سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

مزايده هاي دادگستري قم تا1391/10/14


91 /2ج /769 آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول 10 /10 /91


بموجب اجرائيه صادره از شعبه دهم دادگاه عمومي حقوقي قم كه در اجراي احكام به شماره 91 /2ج /769 ثبت گرديده له ابوالفضل رمضاني بخش و عليه مهدي برزگر محكوم عليه محكوم شده به پرداخت مبلغ 000 /141 /52 ريال در حق محكوم له و مبلغ 050 /607 /2 ريال حقوق اجرايي به صندوق دولت؛ به تقاضاي محكوم له اموال از محكوم عليه توقيف كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
1ـ تعداد هفت طاقه پارچه چادري مشكي ساده حرير اسود ـ مارك كره ـ قيمت هر طاقه كه 25 يارد ميباشد مبلغ 000 /500 /2ريال كه جمعاً به مبلغ 000 /500 /17ريال.
2ـ تعداد چهار قواره چادر مشكي ساده كريستال ژاپني ـ قيمت هر قواره 000 /600 ريال و جمعاً به مبلغ 000 /400 /2 ريال.
3ـ تعداد 48 طاقه پارچه چادري وال تايلندي ـ جمعاً به متراژ هفتصد متر ـ قيمت هر متر مربع 000 /30 ريال و جمعاً به مبلغ 000 /000 /21ريال.
4ـ تعداد شش طاقه چادري مشكي كريستال كرهاي عرض 115 سانتيمتر ـ جمعاً 120 متر قيمت هر متر 000 /80 ريال و جمعاً به مبلغ 000 /600 /9 ريال.
5ـ تعداد يازده طاقه چادري مجلسي رنگي عرض 5 /1 متر به متراژ 150 متر ميباشد ـ قيمت هر متر 000 /30 ريال و جمعاً به مبلغ 000 /500 /4 ريال.
كه مقرر گرديده اموال فوق الذكر در تاريخ 2 /11 /91 ساعت8 الي 30 /8 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. لذا افرادي كه قصد بازديد از چادرها را دارند ميتوانند در مدت پنج روز مانده به مزايده با هماهنگي اين اجرا از مورد مزايده بازديد و در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده بايد ده درصد از مبلغ پيشنهادي را نقداً و مابقي آن ظرف يكماه از تاريخ مزايده بپردازد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي محلي درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مراجعه نمائيد.
محمد حيدري ـ دادورز اجراي احكام دادگستري شهرستان قم
---------------------------------------------------------------------------------------------------

91 /2ج /705 آگهي مزايده اموال غير منقول نوبت اول 11 /10 /91

بموجب اجرائيه صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومي حقوقي قم كه در اجراي احكام به شماره 91 /2ج /705 ثبت گرديده له جواد منتظري و عليه نرجس منتظري محكوم عليها محكوم شده به فروش پلاك ثبتي 16 /1718 ـ اصلي بخش دو قم جواد نسبت به 13 سهم از چهارده و نرجس نسبت به يك سهم از چهارده سهم كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
ششدانگ يك واحد گاراژ بنشاني بلوار امام رضا سمت چپ ورودي رودخانه ميكانكي مهدي
مطابق سند مساحت ملك، سيزده سهم مشاع از چهارده سهم ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 178 مترمربع ميباشد. ملك مذكور در حال حاضر با كاربري تجاري، مشتمل بر يك گاراژ با كاربري مكانيكي و صافكاري و ترمزي و دو باب مغازه با كاربري باطري سازي و شيشه اتومبيل(در قسمت راهپله) به موازات بلوار امام رضا ميباشد. بر اساس حدود اربعه ملك فوقالذكر شمالاً به طول 15 /15 متر، شرقاً در سه قسمت اول به طول 80 /4 متر، دوم كه جنوبي است به طول 70 سانتيمتر، سوم 90 /7متر، هر سه قسمت ديواريست به حريم رودخانه قمرود، جنوباً به طول 70 /12 متر، ديواريست اشتراكي با پلاك 14 /1718 اصلي و غرباً به طول 65 /12 متر درب و ديواري به بلوار امام رضا ميباشد. طبق بررسي بعمل آمده از آب منطقهاي اصلاح حريم رودخانه در قسمت شرقي ملك حدود 12 متر صورت خواهد گرفت و بر همين اساس در حال حاضر امكان تغيير كاربري و يا هر گونه ساخت و ساز در مجاورت رودخانه را نميدهد و طبق طرح مصوب شهرداري در بلوار امام رضا در قسمت غربي اصلاح بر حدود 7 متر لحاظ خواهد گرديد. ملك فوقالذكر بنا به اظهارات وكيل پرونده فاقد امتياز تجاري و سرقفلي ميباشد. كف فرش محوطه گاراژ و مغازهها ملات ماسه و سيمان بوده و كف فرش و ديوارهاي باطري سازي كاشي درجه 2 ميباشد. در قسمتي از داخل گاراژ سقف سبك(ايرانيت) به مساحت 27 متر مربع اجرا گرديده است، پوشش سقف ملات كاهگل ميباشد، نماي ساختمان و ديوارهاي حياط از نوع سيمان سفيد بوده كه به دليل نوع كاربري كيفيت چنداني ندارد، ساختمان مشتمل بر يك انشعاب برق سه فاز و يك انشعاب آب ميباشد. با توجه به كميت و كيفيت ملك مذكور و با توجه به موقعيت، ششدانگ ملك فوقالذكر به شرح ذيل ارزيابي ميگردد:
1ـ عرصه به مساحت 178 مترمربع(ارزش هر متر بيست و سه ميليون ريال) 000 /000 /094 /4ريال
2ـ اعياني مغازهها به مساحت 52 /73 مترمربع(ارزش هر مترمربع دو ميليون و دويست هزار ريال) 000 /744 /161 ريال
3ـ اعياني سقف سبك(ايرانيت) به مساحت 27 مترمربع(ارزش هر مترمربع يك ميليون و هفتصد هزار ريال) 000 /900 /45 ريال
4ـ امتياز انشعابات و ... مجموعاً مقطوع نوزده ميليون ريال 000 /000 /19 ريال
لذا با توجه به موارد مذكور ارزش كلي ملك مذكور مبلغ 000 /644 /320 /4 ريال(چهارميليارد و سيصد و بيست ميليون و ششصد و چهل و چهار هزار ريال) ارزيابي ميگردد. ضمناً ارزش كلي سيزده سهم از چهارده سهم پلاك فوقالذكر 571 /026 /012 /4 ريال
كه مقرر گرديده ملك فوق الذكر در تاريخ 04 /11 /91 ساعت 8 الي 30 /8 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. لذا افرادي كه قصد بازديد از ملك را دارند ميتوانند در مدت پنج روز مانده به مزايده با هماهنگي اين اجرا از مورد مزايده بازديد و در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده بايد ده درصد از مبلغ پيشنهادي را نقداً و مابقي آن ظرف يكماه از تاريخ مزايده بپردازد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي محلي درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مراجعه نمائيد.
محمد حيدري ـ دادورز اجراي احكام دادگستري شهرستان قم
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

