سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

91/6/7مزايده هاي دادگستري قم6

بروز شده : ٧-٠۶-١٣٩١, ١٢:۵٢    نسخه چاپی    
90 /5ج /261آگهي مزايده اموال غير منقول نوبت اول6 /6 /91
به موجب اجرائيه صادره از شعبه 14 دادگاه عمومي حقوقي قم كه در اجراي احكام به شماره 90 /5ج /261 ثبت گرديده له بانك ملت عليه ابوالفضل براتي ، ابراهيم عبدالحسيني ، حسين محمدي يارمحكوم عليهم محكوم شدهاند به پرداخت مبلغ 234 /233 /819 /4 ريال به انضمام تأخير روزانه در حق محكوم له و مبلغ 000 /500 /16 ريال حقوق اجرايي به صندوق دولت ؛ به تقاضاي محكوم له اموال محكوم عليه توقيف كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
منزل مسكوني به پلاك ثبتي 100 /45 و 101 /46 و 102 /47 و 103 /48 فرعي از 1577 ـ اصلي بخش دو قم به نشاني خ ايستگاه ك 14 مقابل بهداري شركت نفت نبش ك سوم پ 65 و67 در مالكيت آقاي ابوالفضل براتي ميباشد.
اعياني
بر روي پلاك فوق سه طبقه با سقف تيرآهن طاق ضربي با ستون وسط و ديوار باربر و با نماي 1 متر سنگ و آجرنما احداث شده است كه مشخصات آن بدين شرح است:
ـ حياط : در آهني دو لنگه ماشين رو ـ كف سنگ ـ ديوارها آجرنما ـ روي ديوار نرده حفاظ آهني ـ توالت با در آلومينيومي و كف سنگ و ديوارها تا سقف كاشي ـ يك درب آهني پياده به كوچه ـ باغچه سازي در حياط
ـ زير زمين : پلهها از حياط و ساختمان سنگ ـ 1 متر بغل پله سنگ با نرده آهني ـ در ورودي چوبي ـ هال و پذيرايي با كف موزائيك و ديوارها 1 متر سنگ و بقيه سفيد ـ سقف سفيد با ابزار گچ ـ در و پنجره به سمت كوچه و حياط آهني ـ جلو حياط باغچه پلهاي ـ يك اطاق خواب با كمد ديواري ـ آشپزخانه با كف سنگ و ديوارها تا سقف كاشي با كابينت فلزي ـ حمام وتوالت با در آلومينيومي و كف سنگ و ديوارها تا سقف كاشي ـ انباري زير حياط با كف موزائيك و ديوارها تا سقف سنگ
ـ همكف: پلهها سنگ ـ بغل پله 1 متر سنگ و نرده فلزي ـ در ورودي چوبي ـ پاسيو با كف سنگ و ديوارها تا سقف سنگ ـ حالت بيروني و اندروني ـ هال بيروني با كف موزائيك و سراميك و ديوارها و سقف سفيد با ابزار گچ و آيينه ديواري ـ دكور چوبي ديواري ـ سرويس بهداشتي با كف سراميك و ديوارها تا سقف كاشي با در آلومينيومي ـ هال اندروني با كف موزائيك و ديوارها و سقف سفيد ـ ابزار گچ ـ يك اتاق خواب ـ سرويس بهداشتي با كف سنگ و ديوارها تا سقف كاشي ـ آشپزخانه با كف سراميك و ديوارها تا سقف كاشي با كابينت فلزي ـ در و پنجره سمت كوچه و حياط آهني ـ تراس با كف سنگ و ديوارها آجري
ـ فوقاني : مشابه طبقه همكف و داراي سرپله با پلههاي سنگ و بغل پله 1 متر سنگ با نرده آهني ـ اندود بام ايزوگام
ـ انشعابات : داراي گاز 3 واحدي ـ آب 3 واحدي ـ انشعاب فاضلاب خريداري شده ـ داراي 3 انشعاب برق ـ سرمايش ساختمان كولر آبي و گرمايش بخاري گازي است.
در ضمن ساختمان داراي پايان كار شماره 14684 /10 /3 مورخ 28 /5 /86 ميباشد.
ارزيابي

