سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

1391/6/13مزايده دادگستري قم7

87 /2ج /443 آگهي مزايده اموال غير منقول نوبت دوم12 /6 /91

بموجب اجرائيه صادره از شعبه 8 محاكم حقوقي قم كه در اجراي احكام به شماره 87 /2ج /443 ثبت گرديده له حسن وعليرضا و حسين و محمد علي و محمد تقي و رقيه و نجيبه و خديجه و كبري و صديقه همگي شيخ علي محمدي عليه طاهره شيخ علي محمدي كه محكوم عليه محكوم است به فروش ششدانگ پلاك ثبتي 48 / باقيمانده 2415 ـ اصلي ب 2 قم و تقسيم وجه بين ورثه كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
احتراماً در خصوص پرونده اجرايي كلاسه 87 /2ج /443 موضوع ارزيابي پلاك ثبتي 48 فرعي از باقيمانده 2415 ـ اصلي بخش دو قم به آدرس خيابان امام ـ 8 متري لوله ـ كوچه انصار الحسين بعد از مسجد انصارالحسين ـ كوچه برادران شهيد عبدالملكي(مجاور نانوايي سنگكي، اولين كوچه سمت راست ـ پلاك 3(كدپستي 55358 ـ 37187) كه داراي يك جلد سند مالكيت به شماره ثبت 11546 ،دفتر 65 صفحه 220 كه حدود اربعه آن به شرح سند مالكيت صادره ميباشد و در حد غربي به شارع احداثي محدود است و عرض شارع در حال حاضر تقريباً 2 متر ميباشد) مساحت سند براساس سند انتقال شماره 55926 مورخ20 /7 /67 دفتر اسناد رسمي 19 قم به آقاي عبدا... شيخ علي محمدي 78 متر مربع ميباشد . ليكن در محل مساحت 74 متر مربع ميباشد.
مشخصات ساختماني:
الف ـ زيرزمين از حياط پله موزائيكي به زيرزمين و كف زيرزمين موزائيك و كف حمام داخل زيرزمين موزائيك ديوارها مخلوطي از سيمان و گچ به مساحت تقريبي 15 متر مربع با يك دستگاه آبگرمكن مارك اطمينان سقف بصورت طاق چشمهاي.
ب ـ ساختمان همكف با سقف تيرآهن و طاق ضربي با كف گچ و خاك و ديوار اندود گچ با مخلوطي از دربهاي آهني و چوبي شامل دو اتاق و يك انباري بدون كابينت و ظرفشويي كه جهت آشپزخانه مورد استفاده قرار ميگيرد و يك سرويس توالت موزائيكي قديمي با پشت بام آسفالت با يك دستگاه كولر ارج به مساحت بناي تقريبي 50 متر مربع در حال حاضر قسمتي سقف يك اتاق بدليل بارندگي و برف تخريب شده است و گچهاي سقف اتاق ديگر ريخته است و توالت به صورت مخروبه ميباشد و گاز به علت بدهي قطع است.
ج ـ حياط سازي ديوارها سيمان كف موزائيك با يك اصله درخت انار و درب ورودي دولنگه آهني.
ارزش ششدانگ خانه موصوف اعم از عرصه و اعيان و حياطسازي با توجه به موقعيت و مساحت و شارع دسترسي در حال حاضر به شرح زير ارزيابي ميگردد:
1ـ عرصه موجود 74 متر مربع از قرار هر متر مربع 000 /600 /2 ريال ـ 000 /400 /192 ريال
2ـ اعياني زيرزمين 15 متر مربع از قرار هر متر مربع 000 /500 ريال ـ 000 /500 /7 ريال
3ـ اعياني همكف 50 متر مربع از قرار هر متر مربع 000 /200 /1 ريال ـ 000 /000 /60 ريال
4ـ حياط سازي و انشعابات آب و برق و گاز ـ 000 /000 /14 ريال
جمع كل : مبلغ دويست و هفتاد و سه ميليون و نهصد هزار ريال 000 /900 /273 ريال
كه مقرر گرديد پلاك ثبتي فوق الذكر در تاريخ 3 /7 /91 ساعت 30 /10 الي 11 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. و در صورت تمايل جهت بازديد طالبين ميتوانند پنج روز قبل از مزايده اقدام نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده بايد ده درصد از ارزش كل فيالمجلس و الباقي ظرف يكماه واريز نمايد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مزايده مراجعه نمائيد.
كاظمي ـ دادورز اجراي احكام مدني دادگستري قم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
91 /3ج /269آگهي مزايده اموال غير منقول نوبت اول 11 /6 /91

