سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

آگهي مزايده دادگستري1391/8/14

91 /ج /348 آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول 30 /7 /91

بموجب اجرائيه صادره از شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي قم كه در اجراي احكام به شماره 91 /ج /348 ثبت گرديده له آقاي سيد اسداله فرخ نژاد عليه آقاي رضا دريائي كه محكوم عليه محكوم شده به پرداخت مبلغ 000 /090 /129 ريال در حق محكوم له و مبلغ 000 /125 /6 ريال حقوق اجرايي به صندوق دولت؛ به تقاضاي محكوم له اموال از محكوم عليه توقيف كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده كه خودرو در گاراژ شرق به آدرس ابتداي خيابان خاكفرج جنب ميدان ترهبار و ايستگاه آتش نشاني نگهداري ميشود:
يكدستگاه خودرو كاميون باري داف به شماره انتظامي 766 ع 24 ايران 16 مدل 1965 به رنگ قرمز روغني ظرفيت 14 تن شش سيلندر گازوئيل سوز بدون بيمه نامه شخص ثالث كه اتاق نياز به تعمير دارد به ارزش 000 /000 /95 ريال
كه مقرر گرديده خودرو فوق الذكر در تاريخ 21 /8 /91 ساعت 30 /9 الي 10 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. لذا افرادي كه قصد بازديد از خودرو را دارند ميتوانند در مدت پنج روز مانده به مزايده با هماهنگي اين اجرا از مورد مزايده بازديد و در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده بايد ده درصد از مبلغ پيشنهادي را نقداً و مابقي آن ظرف يكماه از تاريخ مزايده بپردازد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مراجعه نمائيد.
محمد حيدري ـ دادورز اجراي احكام دادگستري شهرستان قم

================================
91 /6ج /885 آگهي مزايده اموال غير منقول نوبت اول 1 /8 /91

بموجب اجرائيه صادره از شعبه 19 دادگاه عمومي حقوقي قم كه در اجراي احكام به شماره 91 /6ج /885 ثبت گرديده له مرضيه قلعهئي و عليه محمد رضا اصفهاني كه محكوم عليه محكوم شده به پرداخت تعداد 114 قطعه سكه تمام بهار آزادي و مبلغ 000 /075 /1 ريال در حق محكوم له و مبلغ 000 /550 /2 ريال حقوق اجرايي به صندوق دولت؛ به تقاضاي محكوم له اموال از محكوم عليه توقيف كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
1ـ ملك واقع در آدرس دورشهر ـ كوي شماره 30 ـ چهارراه اول سمت راست ـ فرعي اول سمت راست ـ پلاك 44 در حال حاضر به صورت چهارديواري است كه ساخت و ساز محدودي دارد. با توجه به عدم امكان ورود و عدم دسترسي به آقاي اصفهاني و براساس خواسته خانم قلعهاي تنها عرصه قابل ارزيابي ميباشد. عرصه به پلاك ثبتي 120 /29 الي 32 /10700 اصلي بخش يك قم ذيل ثبت 29907 صفحه 49 دفتر 202 ميباشد. مساحت عرصه حدود 114 مترمربع و حدشرقي آن 6 متر به شارع ميباشد.
اظهار نظر:
با توجه به شرايط موجود و بررسيهاي لازم به نظر اينجانب ارزش هر مترمربع عرصه فوق معادل 000 /500 /9 ريال(نه ميليون و پانصد هزار ريال) برآورد ميگردد. لذا جمع كل ارزش اين ملك معادل 000 /000 /083 /1 ريال (يك ميليارد و هشتاد و سه ميليون ريال) ارزيابي ميشود.
2ـ ملك واقع در آدرس خيابان جمهوري ـ يزدانشهر ـ ابوذر شرقي ـ كوچه دوم ـ سمت چپ ـ چهارديواري به صورت سه سهم و نود و پنج صدم سهم مشاع از دويست و چهل سهم ششدانگ پلاك 1 /11039 به شماره ثبت 34188 كه در دفتر 221 صفحه 483 بخش يك اداره ثبت قم به ثبت رسيده است. ملك فاقد اعياني ميباشد و شكل آن مثلثي ميباشد كه طول وتر آن 13 متر به شارع و دو ضلع ديگر به طول 75 /8 و 85 /10 ميباشد.
اظهار نظر:
مساحت تقريبي عرصه 50مترمربع كه بر اساس ارزش هر مترمربع 000 /000 /8 ريال معادل 000 /000 /400 ريال (چهارصد ميليون ريال) ارزيابي ميگردد (ارزش ديوار كشي در قيمت لحاظ شده است).
كه مقرر گرديده املاك فوق الذكر در تاريخ 23 /8 /91 ساعت 8 الي 30 /8 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. لذا افرادي كه قصد بازديد از زمينها را دارند ميتوانند در مدت پنج روز مانده به مزايده با هماهنگي اين اجرا از مورد مزايده بازديد و در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده بايد ده درصد از مبلغ پيشنهادي را نقداً و مابقي آن ظرف يكماه از تاريخ مزايده بپردازد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مراجعه نمائيد.
محمد حيدري ـ دادورز اجراي احكام دادگستري شهرستان قم
=========================