رديف
محل مورد ارزيابي
مساحت «متر مربع»
ارزش هر متر مربع «ريال»
ارزش كل «ريال»

1محل مورد ارزيابي عرصه
مساحت «متر مربع» 33 /322
000ارزش هر متر مربع «ريال» /000 /12
ارزش كل «ريال» 000 /960 /867 /3

2محل مورد ارزيابي زير زمين
مساحت «متر مربع» 224
ارزش هر متر مربع «ريال» 000 /200 /3
ارزش كل «ريال» 000 /800 /716

3محل مورد ارزيابي همكف
مساحت «متر مربع» 219
ارزش هر متر مربع «ريال» 000 /500 /3
ارزش كل «ريال» 000 /500 /766

4محل مورد ارزيابي فوقاني
مساحت «متر مربع» 219
ارزش هر متر مربع «ريال» 000 /700 /3
ارزش كل «ريال» 000 /300 /810

5محل مورد ارزيابي سرپله و حياط سازي
مساحت «متر مربع» ـ
ارزش هر متر مربع «ريال» ـ
ارزش كل «ريال» 000 /000 /100

6محل مورد ارزيابي انشعابات
مساحت «متر مربع» ـ
ارزش هر متر مربع «ريال» ـ
ارزش كل «ريال» 000 /000 /40

جمع كل: شش ميليارد و سيصد و يك ميليون و پانصد و شصت هزار ريال
000 /560 /301 /6



كه مقرر گرديده ملك فوق الذكر در تاريخ 29 /6 /91 ساعت 8 الي 30 /8 صبح به آدرس قم، خ ساحلي ، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. لذا افرادي كه قصد بازديد از منزل را دارند ميتوانند در مدت پنج روز مانده به مزايده با هماهنگي اين اجرا از مورد مزايده بازديد و در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار ميگردد . برنده مزايده بايد ده درصد از مبلغ پيشنهادي را نقداً و مابقي آن ظرف يك ماه از تاريخ مزايده بپردازد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثير الانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مراجعه نمائيد.
محمد حيدري ـ دادورز اجراي احكام دادگستري شهرستان قم
______________________________
91 /ج2 /357 آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول 5 /6 /91
به موجب اجرائيه صادره از شعبه 8 محاكم حقوقي قم كه در اجراي احكام به شماره 91 /ج2 /357 ثبت گرديده له قنبر علي قاسمي عليه شركت تونل سازان و شركت شورم كه محكوم عليه محكوم است به پرداخت 540 /382 /311 ريال بالمناصفه در حق محكوم له و تأديه حقوق اجرايي به صندوق دولت كه محكوم له در راستاي استيفاء محكوم به، اقدام به توقيف اموال از محكوم عليهم نموده كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
1ـ يكدستگاه موتور برق كمينز Cummins به همراه ژنراتور به شماره سيلند 25172273 ـ 26 /8 /90 و شماره ژنراتور 5 ـ 16 ـ 2 ـ 9390، 7028 ـ 680 به همراه شاسي آهني زير موتور و دو عدد باطري ـ اگزوز هوايي ـ دينام و متعلقات مربوط ـ دست دوم و نسبتاً سالم قيمت پايه مبلغ: 000 /000 /250 ريال
كه مقرر گرديد اموال فوق الذكر در تاريخ 30 /6 /91 ساعت 10 الي 30 /10 صبح به آدرس قم، خيابان ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده، از طريق مزايده حضوري به فروش برسد و در صورت تمايل جهت بازديد، طالبين ميتوانند پنج روز قبل از مزايده اقدام نمايند قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار ميگردد. برنده مزايده ميبايست 10 درصد ارزش كل فيالمجلس و الباقي ظرف يكماه واريز نمايد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد، جهت اطلاعات بيشتر به واحد مزايده مراجعه نمائيد.
كاظمي ـ دادورزاجراي احكام مدني دادگستري قم