بموجب اجرائيه صادره از شعبه 16 دادگاه عمومي حقوقي قم كه در اجراي احكام به شماره 91 /3ج /269 ثبت گرديده له فاطمه الطالب و عليه مصطفي محلاتي چايچي محكوم عليه محكوم شده به پرداخت مبلغ 000 /560 /141 ريال در حق محكوم لها و مبلغ 000 /078 /7 ريال حقوق اجرائي به صندوق دولت؛ به تقاضاي محكوم لها اموال از محكوم عليه توقيف كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
منزل مسكوني به نشاني آذر ك 36 پ 36 كه سه دانگ ميباشد از پلاك ثبتي 137 /10421 ـ اصلي بخش يك قم
به صورت مفروز است. مساحت قسمت مفروز شده عرفي آن شامل 154 متر مربع عرصه 24 متر مربع اعياني زيرزمين و 90 متر مربع اعياني همكف احداثي با پايه آجري، سقف طاق ضربي با نماي آجري، داخل ساختمان تا ارتفاع 10 /1 متر مربع سنگ مابقي سفيد كاري، كف ساختمان موزائيك، آشپزخانه كاشي كاري شده و كف سراميك بوده و سرمايش ساختمان با يك كولر آبي تأمين شده است. كف حياط موزائيك و بدنه داخلي حياط آجرنما بوده و ساختمان داراي امتيازات آب و برق و گاز هر كدام يك انشعاب ميباشد. با توجه به ساخت وساز مجاورين به نظر ميرسد قسمتي از ملك در طرح تعريض كوچه باشد.
ارزش ملك فوقالذكر با توجه به موقعيت قرارگيري، نوع و قدمت ساخت، ميزان عرصه و اعيان و لحاظ امتيازات متعلقه به شرح ذيل تعيين ميگردد:
ارزش عرصه به مساحت 154 متر مربع از قرار هر متر مربع 000 /600 /5 ريال ـ 000 /400 /862 ريال
ارزش اعياني زيرزمين به مساحت 24 متر مربع از قرار هر متر مربع 000 /700 /2 ريال ـ 000 /800 /64 ريال
ارزش اعياني همكف به مساحت 90 متر مربع از قرار هر متر مربع 000 /000 /3 ريال ـ 000 /000 /270 ريال
ارزش حياط سازي و امتيازات متعلقه ـ 000 /000 /60
جمع كل 000 /200 /257 /1 ريال
كه مقرر گرديده ملك فوق الذكر در تاريخ 2 /7 /91 ساعت 10 الي 30 /10 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. لذا افرادي كه قصد بازديد از منزل را دارند ميتوانند در مدت پنج روز مانده به مزايده با هماهنگي اين اجرا از مورد مزايده بازديد و در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده بايد ده درصد از مبلغ پيشنهادي را نقداً و مابقي آن را ظرف يكماه از تاريخ مزايده بپردازد اين آگهي در يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مراجعه نمائيد.
محمد حيدري ـ دادورز اجراي احكام دادگستري شهرستان قم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
90 /9ج /295آگهي مزايده اموال غير منقول نوبت اول13 /6 /91

بموجب اجرائيه صادره از شعبه 260 شوراي حل اختلاف قم كه در اجراي احكام به شماره 90 /9ج /295 ثبت گرديده له راحله سفر جوقي فراهاني و عليه عليرضا رضايي قمي محكوم عليه محكوم شده به پرداخت تعداد 160 قطعه سكه تمام بهار آزادي در حق محكوم لها و مبلغ 000 /450 /2 ريال حقوق اجرايي به صندوق دولت؛ به تقاضاي محكوم لها اموال از محكوم عليه توقيف كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
سهم الارث آقاي عليرضا رضايي قمي از پلاك ثبتي 10284 ـ اصلي بخش يك قم متعلق به مرحوم حشمت رضايي قمي شامل دو قطعه زمين به صورت مشاعي.
الف) 52 سهم مشاع باستثناء بهاي ثمنيه عرصه و اعيان از 04 /183 سهم مشاع از 7000 سهم كه اين مقدار برابر است با چهار دانگ مشاع از ششدانگ بنشاني بلوار 15 خرداد ك 14 سمت راست زمين پشت بر ارزش هر متر مربع 000 /000 /80 ريال كه سهم مذكور 000 /000 /416 ريال ميباشد.
ب) 32 سهم مشاع باستثناء بهاي ثمنيه عرصه و اعيان از 112 سهم مشاع از 7000 سهم كه اين مقدار برابر است با چهار دانگ مشاع از ششدانگ به نشاني بلوار 15 خرداد روبروي ك 23 جنب اتو گالري رضايي كه در حال حاضر مصالح ساختماني در آن به فروش ميرسد كه مقرر گرديده زمين فوق الذكر در تاريخ 4 /7 /91 ساعت 8 الي 30 /8 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. لذا افرادي كه قصد بازديد از زمين را دارند ميتوانند در مدت پنج روز مانده به مزايده با هماهنگي اين اجرا از مورد مزايده بازديد و در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده بايد ده درصد از مبلغ پيشنهادي را نقداً و مابقي آن ظرف يكماه از تاريخ مزايده بپردازد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مزايده مراجعه نمائيد.
محمد حيدري ـ دادورز اجراي احكام دادگستري شهرستان قم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
91 /2ج /415 آگهي مزايده اموال غير منقول نوبت اول8 /6 /91