28157 آگهي مزايده اموال غير منقول 1 /8 /1391


به موجب پروندههاي اجرائي كلاسههاي 27331 و 28157 له بانك صادرات شعبه قم عليه شركت آسمان گستران ابنيه و غيره ششدانگ پلاك ثبتي شماره 764 فرعي از 10251 اصلي واقع در بخش يك ثبت شهرستان قم به مساحت 182 متر مربع مورد ثبت ذيل شماره 55942 صفحات 574 و 577 دفتر 349 املاك قم ملكي آقاي ابوالفضل عبادي و خانم اعظم امراله بيوكي هر كدام نسبت به سه دانگ با حدود و مشخصات:
شمالاً: به طول نه متر و ده سانتيمتر درب ديواريست به شارع 8متري
شرقاً: به طول 20 متر ديواريست به پي پلاك شماره 765 فرعي
جنوباً: به طول نه متر و ده سانتي متر ديواريست به پلاك شماره 755 فرعي
غرباً: به طول بيست متر ديواريست به پي پلاك 763 فرعي
حقوق ارتفاقي ندارد
كه برابر نظريه كارشناس رسمي دادگستري به مبلغ 000 /000 /830 /2 ريال ارزيابي گرديده، از طريق مزايده به فروش ميرسد. مزايده از ساعت 9 صبح الي 12 ظهر مورخه 20 /9 /1391 روز دوشنبه در محل اجراي ثبت قم از مبلغ ارزيابي آغاز و به بالاترين قيمت پيشنهادي نقداً فروخته خواهد شد و چنانچه روز مزايده مصادف با ايام تعطيل رسمي غير مترقبه گردد، مزايده روز اداري بعد از تعطيل در همان محل و ساعت انجام ميشود و حقوق دولتي و حق مزايده طبق مقررات وصول خواهد شد. خريداران ميبايست ده درصد مبلغ ارزيابي را به عنوان سپرده شركت در مزايده به حساب اين اداره واريز نمايند. در ضمن بدهيهاي ملك اعم از ماليات و عوارض شهرداري و آب و برق و گاز و غيره به عهده برنده مزايده خواهد بود.
رضا گائيني ـ رئيس اجراي ثبت قم

===================================
9100403001100019 آگهي ابلاغ ارزيابي4 /8 /91

بدينوسيله به وراث متوفي(آقاي جواد دهقاني): آقاي محمد علي دهقاني اصالتاً و ولايتاً بر فرزندان صغار متوفي به نامهاي فاطمه‏، زهرا و ثريا همگي دهقاني و خانم سكينه فلاح يخداني مادر متوفي، آقاي محمد علي دهقاني پدر متوفي، خانم شيرين صفائي شريف همسر متوفي، و خانم مينا مرادلو همسر متوفي و خانم سمانه دهقاني فرزند متوفي اطلاع داده ميشود كه در خصوص پرونده اجرايي كلاسه 9100403001100019 به موجب گزارش مورخ 4 /91ـ109 كارشناس رسمي دادگستري به شرح تصوير پيوست، پلاك ثبتي شماره 888 /555 /10600 اصلي واقع در بخش يك قم با توجه به مشخصات ملك از جمله متراژ زمين كه برابر با 40 /102 مترمربع ميباشد و همچنين تغييراتي كه در دست اجرا ميباشد، و اينكه يك واحد پاركينگ طبقه زيرزمين حذف شده و به عنوان پذيرايي مورد استفاده قرار گرفته شده است و غيره به شرح ذيل ارزيابي شده است:
1ـ عرصه به مساحت 40 /102 مترمربع كه از قرار هر متر 250 /531 /19 ريال جمعاً 000 /000 /000 /2 ريال.
2ـ اعياني زيرزمين به مساحت 40 /102 مترمربع از قرار هر متر 484 /021 /2ريال جمعاً 000 /000 /207 ريال.
3ـ اعياني طبقات به مساحت 80 /288 مترمربع از قرار هر متر 772 /011 /2ريال جمعاً 000 /000 /581 ريال .
4ـ انشعابات آب، برق، گاز جمعاً 000 /000 /12 ريال .
كه جمعاً ارزش كل ملك به مبلغ 000 /000 /800 /2ريال ارزيابي گرديده است.
لذا چنانچه به مبلغ ارزيابي پلاك مذكور معترض ميباشيد، اعتراض كتبي خود را ظرف مدت پنج روز از تاريخ انتشار اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكي دستمزد كارشناس تجديد نظر به مبلغ 000 /000 /5 ريال به دفتر اين اجرا تسليم نماييد. ضمناً به اعتراضي كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكي دستمزد كارشناس تجديد نظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
رضا گائيني ـ رئيس اداره اجراي اسناد رسمي قم