----------
91 /ج /295 آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول 6 /6 /91
به موجب اجرائيه صادره از شعبه دو محاكم حقوقي قم كه در اجراي احكام به شماره 91 /ج /295 ثبت گرديده له سيد حسين حسيني قمي عليه محسن براتي كه محكوم عليه محكوم است به پرداخت 999 /737 /245 ريال در حق محكوم له و تاديه حقوق اجرايي به صندوق دولت كه محكوم له در راستاي استيفاء محكوم به اقدام به توقيف از محكوم عليه نموده كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
1ـ تعداد 248 گالن رنگ مشكي فوري شركت شمايل و آريز رنگ ـ هرگالن 4 كيلوئي ـ قيمت هر گالن مبلغ 000 /210 ريال و جمعاً به مبلغ 000 /080 /52 ريال
2ـ تعداد 48 گالن رنگ اخرايي فوري قيمت هر گالن 000 /210 ريال و جمعاً به مبلغ: 000 /080 /10 ريال
3ـ تعداد 32 گالن رنگ فوري گلماش قيمت هر گالن 000 /210 ريال و جمعاً به مبلغ: 000 /720 /6 ريال
4ـ تعداد 9 گالن رنگ سفيد فوري ـ قيمت هر گالن 000 /250 ريال و جمعاً به مبلغ: 000 /250 /2 ريال
5ـ تعداد 23 بشكه 200 ليتري تينر فوري 000 /20 (بيست هزار) لوسايد ـ قيمت هر بشكه مبلغ 000 /500 /5 ريال و جمعاً به مبلغ: 000 /500 /126 ريال
6ـ تعداد 3 بشكه 200 ليتري رزين اوره فرمالدئيد پارس اشن ـ قيمت هر بشكه مبلغ 000 /000 /7 ريال و جمعاً به مبلغ: 000 /000 /21 ريال
7ـ تعداد 40 حلب 25 كيلويي بتونه فوري سفيد قيمت هر حلب 000 /800 ريال و جمعاً به مبلغ 000 /000 /32 ريال
قيمت پايه كل اموال مبلغ 000 /630 /250 ريال برآورد ميگردد.
كه مقرر گرديد اموال فوق الذكر در تاريخ 1 /7 /91 ساعت 9 الي 30 /9 صبح به آدرس قم، خيابان ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد و در صورت تمايل جهت بازديد طالبين ميتوانند پنج روز قبل از مزايده اقدام نمايند قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار ميگردد. برنده مزايده ميبايست 10 درصد ارزش كل في المجلس والباقي ظرف يكماه واريز نمايد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مزايده مراجعه نمائيد.
كاظمي ـ دادورز اجراي احكام مدني دادگستري قم


-----------------------------------
91 /7ج /1886آگهي مزايده اموال غير منقول نوبت اول 9 /6 /91

