به صندوق دولت؛ به تقاضاي محكوم له اموال از محكوم عليه توقيف كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
يك خط سيمكارت تلفن همراه به شماره 9122538018 به ارزش 000 /300 /4 ريال
كه مقرر گرديده خط فوق الذكر در تاريخ 16 /7 /91 ساعت 9 الي 30 /9 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. لذا افرادي كه قصد خريد دارند ميتوانند در جلسه مزايده شركت نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده بايد ده درصد از مبلغ پيشنهادي را نقداً و مابقي آن ظرف يكماه از تاريخ مزايده بپردازد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مراجعه نمائيد.
محمد حيدري ـ دادورز اجراي احكام دادگستري شهرستان قم
telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ٢٧-٠۶-١٣٩١, ١٢:۵٢

   

پر مبحث ترین ها