=========================
91 /12ج /1092 آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول 6 /8 /91

بموجب اجرائيه صادره از شعبه 33 شوراي حل اختلاف قم كه در اجراي احكام به شماره 91 /12ج /1092 ثبت گرديده له محمد اردولالو عليه حميد خراساني كه محكوم عليه محكوم شده به پرداخت مبلغ 000 /000 /10 ريال در حق محكوم له و مبلغ 000 /500 ريال حقوق اجرايي به صندوق دولت؛ به تقاضاي محكوم له اموال از محكوم عليه توقيف كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
يكدستگاه آسياب دان به همراه مخلوط كن بالابر و سيلوي ايستاده ساخت كارگاه صنعتي نادر خاني و سه دينام مربوط و متعلقات دست دوم به ارزش 000 /000 /30 ريال.
كه مقرر گرديده دستگاه فوقالذكر در تاريخ 29 /8 /91 ساعت 8 الي 30 /8 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. لذا افرادي كه قصد بازديد از دستگاه را دارند ميتوانند در مدت پنج روز مانده به مزايده با هماهنگي اين اجرا از مورد مزايده بازديد و در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند.
قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده بايد ده درصد از مبلغ پيشنهادي را نقداً و مابقي آن ظرف يكماه از تاريخ مزايده بپردازد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مراجعه نمائيد.
محمد حيدري ـ دادورز اجراي احكام دادگستري شهرستان قم
=================

90 /9ج /805 آگهي مزايده اموال غير منقول نوبت اول 3 /8 /91

بموجب اجرائيه صادره از شعبه 276 شوراي حل اختلاف قم كه در اجراي احكام به شماره 90 /9ج /805 ثبت گرديده له سمانه مقدمي عليه مصطفي مقدمي كه محكوم عليه محكوم است به پرداخت 250 قطعه سكه تمام بهار آزادي در حق محكوم لها و تأديه حقوق اجرايي به صندوق دولت كه محكوم لها در راستاي استيفاء محكوم به اقدام به توقيف اموال نموده كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
يكدست مبل راحتي 7 نفره كرمرنگ با طرح ليلي و مجنون دست دوم و كاركرده كه كارشناس 000 /500 /2 ريال ارزيابي نموده كه مقرر گرديد اموال فوق الذكر در تاريخ 25 /8 /91 ساعت 30 /8 الي 9 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. و در صورت تمايل جهت بازديد طالبين ميتوانند پنج روز قبل از مزايده اقدام نمايند.
قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار ميگردد. برنده مزايده ميبايست ده درصد ارزش كل فيالمجلس و الباقي ظرف يكماه واريز نمايد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مزايده مراجعه نمائيد.
حسن كاظمي ـ دادورز اجراي احكام دادگستري شهرستان قم
========================