بموجب اجرائيه صادره از شعبه 4 محاكم حقوقي قم كه در اجراي احكام به شماره 91 /2ج /415 ثبت گرديده له قربانعلي اميري بهروز عليه ورثه علي جليلي كه محكوم عليه محكوم است به فروش تمامي ششدانگ پلاك ثبتي 19 /2333 و 2334 ـ اصلي واقع در ب 2 قم بنشاني امامزاده ابراهيم ك 63 پ 19 كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
مطابق سند مساحت ملك مذكور 222 متر مربع ميباشد. ساختمان در دو طبقه زير بنا شامل زير زمين به مساحت 94 /90 متر مربع و طبقه همكف به مساحت 105 متر مربع ميباشد سازه و اسكلت به صورت ديوار باربر و سقف از نوع طاق ضربي ميباشد از مدت ساخت بالغ بر 20 سال ميگذرد فضاي داخلي طبقه همكف مشتمل بر يك خواب و يك سرويس آشپزخانه و يك سرويس بهداشتي و حمام توأم و يك هال مركزي و پذيرايي ميباشد ، فضاي داخلي زير زمين مشتمل بر يك خواب و يك هال و پذيرايي توأم و يك سرويس آشپزخانه و يك سرويس بهداشتي و حمام ميباشد، دسترسي طبقه زيرزمين از طريق سرويس راه پله مشرف به حياط ميباشد و به دليل مجزا بودن از سرويس راهپله و استفاده از سرويس راهپله و استفاده از فضاي تحتاني آن جزء زير بنا محسوب ميگردد. كف فرش طبقات از جنس موزائيك بوده ، در طبقه همكف ديوارها اندود گچ مي باشد. در طبقه زيرزمين تا ارتفاع 120 سانتيمتري سنگ و مابقي اندود گچ ميباشد اندود پشت بام كاهگل مي باشد نماي ساختمان و ديوارهاي حياط و كف ايوان از نوع سنگ تراورتن ميباشد. ساختمان مشتمل بر 2 انشعاب برق يك انشعاب آب و يك انشعاب گاز مي باشد. در قسمت جنوبي يك باب مغازه به مساحت 74 /33 متر مربع با يك درب مشرف به حياط خانه و درب كركرهاي مشرف به كوچه 8 متري ميباشد كه در حال حاضر بنا به اظهار آقاي اميري مدتها كاربري تجاري نداشته و با كاربري انباري ميباشد. با توجه به كميت و كيفيت ملك مذكور و با توجه به موقعيت به شرح ذيل ارزيابي ميگردد:
1ـ عرصه به مساحت 222 متر مربع (ارزش هر متر چهار ميليون ريال) ـ 000 /000 /888 ريال
2ـ اعياني زيرزمين به مساحت 94 /90 متر مربع (ارزش هر متر مربع دو ميليون و سيصد هزار ريال) ـ 000 /162 /209 ريال
3ـ اعياني همكف به مساحت 105 متر مربع( ارزش هر متر مربع دو ميليون و پانصد هزار ريال) ـ 000 /500 /262 ريال
4ـ امتياز حياط سازي به مساحت 26 /72 متر مربع (ارزش هر متر مربع يك ميليون ودويست هزار ريال) ـ 000 /712 /86 ريال
5ـ اعياني سرويس راهپله به مساحت 11 متر مربع (ارزش هر متر يك ميليون و سيصد هزار ريال) ـ 000 /300 /14 ريال
6ـ اعياني مغازه با كاربري انباري به مساحت 74 /33 متر مربع ( ارزش هر متر يك ميليون و هشتصد هزار ريال) ـ 000 /732 /60 ريال
7ـ امتياز انشعابات و ... مجموعاً مقطوع بيست و يك ميليون ريال ـ 000 /000 /21 ريال
لذا با توجه به موارد مذكور ارزش كلي ملك مذكور مبلغ 000 /406 /542 /1 ريال( يك ميليارد و پانصد و چهل و دو ميليون و چهارصد و شش هزار ريال) ارزيابي ميگردد.
كه مقرر گرديده پلاك فوق الذكر در تاريخ 1 /7 /91 ساعت 10 الي 30 /10 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. و در صورت تمايل جهت بازديد طالبين ميتوانند پنج روز قبل از مزايده اقدام نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده ميبايست ده درصد ارزش كل فيالمجلس و الباقي ظرف يكماه واريز نمايد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مزايده مراجعه نمائيد.
كاظمي ـ دادورز اجراي احكام مدني دادگستري قم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
90 /7ج /1162 آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول12 /6 /91

