۵۹.۵درصد رای دهندگان به پیش نویس قانون اساسی مصر رای «آری» داده اند

- واحد مرکزی خبر نوشت:

الجزیره در خبری فوری اعلام کرد نتایج اعلام شده در بیشتر حوزه های رای گیری در مصر نشان می دهد پنجاه و نه و نیم درصد رای دهندگان، رای «آری» و چهل و نیم درصد آنان، رای «نه» به همه پرسی پیش نویس قانون اساسی داده اند.