91 /275ـ ارجاعي آگهي مزايده اموال غير منقول نوبت دوم 12 /10 /91

بموجب اجرائيه صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان البرز كه در اجراي احكام به شماره 91 /275ـ ارجاعي ثبت گرديده له محرم شير محمدي و غيره عليه احد نوروزي محكوم عليه محكوم شده به پرداخت مبلغ 000 /415 /245 ريال در حق محكوم لهم و مبلغ 000 /250 /12 ريال حقوق اجرايي به صندوق دولت؛ به تقاضاي شخص ثالث آقاي چراغعلي نوروزي ملك خود را جهت استيفاء محكوم به و حقوق اجرايي معرفي توقيف كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
ششدانگ ملك مسكوني بنشاني امامزاده ابراهيم خ 22 بهمن هنديان نبش ك 20 به پلاك ثبتي 97 /82 /1525ـ اصلي بخش دو قم كه با حفظ حقوق توقيف مقدم به مبلغ 000 /000 /50 ريال به فروش ميرسد.
مساحت عرصه 5 /67 مترمربع است كه تمام عرصه در دو طبقه احداث بنا گرديده بناي طبقه اول داراي قدمت بالاي 25 سال و اعياني طبقه اول جديداً و بدون مجوز از شهرداري بنا گرديده در هر طبقه يك اتاق خواب و پذيرايي و آشپزخانه قرار دارد و در انتهاي ساختمان در ضلع شمال براي دسترسي به طبقه فوقاني پله آهني نصب شده است.
كف موزائيك فرش و ديوارها سفيدكاري است ساختمان داراي آب و برق و گاز ميباشد.
1ـ عرصه 5 /67 مترمربع از قرار هر مترمربع به مبلغ 000 /500 /4 ريال جمعاً به مبلغ 000 /750 /303 ريال
2ـ اعياني طبقه همكف 5 /67 مترمربع از قرار هر مترمربع به مبلغ 000 /000 /2 ريال جمعاً به مبلغ 000 /000 /135 ريال.
3ـ اعياني طبقه اول 5 /67 مترمربع از قرار هر مترمربع به مبلغ 000 /500 /2 ريال جمعاً به مبلغ 000 /750 /168 ريال
4ـ امتياز آب و برق و گاز كلاً به مبلغ 000 /000 /12 ريال
ارزش كل چهار مورد بالا به مبلغ(ششصد و نوزده ميليون و پانصد هزار ريال) 000 /500 /619 ريال
كه مقرر گرديده ملك فوق الذكر در تاريخ 5 /11 /91 ساعت 30 /9 الي 10صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. لذا افرادي كه قصد بازديد از منزل را دارند ميتوانند در مدت پنج روز مانده به مزايده با هماهنگي اين اجرا از مورد مزايده بازديد و در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده بايد ده درصد از مبلغ پيشنهادي را نقداً و مابقي آن ظرف يكماه از تاريخ مزايده بپردازد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي محلي درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مراجعه نمائيد.
محمد حيدري ـ دادورز اجراي احكام دادگستري شهرستان قم
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