بموجب اجرائيه صادره از شعبه 61 شوراي حل اختلاف قم كه در اجراي احكام به شماره 90 /7ج /1162 ثبت گرديده له حميد رمضاني ورجاني عليه محمد ابراهيم غفارنيا كه محكوم عليه محكوم است به پرداخت 000 /000 /50 ريال در حق محكوم له مبلغ 000 /002 /5 ريال در حق دولت كه محكوم له در راستاي استيفاي محكوم به اقدام به توقيف اموال به شرح تعداد 1000 عدد مهره مار شامل مهره و زنجير در جعبههاي تزئين كه كارشناس هر يك را 000 /43 ريال و جمعاً 000 /000 /43 ريال ارزيابي نموده كه مقرر گرديد اموال فوق الذكر در تاريخ 4 /7 /91 ساعت 30 /8 الي 9 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد.و در صورت تمايل جهت بازديد طالبين ميتوانند پنج روز قبل از مزايده اقدام نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده ميبايست ده درصد ارزش كل في المجلس و الباقي ظرف يكماه واريز نمايد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مزايده مراجعه نمائيد.
كاظمي ـ دادورز اجراي احكام مدني دادگستري قم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
91 /2ج /249 آگهي مزايده اموال غير منقول نوبت اول 12 /6 /91

بموجب اجرائيه صادره از شعبه 5محاكم حقوقي قم كه در اجراي احكام به شماره 91 /2ج /249 ثبت گرديده له سيد حسن و سيد علي و سيد ابوالقاسم و فاطمه همگي جعفريان و زهره اديب عليه حسين جعفريان كه محكوم عليه محكوم است به فروش پلاكهاي ثبتي 4 /1650 و 14 /10878 و11 /10482 ـ اصلي ب 1 قم و تقسيم وجه بين ورثه كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
با احترام با عنايت به انتخاب اينجانب سيد مهدي موسوي به عنوان كارشناس جهت ارزيابي يك قطعه زمين واقع در پلاك ثبتي 22 /11 /10482 ـ اصلي بخش 1 قم در بلوار 15 خرداد ـ شهرك جهاد ـ خيابان عبداللهي انتهاي گلستان 7 دست چپ به مساحت 5 /202 متر مربع به استحضار ميرسانداز محل زمين موصوف در تاريخ 17 /3 /91 بازديد به عمل آوردم با توجه به كاربري مسكوني و پروانه ساختمان كه مهلت آن نيز گذشته و بايستي جهت احداث بنا تجديد گردد و با عنايت به بررسي ، تحقيق محلي و ارزش املاك مجاور و موقعيت كلي منطقه ارزش هر متر مربع زمين مورد اشاره برابر با 000 /500 /8 ريال بوده و با توجه به مساحت مندرج در سند جمعاً برابر 000 /250 /721 /1 ريال معادل 000 /125 /172 تومان ميباشد. همچنين برابر نقشه برداري انجام شده مساحت واقعي و موجود قطعي زمين مورد ارزيابي برابر 25 /211 متر مربع بوده كه به ميزان75 /8 متر مربع بيشتر از ميزان مندرج در سند مالكيت بوده و در صورت امكان انتقال سند و مالكيت بايستي به قيمت كلي اضافه گردد. با احترام با عنايت به انتخاب اينجانب سيد مهدي موسوي به عنوان كارشناس جهت ارزيابي يك باب منزل مسكوني واقع در پلاك ثبتي 14 /10878 ـ اصلي بخش 1 قم واقع در خيابان عطاران ـ خيابان مفتح شرقي دست چپ پلاك 25 به مساحت 2 /172 مترمربع بر اساس سند به استحضار ميرساند اينجانب در تاريخ 16 /3 /91 از ملك موصوف بازديد به عمل آوردم لذا گزارش ارزيابي به شرح ذيل اعلام ميگردد:
1ـ ارزش هر متر مربع زمين با توجه به ارزش املاك مجاور ، موقعيت كلي منطقه و دسترسي و با كاربري مسكوني برابر 000 /000 /12 ريال جمعاً برابر 000 /400 /066 /2 ريال معادل 000 /640 /206 تومان
2ـ ارزش هر متر مربع اعياني در طبقه زير زمين به مساحت 8 /121 متر مربع با توجه به كيفيت ساخت ، نوع مصالح و قدمت برابر 000 /500 /3 ريال جمعاً برابر 000 /300 /426 ريال معادل 000 /630 /42 تومان
3ـ ارزش هر متر مربع اعياني در طبقه همكف به مساحت 8 /121 متر مربع با توجه به كيفيت ساخت ، نوع مصالح و قدمت برابر 000 /300 /3 ريال جمعاً برابر 000 /940 /401 ريال معادل 000 /194 /40 تومان
4ـ ارزش امتياز آب (1واحد) ، برق (2واحد) ، گاز ( 1 واحد) و تلفن جمعاً برابر 000 /000 /11 ريال معادل 000 /100 /1 تومان
5ـ ارزش آبگرمكن (1 دستگاه) ، كولر(2دستگاه) ، و كابينت جمعاً برابر 000 /000 /15 ريال معادل 000 /500 /1 تومان
6ـ ارزش حياط سازي ،نما سازي ، نردهمحافظ و درب حياط جمعاً برابر 000 /000 /60 ريال معادل 000 /000 /6 تومان
7ـ ارزش سرپله و انباري در بالاي پشت بام برابر 000 /000 /30 ريال معادل 000 /000 /3 تومان
8ـ ارزش چاه سنگ بست 3 حلقه برابر 000 /000 /36 ريال معادل 000 /600 /3 تومان
نهايتاً ارزش كل عرصه و اعيان و ساير موارد برابر 000 /640 /046 /3 ريال معادل 000 /664 /304 تومان
با احترام با عنايت به انتخاب اينجانب سيد مهدي موسوي به عنوان كارشناس جهت ارزيابي يك باب منزل مسكوني واقع در پلاك ثبتي 4 /1650 ـ اصلي بخش 2 قم به مساحت 200 متر مربع واقع در خيابان اميركبير (اراك) كوچه 7 فرعي اول دست راست پلاك 10 روبروي هتل سفير به استحضار ميرساند اينجانب در تاريخ 20 /3 /91 از ملك موصوف بازديد به عمل آورده لذا به شرح ذيل گزارش خود را اعلام مينمايم:
1ـ ارزش هر متر مربع زمين با توجه به ارزش املاك مجاور (امكان اخذ مجوز هتل آپارتمان)، موقعيت كلي منطقه و دسترسي برابر 000 /000 /34 ريال جمعاً برابر 000 /000 /800 /6 ريال معادل 000 /000 /680 تومان
2ـ ارزش هر متر مربع اعياني در طبقه زير زمين به مساحت 130 متر مربع با توجه به كيفيت ساخت ، نوع مصالح و قدمت برابر 000 /700 /1 ريال جمعاً برابر 000 /000 /221 ريال معادل 000 /100 /22 تومان
3ـ ارزش هر متر مربع اعياني در طبقه همكف به مساحت 130 متر مربع با توجه به كيفيت ساخت ، نوع مصالح و قدمت برابر 000 /000 /2 ريال جمعاً برابر 000 /000 /260 ريال معادل 000 /000 /26 تومان
4ـ ارزش هر مترمربع اعياني در طبقه اول به مساحت 130 متر مربع با توجه به كيفيت ساخت،نوع مصالح و قدمت برابر 000 /900 /1 ريال جمعاً برابر 000 /000 /247 ريال معادل 000 /700 /24 تومان
5ـ ارزش امتياز آب (1واحد) ، برق (3واحد) ، گاز ( 1 واحد) و فاضلاب شهري وتلفن جمعاً برابر 000 /000 /21 ريال معادل 000 /100 /2 تومان
6ـ ارزش آبگرمكن (1 دستگاه) ، كولر(2دستگاه) ، و كابينت جمعاً برابر 000 /000 /8 ريال معادل 000 /800 تومان
7ـ ارزش حياط سازي و درب حياط به همراه دو حلقه چاه سنگ بست جمعاً برابر 000 /000 /50 ريال معادل 000 /000 /5 تومان
نهايتاً ارزش كل عرصه و اعيان و ساير موارد برابر 000 /000 /607 /7 ريال معادل 000 /700 /760 تومان
كه مقرر گرديده پلاكهاي ثبتي فوق الذكر در تاريخ 3 /7 /91 ساعت 10 الي 30 /10 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. و در صورت تمايل جهت بازديد طالبين ميتوانند پنج روز قبل از مزايده اقدام نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده ميبايست ده درصد ارزش كل في المجلس و الباقي ظرف مدت يكماه واريز نمايد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مزايده مراجعه نمائيد.
كاظمي ـ دادورز اجراي احكام مدني دادگستري قم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
90 /ج4 /813 آگهي مزايده اموال غير منقول نوبت دوم 5 /6 /91

