سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

ازامامان جمعه افراط گرا تا امامان جمعه ای مردم محور

(آیا مردم حق آرامش ندارند؟)

چندسالی است که متاسفانه برخی ازتریبونهای امانتی نمازجمعه که می بایست درخدمت نظام اسلامی، انتظار سازنده واخلاق محوری درجهت معرفی مدل پرجاذبه حکومت اسلامی برای جهانیان علاقه مند بوده باشد،درخدمت جریانی سطحی گرا والبته باظاهرافراط وعوامفریبانه قرارگرفته است.

اگر هدف واقعی واصیل برای امامان جمعه مردمی ودین محوراصل حاکمیت اسلامی منهای شخص محوریها با پشتوانه انبوه مردمی بوده است،متاسفانه برای امامان جمعه مشهور به افراط وسطحی نگرمهم کاشتن بذر تفرقه وفتنه به بهانه دفاع ازنظام اسلامی بوده است.

اگر مردم برای شنیدن وعمل کردن به سخنان الهی امامان جمعه دین محور باجان ودل تلاش می کردند که حتما" دراین مراسم عبادی سیاسی شرکت کنند،چرا که کلام بزرگان دینی برایشان ارامش وامید می آفرید ، امروز متاسفانه بخاطر رشد ونفوذ تفکرات افراط گرایانه درتریبونهای امانتی ،به ناچار با بخشنامه مردم را در این مکانهای مقدس حاضر می نمایند،چراکه عوام نیز ازشنیدن سخنان پرازتناقض وفرصت طلبانه برخی از امامان جمعه درتضاد قرار می گیرند که چرا باید وسیله ای دردست سطحی گرایان تفرقه آفرین بوده باشند.

بنده به عنوان یک شهروند جامعه اسلامی ویک وبلاگ نویس ارزشی ،دغدغه مهمی که دارم این است که متاسفانه تریبونهای مردمی نمازجمعه بجای طرح مسائل مردم ومومنین به وسیله تبلیغ قدرت جریانی تبدیل شده است،جریان افراط گرایی که می خواهند درمردم نگاه سفید سفید وسیاه سیاه ایجاد نموده باشند وتخم نفرت وتفرقه را درجامعه همیشه زنده نگهداشته باشند،جریانی که نه الگوی عملی جهاد وتقوا بوده اند که مردم حرفشان را باورکنند ونه واقعا" سوابق وکارکردهای درخشانی داشته اند.

تا مردم وشخصیتهای مردمی مورد احترام مردم، می خواهند فرصت طلبیها و سوء مدیریتهای مشهود چندساله اخیر را نقد نموده واز فشار تعمدی براقشار آسیب پذیر ومحروم شکوه نمایند،فی الفور برخی ازامامان جمعه معروف به افراط با چماق سیاه نمایی خواستهای برحق مردمی را بایکوت می نمایند ،انگار که خودشان هم فهمیده اند خود بخاطر حمایت ازجریان عوام فریب نقش مهمی درسوء مدیریتها داشته اند.

تامردم می خواهند بازبان بی زبانی بگویند که مردم یک سری وظایفی در دفاع ازحاکمیت اسلامی داشته اند که الحق والانصاف درتمامی صحنه ها همراه حاکمیت اسلامی بوده اند،واین دولت اسلامی است که درحدتوان باید درخدمت دنیا واخرت مردم باشد ،بلافاصله برخی ازامامان جمعه وابسته به جریان افراط ،باطرح مسائل حاشیه ای والتهاب افرینی می خواهند حقوق مردمی کمرنگ بشود ودیده نشود.

بنده بیش از 44 سال ازعمرم گذشته است ،درسنی نیستم که بدون تجربه وپشتوانه عقلی سخنی بخواهم برعلیه مومنین طرح نمایم ،بیشترعمرمن هم درعصر انقلاب اسلامی گذشته است ،بنده می گویم که منهای چندسال گذشته سخنان غالب امامان جمعه محترم برایم درس اخلاق وامید به آینده بهتر هم برای خودم وهم برای جامعه اسلامی بود،ولی اززمانیکه جریان عوام فریب باسوء استفاده ازمقدسات وبه نام مبارزه بافساد ،انواع فسادهای عقیدتی ،اجتماعی واقتصادی را درجامعه رواج داده وعلیرغم سوء مدیریت مشهود مدیران نالایق بازهم به جای عذرخواهی درساحت باریتعالی ومردم به توجیه وفرافکنی پرداخته اند،ازبرخی امامان جمعه به خدا شکوه نموده ام.

درچندسال اخیر خطبه های برادر احمد خاتمی، آیت اله..جنتی ،برادرعلم الهدی وبرخی ازبرادران که بنده نمی خواهم ازآنها به اسم یادکنم ،نه تنها روح وروان من شهروند جامعه اسلامی را آزرده است ،بلکه امنیت روانی طیف وسیعی ازآحاد مردمی را نیز به چالش کشیده است.

کدام مسلمانی می تواندباشد که سخنان عجیب وغریب ودرمواقعی غیرمستند این بندگان خدا را بشنود ونخواهد فریاد بکشد؟

آیا وقت آن نرسیده است که ایات گرانقدر ومردم محور وخداترسی چون آیت اله..هاشمی رفسنجانی باخطبه های خودشان دوباره روح امام راحل را شاد به مردم آرامش روانی وامید به انتظارسازنده تزریق نمایند؟

مخلص کلام اینکه: نمازجمعه وتریبون امانتی نمازجمعه نیاز به شخصیتهای دارد که مردم باتمام وجود تقوا وعدالت و مردم محوری آنها را لمس کرده اند،اینکه افرادی غیرمردمی یکطرفه مرزحق وباطل را به روش خود بخواهند به مردم یاددهند ،نه تنها به نهادینه شدن نفرت درجامعه منجر می شود،بلکه عوام رانیز به حاکمیت اسلامی بدبین می کند وچقدرشایسته است آنهائیکه باحب وبغض ورویکرد جناحی دراین سنگرها جای گرفته اند ،جای خودرا به شخصیتهای بدهند که دغدغه دین ودنیای مردم دارند.

حسن فاتحی
telegram 19dey.com
علی    25 تیر 1392 04:49
اینها چه می گویند
  • 0

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 1
همه مطالب تاریخ: ١۵-٠۴-١٣٩٢, ١۵:۴۶

   

پر مبحث ترین ها