البرادعی:خون شحاته مرسی را سرنگون کرد

رهبر حزب " الستور " مصر کشته شدن شهید حسن شحاته به دست هواداران رئیس جمهوری معزول مصر را یکی از عوامل اصلی سرنگونی وی و جماعت اخوان المسلمین دانست.
محمد البرادعی رهبر حزب " الدستور " مصر و از رهبران برجسته جبهه نجات ملی مصر که رهبری جریان سرنگونی محمد مرسی رئیس جمهوری مصر را برعهده داشت گفت: خون شهید علامه شیخ حسن شحاته و یاران شیعه اش که در مصر ریخته شد باعث سرنگونی رژیم مرسی وجماعت اخوان المسلمین شده است.

البرادعی گفت: شهادت شحاته همچون زلزله ای زمین زیر پای اخوان المسلمین و مرسی را به لرزه در آورده است و آنها را این خون سرنگون کرد.

دکتر محمد البرادعی در ادامه سخنانش با خبرگزاری رویترز که تمام خبرگزاری های مصری و خارجی آن را پوشش خبری داده اند افزود: جنایت هولناکی که در حق شهید شحاته روی داد باعث شد خون وی نزد پروردگار متعال از جایگاه با عزتی برخوردار شود وبه مثابه زلزله ای در زیر پای مرسی و جماعت اخوان المسلمین همه چیز را زیر پایشان به لرزه در اورد.

البرادعی که در قاهره با این خبرگزاری سخن می گفت افزود: من با این شیخ عالی قدر که نمی شناختمش اظهار همدردی می کنم اما شیوه هولناک شهادتش باعث آن شده است تا نزد پروردگار عالم از جایگاه عالی برخوردار باشد.