بموجب اجرائيه صادره از شعبه هفتم محاكم حقوقي قم كه در اجراي احكام به شماره 90 /ج4 /813 ثبت گرديده له وحيد رضايي و عليه مهدي صالحي كه محكوم عليه محكوم شده به پرداخت 800 /815 /227 ريال در حق محكوم له و تأديه حقوق اجرايي به مبلغ 000 /000 /15 ريال به صندوق دولت كه محكوم له در راستاي استيفاء محكوم به اقدام به توقيف 450 سهم مشاع از 85 /6 سهم از 29 /34 سهم مشاع از ششدانگ پلاك ثبتي 11202ـ اصلي ب 1 قم متعلق به محكوم عليه را نموده كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
1ـ زمين مورد بحث واقع در انتهاي خ آذر ـ ميدان وليعصر ـ انتهاي سي متري وليعصر دست چپ خ 20 متري ـ دست راست انتهاي كوچه سوم و با نقشه ترسيمي در اختيار آقاي صالحي است آخرين زمين سمت چپ از پلاك ثبتي 11202 ـ اصلي در بخش يك قم به مساحت 450 متر مربع و زمين مزروعي كه در حال حاضر زير كشت گندم است.
2ـ با توجه به مشاع بودن و نيز مزروعي و زير كشت است و در محدوده زمين ساخت و ساز نشده ارزش هر متر مربع بيست هزار تومان و ارزش 450 متر مربع به مبلغ نه ميليون تومان تعيين ميشود.
كه مقرر گرديده پلاك فوق الذكر در تاريخ 30 /6 /91 ساعت 30 /9 الي 10 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. و در صورت تمايل جهت بازديد طالبين ميتوانند پنج روز قبل از مزايده اقدام نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده ميبايست ده درصد ارزش كل فيالمجلس و الباقي ظرف يكماه واريز نمايد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مزايده مراجعه نمائيد.
كاظمي ـ دادورز اجراي احكام مدني دادگستري قم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
91 /11ج /703 آگهي مزايده اموال منقول نوبت دوم 15 /6 /91