بموجب اجرائيه صادره از شعبه 23 دادگاه عمومي حقوقي قم كه در اجراي احكام به شماره 91 /7ج /1886 ثبت گرديده له معصومه موسوي و عليه حسين اصفهاني محكوم عليه محكوم شده به پرداخت تعداد 50 قطعه سكه تمام بهار آزادي و مبلغ 070 /158 /784 ريال در حق محكوم لها و مبلغ 900 /207 /54 ريال حقوق اجرايي به صندوق دولت؛ به تقاضاي محكوم لها اموال از محكوم عليه توقيف كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده است:
منزل مسكوني به نشاني خ امام16، م خيام، خيام جنوبي ك 18 پلاك 27 به پلاك ثبتي 257 /2464 ـ اصلي بخش دو قم پلاك 37به مساحت كلي عرصه 200 متر مربع و مساحت اعياني زير زمين 60 متر مربع ، همكف 145 مترمربع و زير بناي خرپشته و اتاق سر پله متصل به آن 26 متر مربع ميباشد. ساختمان داراي ديوار با بر آجري با نماي سنگ ، ديوارهاي داخل ساختمان تا ارتفاع 2 /1 متر سنگ و مابقي سفيدكاري و كاغذ ديواري ، كف هال سراميك و كف اتاقها موزائيك ، كف آشپزخانه سراميك بدنه كاشي و داراي كابينت ام دي اف ، بدنه زيرزمين كاشي و كف موزائيك و كف آشپزخانه سراميك بدنه كاشي و داراي ام دي اف ميباشد. سرمايش ساختمان با كولر آبي و گازي و گرمايش بخاري گازي و داراي تمام امتيازات آب و گاز و برق هر كدام يك امتياز ميباشد.
ارزش ملك موصوف با توجه به موقعيت قرار گيري و ميزان عرصه و اعيان ، نوع و قدمت ساخت و لحاظ امتيازات متعلقه به شرح ذيل برآورد ميگردد.
ارزش عرصه به مساحت 200 متر مربع از قرار هر متر مربع 000 /300 /6 ريال ـ 000 /000 /260 /1 ريال
ارزش اعياني هم كف به مساحت 145 متر مربع از قرار هر متر مربع 000 /100 /3 ريال ـ 000 /500 /449 ريال
ارزش اعياني زير زمين به مساحت 60 متر مربع از قرار هر متر مربع 000 /800 /2 ريال ـ 000 /000 /168 ريال
ارزش اعياني خرپشته و اتاق سرپله به مساحت 26 متر مربع از قرار هر مترمربع 000 /000 /2 ريال ـ 000 /000 /52 ريال
ارزش حياط سازي ، سرويس بهداشتي و سايبان داخل حياط ـ 000 /000 /65ريال
ارزش امتيازات آب ، برق و گاز + كولر آبي و گازي ـ 000 /000 /35ريال
جمع كل ـ 000 /500 /029 /2ريال
كه مقرر گرديده ملك فوق الذكر در تاريخ 1 /7 /91 ساعت 30 /10 الي 11 صبح به آدرس قم، خيابان ساحلي ، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. لذا افرادي كه قصد بازديد از منزل را دارند مي توانند در مدت پنج روز مانده به مزايده با هماهنگي اين اجرا از مورد مزايده بازديد و در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين پيشنهاد را دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده بايد ده درصد از مبلغ پيشنهادي را نقداً و مابقي آن ظرف يكماه ازتاريخ مزايده بپردازد . اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثير الانتشار درج مي گردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مراجعه نمائيد.
محمد حيدري ـ دادورز اجراي احكام دادگستري شهرستان قم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
90 /4ج /2115 آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول 28 /3 /91

بموجب اجرائيه صادره از شعبه اداره كار قم كه در اجراي احكام به شماره 90 /4ج /2115 ثبت گرديده له علي چهرهقاني و عليه شركت شيشه نشكن عدل كه محكوم عليه محكوم شد به پرداخت مبلغ 000 /520 /4 ريال در حق محكوم له وتأديه حقوق اجرايي به صندوق دولت كه محكوم له در راستاي استيفاء محكوم به اقدام به توقيف اموال از محكوم عليه شامل يكدستگاه كولر آبي 4500 مارك اطمينان سالم و دست دوم به ارزش 000 /800 /1 ريال و يكعدد درب ورودي شركت به ابعاد 5 /4 × 5 /2 به ارزش 000 /500 /1 ريال نموده كه كارشناس جمعاً 000 /300 /3 ريال ارزيابي نموده كه مقرر گرديده است اموال فوق الذكر در تاريخ 30 /6 /91 ساعت 30 /10 الي 11 صبح به آدرس قم، خيابان ساحلي ، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. و در صورت تمايل جهت بازديد طالبين ميتوانند پنج روز قبل از مزايده اقدام نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار ميگردد . برنده مزايده مي بايست كل ارزش مزايده را فيالمجلس پرداخت نمايد. اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثير الانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مراجعه نمائيد.
حسن كاظمي ـ دادورز اجراي احكام مدني دادگستري قم



==========


7 /6 /91 آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول 90 /278 /ارجاعی