91 /12ج /1035 آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول 7 /8 /91

بموجب اجرائيه صادره از شعبه 25 شوراي حل اختلاف قم كه در اجراي احكام به شماره 91 /12ج /1035 ثبت گرديده له احمد موسوي حاجي آقا عليه سيد مهدي بهمني كه محكوم عليه محكوم شده به پرداخت مبلغ 000 /030 /22ريال در حق محكوم له و مبلغ 000 /100 /1 ريال حقوق اجرايي به صندوق دولت؛ به تقاضاي محكوم له اموال از محكوم عليه توقيف كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
1ـ يك دستگاه فريزر صندوقي دو درب از رو ساخت شركت گروه صنعتي صبح تلاش به رنگ آبي ـ دست دوم قيمت پايه مبلغ 000 /000 /1 ريال.
2ـ يك دستگاه يخچال فريزر ويتريني ايستاده مارك توسعه سرما به ارتفاع حدود 2 متر و عرض 70 /1 متر به رنگ زرد و سبز ـ دست دوم قيمت پايه مبلغ 000 /000 /5 ريال.
3ـ يكدستگاه فر پيتزا تمام استيل به ابعاد 1×1 متر ـ يك طبقه به همراه چهارپايه فلزي مربوطه دست دوم به مبلغ 000 /200 /1 ريال
4ـ يكدستگاه فر ساندويچي به ارتفاع حدود 2 متر و طولcm 80 و عرض 80cm دست دوم مبلغ: 000 /300 /1 ريال.
5ـ يك دستگاه فر جوجهگردان 4 طبقه اسقاط به مبلغ : 000 /200 /1 ريال.
6ـ يكدستگاه كباب پز گازي كوچك به ابعاد 70×40 سانتيمتر ـ دوشيره دست دوم به مبلغ: 000 /600ريال.
7ـ تعداد 3 عددميز چوبي ناهار خوري 4 نفره ـ تعداد يك عدد 6 نفره ـ دست دوم ـ كاركرده ـ بيضي شكل ـ جمعاَ به مبلغ: 000 /200 /1 ريال.
جمع كل اموال توقيف شده مبلغ 000 /500 /11 ريال برآورد ميگردد.
كه مقرر گرديده اموال فوق الذكر در تاريخ 30 /8 /91 ساعت 9 الي 30 /9 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. لذا افرادي كه قصد بازديد از اموال را دارند ميتوانند در مدت پنج روز مانده به مزايده با هماهنگي اين اجرا از مورد مزايده بازديد و در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده بايد ده درصد از مبلغ پيشنهادي را نقداً و مابقي آن ظرف يكماه از تاريخ مزايده بپردازد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مراجعه نمائيد.
محمد حيدري ـ دادورز اجراي احكام دادگستري شهرستان قم
==============================

90 /7ج /1162 آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول 6 /8 /91


بموجب اجرائيه صادره از شعبه 61 شوراي حل اختلاف قم كه در اجراي احكام به شماره 90 /7ج /1162 ثبت گرديده له حميد رمضاني ورجاني عليه محمد ابراهيم غفارنيا كه محكوم عليه محكوم شده به پرداخت مبلغ 000 /000 /50 ريال در حق محكوم له و مبلغ 000 /500 /2 ريال حقوق اجرايي به صندوق دولت؛ به تقاضاي محكوم له اموال از محكوم عليه توقيف كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
مقدار 1000عدد سرم موي سر آلماني به مارك فري فس هر عدد به ارزش 000 /58 ريال جمعاً 000 /000 /58 ريال.
كه مقرر گرديده اموال فوق الذكر در تاريخ 28 /8 /91 ساعت 30 /8 الي 9 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. لذا افرادي كه قصد بازديد از اموال را دارند ميتوانند در مدت پنج روز مانده به مزايده با هماهنگي اين اجرا از مورد مزايده بازديد و در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده بايد ده درصد از مبلغ پيشنهادي را نقداً و مابقي آن ظرف يكماه از تاريخ مزايده بپردازد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مراجعه نمائيد.
محمد حيدري ـ دادورز اجراي احكام دادگستري شهرستان قم
============================================
91 /11ج /320آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول 7 /8 /91

بموجب اجرائيه صادره از شعبه 36 شوراي حل اختلاف قم كه در اجراي احكام به شماره 91 /11ج /320 ثبت گرديده له محمد رضا سامي عليه محمد جعفري محكوم عليه محكوم شده به پرداخت مبلغ 000 /365 /10 ريال در حق محكوم له و مبلغ 000 /456 ريال حقوق اجرايي به صندوق دولت؛ به تقاضاي محكوم له اموال از محكوم عليه توقيف كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
سه تخته فرش از نوع شركت بزرگمهر 320 شانه تراكم 12000 مستعمل هر يك به ارزش 000 /300 /1 ريال جمعاً 000 /900 /3 ريال.
كه مقرر گرديده اموال فوق الذكر در تاريخ 30 /8 /91 ساعت 8 الي 30 /8 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. لذا افرادي كه قصد بازديد از اموال را دارند ميتوانند در مدت پنج روز مانده به مزايده با هماهنگي اين اجرا از مورد مزايده بازديد و در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار ميگردد. برنده مزايده بايد ده درصد از مبلغ پيشنهادي را نقداً و مابقي آن ظرف يكماه از تاريخ مزايده بپردازد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مراجعه نمائيد.
محمد حيدري ـ دادورز اجراي احكام دادگستري شهرستان قم

============================
telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ١۶-٠٨-١٣٩١, ٠٩:٣۴

   

پر مبحث ترین ها