بموجب اجرائيه صادره از شعبه 22 شوراي حل اختلاف قم كه در اجراي احكام به شماره 91 /11ج /703 ثبت گرديده له محمد تقي آقا كوچكي و عليه رضا عليزاده محكوم عليه محكوم شده به پرداخت مبلغ 000 /030 /50 ريال در حق محكوم له و مبلغ 000 /500 /2 ريال حقوق اجرايي به صندوق دولت؛ به تقاضاي محكوم له اموال از محكوم عليه توقيف كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
تعداد 1400 عدد گردنبند بدلي شامل زنجير طرح مار از جنس فلز به زنگ نقرهاي و طلايي جمعاً 000 /000 /49 ريال كه تحويل آقاي امير احمد عباس زاده بنشاني بازار پشت بانك سپه مركزي سراي شين ميباشد.
كه مقرر گرديده اموال فوق الذكر در تاريخ 8 /7 /91 ساعت 8 الي 30 /8 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. لذا افرادي كه قصد بازديد از اموال را دارند ميتوانند در مدت پنج روز مانده به مزايده با هماهنگي اين اجرا از مورد مزايده بازديد و در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده بايد ده درصد از مبلغ پيشنهادي را نقداً و مابقي آن ظرف يكماه از تاريخ مزايده بپردازد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مزايده مراجعه نمائيد.
محمد حيدري ـ دادورز اجراي احكام دادگستري شهرستان قم

----------------
15 /6 /91 آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول 91 /241 ـ ارجاعي

بموجب اجرائيه صادره از شعبه 761 شوراي حل اختلاف منطقه 15 تهران كه در اجراي احكام به شماره 91 /241 ـ ارجاعي ثبت گرديده له بهنام اتصال اعلائي و عليه كيومرث منتي محكوم عليه محكوم شده به پرداخت مبلغ 000 /000 /50 ريال بانضمام تأخير تأديه در حق محكوم له و مبلغ 000 /500 /2 ريال حقوق اجرايي به صندوق دولت؛ به تقاضاي محكوم له اموال از محكوم عليه توقيف كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
يكدستگاه خودروي سواري پژو 206 مدل 1382 سبز يشمي به شماره انتظامي 171 ل 97 ايران 66 به لحاظ نداشتن بيمه به مبلغ 000 /000 /55 ريال ارزيابي گرديده و در پاركينگ بابايي به نشاني قم ج گازران
كه مقرر گرديده خودرو فوق الذكر در تاريخ 6 /7 /91 ساعت 9 الي 30 /9 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. لذا افرادي كه قصد بازديد از خودرو را دارند ميتوانند در مدت پنج روز مانده به مزايده با هماهنگي اين اجرا از مورد مزايده بازديد و در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده بايد ده درصد از مبلغ پيشنهادي را نقداً و مابقي آن ظرف يكماه از تاريخ مزايده بپردازد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مزايده مراجعه نمائيد.
محمد حيدري ـ دادورز اجراي احكام دادگستري شهرستان قم

--------------------------------------
90 /12ج /401 آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول 6 /6 /91

بموجب اجرائيه صادره از شعبه 42 شوراي حل اختلاف قم كه در اجراي احكام به شماره 90 /12ج /401 ثبت گرديده له ابوالقاسم و علي اكبر و مرضيه و فاطمه و زهرا همگي ثابت قدم عليه شركت سامان سازان كه محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 751 /917 /90 ريال در حق محكوم لهم و تأديه حقوق اجرايي به صندوق دولت؛ كه محكوم له در راستاي استيفاء محكوم به اقدام به توقيف اموال از محكوم عليه نموده كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
1ـ يكدستگاه دوربين نقشهبرداري مارك feicel به شماره سريال 748888ـ TC407 به همراه جعبه مخصوص و قطعات مربوطه ـدست دوم و سالم به مبلغ 000 /000 /35 ريال
2ـ يكدستگاه دوربين نقشهبرداري كوچك x32 به ماركZhonghan_ Group به شماره سريال به همراه جعبه مخصوص مربوطه ـ دست دوم و سالم به مبلغ 000 /000 /5 ريال
3ـ حدود 9 تن ميلگرد آجدار ـ در سايزهاي مختلف ـ در هم ريخته قيمت هر تن مبلغ 000 /000 /18 ريال و جمعاً به مبلغ 000 /000 /162 ريال
ـ قيمت پايه كل اموال توقيف شده مبلغ 000 /000 /202 ريال برآورد ميگردد.
كه مقرر گرديده اموال فوق الذكر در تاريخ 1 /7 /91 ساعت 8 الي 30 /8 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. و در صورت تمايل جهت بازديد طالبين ميتوانند پنج روز قبل از مزايده اقدام نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده ميبايست ده درصد ارزش كل فيالمجلس و الباقي ظرف يكماه واريز نمايد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مزايده مراجعه نمائيد.
كاظمي ـ دادورز اجراي احكام مدني دادگستري قم


