خاتمی انگلیس را بیچاره کرد/ درخواست سیدحسن از مردم/صفحه نخست روزنامه های 3 اسفند

خاتمی انگلیس را بیچاره کرد/ درخواست سیدحسن از مردم/صفحه نخست روزنامه های 3 اسفند