91 /12ج /624 آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول 12 /10 /91

بموجب اجرائيه صادره از شعبه 32 شوراي حل اختلاف قم كه در اجراي احكام به شماره 91 /12ج /624 ثبت گرديده له سيد احمد حسيني و عليه محمد يحيي انصاري محكوم عليه محكوم شده است به پرداخت 000 /030 /25 ريال در حق محكوم له و تأديه حقوق اجرايي به صندوق دولت؛ كه محكوم له در راستاي استيفاء محكوم به اقدام به توقيف 150 عدد شلوار لي در سايزها و رنگهاي مختلف به ماركهاي ديزل و دنين، لاسو از محكوم عليه توقيف نموده كه كارشناس در مجموع 000 /000 /30 ريال ارزيابي نموده كه مقرر گرديده اموال فوقالذكر در تاريخ 5 /11 /91 ساعت 8 الي 30 /8 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. لذا افرادي كه قصد بازديد از اموال را دارند ميتوانند در مدت پنج روز مانده به مزايده با هماهنگي اين اجرا از مورد مزايده بازديد و در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده بايد ده درصد از مبلغ پيشنهادي را نقداً و مابقي آن ظرف يكماه از تاريخ مزايده بپردازد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي محلي درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مراجعه نمائيد.
حسن كاظمي ـ دادورز اجراي احكام مدني دادگستري قم
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

91 /5ج /470 آگهي مزايده اموال غير منقول نوبت اول 12 /10 /91

بموجب اجرائيه صادره از شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي قم كه در اجراي احكام به شماره 91 /5ج /470 ثبت گرديده له فاطمه بابايي نيستاني، ابوالفضل، زينب، سميرا هاشم زاده اصفهاني عليه جواد هاشم زاده اصفهاني محكوم عليه محكوم شده به پرداخت مبلغ 600 /637 /57 ريال در حق محكوم له و مبلغ 000 /644 /2 ريال حقوق اجرايي به صندوق دولت؛ به تقاضاي محكوم له اموال از محكوم عليه توقيف كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
سهم الارث محكوم عليه از ششدانگ پلاك ثبتي 1084ـ اصلي بخش دو قم در مالكيت مرحومان امراله هاشم زاده اصفهاني و خديجه وفائي باغكي بالمناصفه به صورت يك باب منزل مسكوني بنشاني خ امام ك 37 شهيد رحمتي بن بست اول سمت راست پ 15
ساختمان احداثي در دو طبقه زيرزمين و همكف با ديوار باربر و سقف تيرآهن و طاق ضربي با ستون در وسط ساخته شده است كه زيرزمين با سقف كوتاه ارتفاع 25 /2 متر كف موزائيك و ديوار كاشي به مساحت تقريبي 28 مترمربع بصورت انباري است و يك آبگرمكن گازي در زيرزمين نصب است.
طبقه همكف داراي هال و پذيرايي و دو اتاق خواب و آشپزخانه ميباشد و ديوارها از كف نم كشيده است و سقف يك اتاق خواب در اثر رطوبت از بام گچها ريخته شده است حمام داخل يكي از اتاق خوابهاست و يك اتاق خواب داراي كمد ديواري چوبي است ديوار آشپزخانه تا سقف كاشي بصورت باز و فاقد كابينت است مساحت بناي همكف حدود 85 مترمربع است. حياطسازي كف موزائيك سنگ درشت و ديوار سيمان و يك توالت در كنار حياط ميباشد داراي انشعاب آب و برق و گاز بوده و كاربري ملك مسكوني و قدمت آن بيش از 30 سال ارزش ملك موصوف فوق اعم از عرصه و اعيان و حياطسازي با كافه ملحقات و منضمات آن با توجه به موقعيت و مساحت و كم و كيف اعياني احداثي و شارع دسترسي 70 /1 متري در حال حاضر به نظر اينجانب كلاً به مبلغ 000 /000 /772 ريال (هفتصد و هفتاد و دو ميليون ريال) ارزيابي ميگردد.
كه مقرر گرديده سهم الارث فوق الذكر در تاريخ 4 /11 /91 ساعت 30 /9 الي 10صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. لذا افرادي كه قصد بازديد از منزل را دارند ميتوانند در مدت پنج روز مانده به مزايده با هماهنگي اين اجرا از مورد مزايده بازديد و در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده بايد ده درصد از مبلغ پيشنهادي را نقداً و مابقي آن ظرف يكماه از تاريخ مزايده بپردازد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي محلي درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مراجعه نمائيد.
محمد حيدري ـ دادورز اجراي احكام دادگستري شهرستان قم

telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ١۶-١٠-١٣٩١, ٢١:١٣

   

پر مبحث ترین ها