91 /12ج /443 آگهي مزايده اموال منقول نوبت دوم 15 /6 /91

بموجب اجرائيه صادره از شعبه 28 شوراي حل اختلاف قم كه در اجراي احكام به شماره 91 /12ج /443 ثبت گرديده له محمد تقي آقا كوچكي و عليه رضا عليزاده محكوم عليه محكوم شده به پرداخت مبلغ 000 /030 /40 ريال بانضمام تأخير تأديه در حق محكوم له و مبلغ 000 /000 /2 ريال حقوق اجرايي به صندوق دولت؛ به تقاضاي محكوم له اموال از محكوم عليه توقيف كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
تعداد 1400 عدد گردنبند بدلي شامل زنجير طرح مار از جنس فلز به رنگ نقرهاي و طلايي جمعاً 000 /000 /49 ريال كه تحويل آقاي امير احمد عباس زاده بنشاني بازار پشت بانك سپه مركزي سراي شين ميباشد.
كه مقرر گرديده اموال فوق الذكر در تاريخ 8 /7 /91 ساعت 30 /9 الي 10 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. لذا افرادي كه قصد بازديد از اموال را دارند ميتوانند در مدت پنج روز مانده به مزايده با هماهنگي اين اجرا از مورد مزايده بازديد و در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده بايد ده درصد از مبلغ پيشنهادي را نقداً و مابقي آن ظرف يكماه از تاريخ مزايده بپردازد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مزايده مراجعه نمائيد.
محمد حيدري ـ دادورز اجراي احكام دادگستري شهرستان قم

------------------
91 /12ج /450 آگهي مزايده اموال منقول نوبت دوم 15 /6 /91

بموجب اجرائيه صادره از شعبه 28 شوراي حل اختلاف قم كه در اجراي احكام به شماره 91 /12ج /450 ثبت گرديده له محمد تقي آقا كوچكي و عليه رضا عليزاده محكوم عليه محكوم شده به پرداخت مبلغ 000 /030 /50 ريال بانضمام تأخير تأديه در حق محكوم له و مبلغ 000 /500 /2 ريال حقوق اجرايي به صندوق دولت؛ به تقاضاي محكوم له اموال از محكوم عليه توقيف كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
تعداد 1700 عدد گردنبند بدلي شامل زنجير طرح مار از جنس فلز به رنگ نقرهاي و طلايي جمعاً 000 /500 /59 ريال كه تحويل آقاي امير احمد عباس زاده بنشاني بازار پشت بانك سپه مركزي سراي شين ميباشد.
كه مقرر گرديده اموال فوق الذكر در تاريخ 8 /7 /91 ساعت 10 الي 30 /10 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. لذا افرادي كه قصد بازديد از اموال را دارند ميتوانند در مدت پنج روز مانده به مزايده با هماهنگي اين اجرا از مورد مزايده بازديد و در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده بايد ده درصد از مبلغ پيشنهادي را نقداً و مابقي آن ظرف يكماه از تاريخ مزايده بپردازد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مراجعه نمائيد.
محمد حيدري ـ دادورز اجراي احكام دادگستري شهرستان قم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
91 /11ج /716 آگهي مزايده اموال منقول نوبت دوم 15 /6 /91

بموجب اجرائيه صادره از شعبه 7 شوراي حل اختلاف قم كه در اجراي احكام به شماره 91 /11ج /716 ثبت گرديده له محمد تقي آقا كوچكي و عليه رضا عليزاده محكوم عليه محكوم شده به پرداخت مبلغ 000 /030 /50 ريال بانضمام تأخير تأديه در حق محكوم له و مبلغ 000 /500 /2 ريال حقوق اجرايي به صندوق دولت؛ به تقاضاي محكوم له اموال از محكوم عليه توقيف كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
تعداد 1700 عدد گردنبند بدلي شامل زنجير طرح مار از جنس فلز به زنگ نقرهاي و طلايي جمعاً 000 /500 /59 ريال كه تحويل آقاي امير احمد عباس زاده بنشاني بازار پشت بانك سپه مركزي سراي شين ميباشد.
كه مقرر گرديده اموال فوق الذكر در تاريخ 8 /7 /91 ساعت 30 /8 الي 9 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. لذا افرادي كه قصد بازديد از اموال را دارند ميتوانند در مدت پنج روز مانده به مزايده با هماهنگي اين اجرا از مورد مزايده بازديد و در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده بايد ده درصد از مبلغ پيشنهادي را نقداً و مابقي آن ظرف يكماه از تاريخ مزايده بپردازد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مزايده مراجعه نمائيد.
محمد حيدري ـ دادورز اجراي احكام دادگستري شهرستان قم