به موجب اجرائیه صادره از شعبه اداره تصفیه امور ورشکستگی مشهد که در اجرای احکام به شماره 90 /278 /ارجاعی ثبت گردیده له اداره تصفیه امور ورشکستگی مشهد علیه شرکت تعاونی مسکن منتظران نور که حسب دستور نیابت اعطایی مبنی بر فروش پلاکهای ثبتی اعلامی در نیابت که کارشناس پلاکها را به شرح ذیل ارزیابی نموده:
موضوع: سه مورد ارزیابی مبنی بر نامه ارجاعی شماره 90 /278 مورخ 24 /9 /90 به درخواست اداره ورشکستگی مشهد به طرفیت شرکت تعاونی مسکن
الف ـ دامداری واقع در شهرک دام پلاک 30 (5 و 2 A) به شماره پلاک ثبتی 182 /1 /99 و 101 ـ اصلی واقع در بخش 3 ثبت قم ذیل شماره 534 ثبت در دفتر شماره 7 صفحه 296 در تاریخ بیستم آبان 1381 به نام آقای محمد مهدی اربابی مطلق فرزند اکبر ثبت و سند صادر شده است مساحت تمامی ششدانگ زمین یک هزار و هشت متر مربع انتقالی از شرکت بهپرور دام ثبت شده است.
در صفحه نقل و انتقالات تمامی مالکیت ششدانگ از طرف آقای محمدعلي اربابی مطلق به آقای محمد خالقی انتقال یافته است. در تاریخ 21 /1 /87 طی شماره 4180 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 30 قم
ملک در حال حاضر به صورت دامداری درآمده و با توجه به نوع مصالح مصرفی و قابل استفاده بودن آن در تاریخ گزارش ششدانگ عرصه و اعیانی با تمامی امکانات موجود جهت دامپروری به مبلغ 000 /000 /440 ریال تقویم میگردد.
نکات مورد توجه نسبت به ماده 138 اجرای احکام
1ـ نام و نام خانوادگی مالک: محمدخالقی
2ـ محل وقوع: جاده قم ـ جعفریه شهرک دام ـ پلاک 30 (5 و 2 A) به صورت دامداری
3ـ وضعیت ثبتی: دارای سند ثبتی مطابق بند یک گزارش به شماره 182 /1 /99 و 101 ـ اصلی واقع در بخش 3
4ـ وضعیت اجاره: ملک در حال حاضر خالی از دام است و افراد ساکن ندارد
5ـ ملک به صورت ششدانگ و مجزا و مفروز است.
6ـ طبق سند ارائه داده شده آقای محمد خالقی مالک هستند
7ـ قیمت پایه 000 /000 /440 ریال (چهارصد و چهل میلیون ریال)
ب ـ زمین به شماره پلاک 2593 ـ اصلی ذیل شماره 91005 ثبت در دفتر 534 صفحه 78 بخش دو ثبت قم در تاریخ 19 /12 /86 به نام خانم اقدس حاجی غفاری فرزند مرتضی ثبت و سند صادر گردیده و در صفحه نقل و انتقالات تمامی مالکیت 633 متر مربع مشاع ملک فوق الذکر از آقای خالقی به محمد جواد ولیپورنادی فرزند مهدی انتقال یافته است به تاریخ 22 /2 /87 به شماره 4930 در دفتر 54 اسناد رسمی قم
نکات مورد توجه نسبت به ماده 138 اجرای احکام
1ـ نام و نام خانوادگی مالک: طبق سند مالکیت ملک به نام آقای محمد جواد ولیپورنادی فرزند مهدی میباشد.
2ـ محل وقوع: قم ـ بلوار نواب صفوی
3ـ وضعیت ثبتی: ملک دارای سند ثبتی ذیل شماره 91005 دفتر 534 صفحه 78 بخش دو قم میباشد.
4ـ وضعیت اجاره: ملک در حال حاضر به صورت زمین فاقد اعیانی موجود است.
5ـ مشاع است یا خیر؟ ملک به صورت مشاع میباشد.
6ـ وضعیت مالک افراد: تمامی یکصد و پنج و نیم سهم مشاع از نود و چهار هزار و دویست و چهار سهم مشاع از 95550 سهم که این مقدار برابر است با 55 /226 سهم مشاع از 240 سهم ششدانگ