-------------------------
91 /12ج /478 آگهي مزايده اموال منقول نوبت دوم 15 /6 /91

بموجب اجرائيه صادره از شعبه 28 شوراي حل اختلاف قم كه در اجراي احكام به شماره 91 /12ج /478 ثبت گرديده له محمد تقي آقا كوچكي و عليه رضا عليزاده محكوم عليه محكوم شده به پرداخت مبلغ 000 /050 /50 ريال در حق محكوم له و مبلغ 000 /500 /2 ريال حقوق اجرايي به صندوق دولت؛ به تقاضاي محكوم له اموال از محكوم عليه توقيف كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
تعداد 1400 عدد گردنبند بدلي شامل زنجير طرح مار از جنس فلز به زنگ نقرهاي و طلايي جمعاً 000 /000 /49 ريال كه تحويل آقاي امير احمد عباس زاده بنشاني بازار پشت بانك سپه مركزي سراي شين ميباشد.
كه مقرر گرديده اموال فوق الذكر در تاريخ 8 /7 /91 ساعت 9 الي 30 /9 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. لذا افرادي كه قصد بازديد از اموال را دارند ميتوانند در مدت پنج روز مانده به مزايده با هماهنگي اين اجرا از مورد مزايده بازديد و در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده بايد ده درصد از مبلغ پيشنهادي را نقداً و مابقي آن ظرف يكماه از تاريخ مزايده بپردازد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مزايده مراجعه نمائيد.
محمد حيدري ـ دادورز اجراي احكام دادگستري شهرستان قم

-------------------------
91 /10ج /337 آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول 14 /6 /91

بموجب اجرائيه صادره از شعبه 21 شوراي حل اختلاف قم كه در اجراي احكام به شماره 91 /10ج /337 ثبت گرديده له مجيد گرم آبدشتي و عليه عباس معارف وند محكوم عليه محكوم شده به پرداخت مبلغ 000 /030 /54 ريال در حق محكوم له و مبلغ 000 /700 /2 ريال حقوق اجرايي به صندوق دولت؛ به تقاضاي محكوم له اموال از محكوم عليه توقيف كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده و مازاد آن در پرونده 91 /12ج /606 توقيف ميباشد:
يكدستگاه خودرو ميني بوس فيات به شماره انتظامي 578 ع 19 ايران 16 تيپ آ 9ـ60 مدل 1370 رنگ آبي نفتي گازوئيل سوز كه قسمت جلو تصادفي و صافكاري شده رنگ نشده و بدنه سمت راست نياز به صافكاري و رنگ دارد . لاستيك جلو 30 درصد و عقب 60 درصد ميباشد و بلحاظ نداشتن بيمه مبلغ 000 /000 /55 ريال ارزيابي شده و در پاركينگ معين نگهداري ميشود و سند نيز بنام آقاي اكبر خاتمي است.
كه مقرر گرديده خودرو فوق الذكر در تاريخ 5 /7 /91 ساعت 9 الي 30 /9 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. لذا افرادي كه قصد بازديد از خودرو را دارند ميتوانند در مدت پنج روز مانده به مزايده با هماهنگي اين اجرا از مورد مزايده بازديد و در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده بايد ده درصد از مبلغ پيشنهادي را نقداً و مابقي آن ظرف يكماه از تاريخ مزايده بپردازد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مزايده مراجعه نمائيد.
محمد حيدري ـ دادورز اجراي احكام دادگستري شهرستان قم

-------------------------------------
91 /11ج /969 آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول 15 /6 /91

بموجب اجرائيه صادره از شعبه 5 محاكم حقوقي قم كه در اجراي احكام به شماره 91 /11ج /969 ثبت گرديده له ابوالفضل فروغي منش عليه جواد يوسفي لك و ابوالفضل سعادت خاني كه محكوم عليهم محكوماند به پرداخت 000 /000 /20 ريال بانضمام خسارت تأخير تأديه در حق محكوم له و پرداخت 000 /000 /1 ريال در حق دولت كه محكوم له در راستاي استيفاء محكوم به اقدام به توقيف امتياز دو خط همراه به شمارههاي 09121539522 به نام ابوالفضل سعادت خاني كه كارشناس 000 /800 /7 ريال و خط 09122511486 به نام جواد يوسفي لك كه كارشناس 000 /000 /6 ريال ارزيابي نموده:
كه مقرر گرديده خطهاي فوق الذكر در تاريخ 6 /7 /91 ساعت 30 /8 الي 9 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. و در صورت تمايل جهت بازديد طالبين ميتوانند پنج روز قبل از مزايده اقدام نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده ميبايست ده درصد ارزش كل فيالمجلس و الباقي ظرف يكماه واريز نمايد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مزايده مراجعه نمائيد.
كاظمي ـ دادورز اجراي احكام مدني دادگستري قم
telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ١۶-٠۶-١٣٩١, ١٢:۵۴

   

پر مبحث ترین ها