7ـ قیمت پایه 000 /000 /330 /6 ریال
با توجه به شرایط زمانی و مکانی 633 متر مربع مشاع از پلاک 2593 ـ اصلی به قیمت 000 /000 /330 /6 ریال تقویم میگردد.
ج ـ ملک مسکونی تجاری مشاع به شماره پلاک ثبتی 188 /1947 ـ اصلی ثبت در دفتر 414 صفحه 133 ذیل شماره 75820 در تاریخ 31 /4 /1380 به نام آقای کمند علی آلوچه فرزند علی میرزا به مساحت 85 /2805 متر مربع که در آخرین بند مربوط به نقل و انتقالات از طرف آقای علی خالقی فرزند سعداله به آقای محمد جواد ولیپور نادی فرزند مهدی انتقال مالکیت یافته در تاریخ 30 /5 /87 دفتر خانه 54 اسناد رسمی ارزیابی سومین قیمت به شرح زیر:
1ـ مالک زمین: محمد جواد ولیپور نادی فرزند مهدی
2ـ محل وقوع ملک: نیروگاه حوالی میدان نبوت
3ـ ملک به صورت ساختمان با اسکلت بتنی به صورت زیرزمین و همکف و دو طبقه فوقانی بدون درب و حفاظ به حال خود رها شده است همکف به صورت تجاری پیش بینی شده است.
4ـ وضعیت ثبتی: طبق موارد اخیر الذکر تمامی 275 سهم مشاع از 85 /2805 سهم ششدانگ به مساحت 85 /2805 متر مربع در دفتر خانه 6 قم از طرف آقای محمد بیگدلی به نام مالک ثبت شده است.
5ـ وضعیت اجاره: فعلاً هیچگونه استفادهای از ملک نمیشود و قابل استفاده نیست.
وضعیت ملکی به صورت مشاع است و میزان 275 متر مربع از 2805 متر مربع را شامل میشود.
از 275 سهم 155 سهم توسط کمند علی حاصلی فرزند علی میرزا به نام شهرداری ثبت شده است دفتر شماره 12 قم در تاریخ 20 /5 /1380 و در نهایت 120 متر مربع باقیمانده مالکیت مشاع از 275 متر مربع به آقای محمد جواد ولی پورنادی فرزند مهدی منتقل شده است در تاریخ 31 /5 /87 دفتر خانه 54 به شماره 5763
عرصه به مساحت 120 متر مربع از قرار هر متر مربع 000 /000 /9 ريال کلاً به قیمت 000 /000 /080 /1 ریال
اعیانی شامل زیر زمین و همکف و اول و دوم کلاً به مساحت 480 متر مربع از قرار هر متر مربع 000 /200 /1 ریال جمعاً به قیمت 000 /000 /576 ریال
در کل عرصه و اعیانی ملک تجاری مسکونی نیمه کاره (در حال تخریب) به قیمت 000 /000 /656 /1 ریال تقویم میگردد.
که مقرر گردید پلاکهای فوق الذکر در تاریخ 1 /7 /91 ساعت 30 /9 الی 10 صبح به آدرس قم، خیابان ساحلی، جنب زندان ساحلی دادگاههای حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. و در صورت تمایل جهت بازدید طالبین میتوانند پنج روز قبل از مزایده اقدام نمایند. قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار میگردد. برنده مزایده میبایست 10 درصد ارزش کل فی المجلس و الباقی ظرف یکماه واریز نماید این آگهی يک نوبت در یکی از روزنامههای کثیر الانتشار درج میگردد جهت اطلاع بیشتر به واحد مزایده مراجعه نمائید.
کاظمی: دادورز اجرای اجکام مدنی دادگستری قم
telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ٧-٠۶-١٣٩١, ١٢:۵٢

   

پر مبحث ترین ها