سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

مزايده هاي دادگستري قم1391/7/18

91/10ج/532آگهي مزايده اموال منقول نوبت دوم 15/7/91

بموجب دستور قاضي محترم اجراي احكام شورا مبني بر فروش اموال محكوم عليه حاصل از دستور خلع يد كه در اجراي احكام به شماره 91/10ج/532 ثبت گرديده له قاسم عظيمي و عليه پرويز زيارتيان كه به تقاضاي محكوم له اموال از محكوم عليه توقيف كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
1ـ تعداد يكعدد دراور 6 كشو به رنگ چوبي و تعداد سه عدد كمد ايستاده چوبي لباس دست دوم به مبلغ 000/500/1 ريال
2ـ يك دستگاه تايپ دستي قديمي به مبلغ: 000/000/1 ريال
3ـ يك عدد كولر دستي دار آبسال ـ دست دوم به مبلغ : 000/650 ريال
4ـ يك تخته فرش ماشيني 12 متري 500 شانه دليجان پرديسان ـ زمينه كرم ـ سرمهاي دست دوم به مبلغ : 000/500/1 ريال
5ـ تعداد 14 عدد پشتي ماشيني يك متري جمعاً به مبلغ : 000/800 ريال
6ـ يك بخاري گازي ايرانشرق دست دوم به مبلغ: 000/250 ريال
7ـ يك صندلي چوبي و يك كلمن آب و دو دست ليوان آبخوري بلور يك چوب لباسي ايستاده فلزي و دو عدد آيينه كوچك به ابعاد 60×70 و 50×40 سانتيمتر با دور قاب چوبي و يكعدد دور قاب فلزي و حدود 6 متر موكت دست دوم جمعاً به مبلغ : 000/500 ريال
8ـ مقداري بدليجات داخل كارتون شامل : 1ـ تعداد 18 عدد گردنبند جمعاً به مبلغ 000/800/1 ريال
2ـ تعداد 12 بسته گوشواره و گردنبند قيمت هر عدد 000/80 ريال و جمعاً به مبلغ: 000/950 ريال
3ـ تعداد 50 عدد دستبند بدلي قيمت هر عدد 000/50 ريال و جمعاً به مبلغ : 000/500/2 ريال
4ـ داخل جعبههاي مصرف شده تعداد 668 عدد حلقه مردانه و انگشتر زنانه قيمت پايه به صورت درهم هر عدد 000/35 ريال و جمعاً به مبلغ 000/380/23 ريال
قيمت پايه كل اموال توقيف شده مبلغ 000/830/34 ريال برآورد ميگردد.
كه مقرر گرديده اموال فوق الذكر در تاريخ 2/8/91 ساعت 30/9 الي 10 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. لذا افرادي كه قصد بازديد از اموال را دارند ميتوانند در مدت پنج روز مانده به مزايده با هماهنگي اين اجرا از مورد مزايده بازديد و در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده بايد ده درصد از مبلغ پيشنهادي را نقداً و مابقي آن ظرف يكماه از تاريخ مزايده بپردازد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مراجعه نمائيد.
محمد حيدري ـ دادورز اجراي احكام دادگستري شهرستان قم
-----------------------------------------------------------

91/2ج/443آگهي مزايده اموال غير منقول نوبت دوم 12/7/91


بموجب اجرائيه صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومي حقوقي قم كه در اجراي احكام به شماره 91/2ج/443 ثبت گرديده له سكينه رمضاني و عليه وراث مرحوم غلامرضا رمضاني محكوم عليهم محكوم شدهاند به فروش ششدانگ پلاك ثبتي 8/2658 ـ اصلي بخش دو قم كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
منزل مسكوني به نشاني ميدان مطهري انتهاي خيابان مولوي ابتداي فردوسي كوچه روحي پلاك 38
مساحت عرصه مورد ارزيابي كه ملكي است مسكوني 252 متر مربع ميباشد كه در دو طبقه همكف (حدود 140 مترمربع) و زير زمين (حدود 102 مترمربع) جمعاً با اعياني حدود 242 مترمربع با قدمت بيش از 50 سال و اسكلت ديوار باربر احداث بنا شده است.
نظريه كارشناسي:
1ـ ارزش هر متر مربع عرصه پلاك فوق الذكر به مبلغ 000/000/8 ريال معادل هشتصد هزار تومان.
2ـ ارزش هر متر مربع اعياني احداث شده طبقه همكف (حدود 140 مترمربع) به مبلغ 000/100/1 ريال معادل يكصد و ده هزار تومان.
3ـ ارزش هر مترمربع اعياني احداث شده زيرزمين (حدود 102مترمربع) به مبلغ 000/800 ريال هشتاد هزار تومان.
4ـ ارزش حياطسازي و چاه سنگ بست يك عدد به مبلغ 000/000/25 ريال معادل دو ميليون و پانصد هزار تومان.
5ـ ارزش انشعابات (برق يك كنتور، گاز يك كنتور، آب يك كنتور، تلفن يك خط) به مبلغ 000/050/9 ريال معادل نهصد و پنج هزار تومان
جمعاً ارزيابي ميشود پلاك فوقالذكر به مبلغ 000/650/279/2 ريال معادل دويست و بيست و هفت ميليون و نهصد و شصت و پنج هزار تومان.
كه مقرر گرديده ملك فوق الذكر در تاريخ 1/8/91 ساعت 30/9 الي 10 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. لذا افرادي كه قصد بازديد از منزل را دارند ميتوانند در مدت پنج روز مانده به مزايده با هماهنگي اين اجرا از مورد مزايده بازديد و در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده بايد ده درصد از مبلغ پيشنهادي را نقداً و مابقي آن ظرف يكماه از تاريخ مزايده بپردازد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مزايده مراجعه نمائيد.
محمد حيدري ـ دادورز اجراي احكام دادگستري شهرستان قم
--------------------------------------

91/2ج/481 آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول 16/7/91

بموجب اجرائيه صادره از شعبه ششم محاكم حقوقي قم كه در اجراي احكام به شماره 91/2ج/481 ثبت گرديده له آقاي محمد زماني عليه محمد افشان كه محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 080/502/23 ريال در حق محكوم له و تاديه حقوق اجرايي به صندوق دولت كه محكوم له در راستاي استيفاء محكوم به اقدام به توقيف اموال از محكوم عليه نموده كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
1ـ تعداد دو تخته فرش ماشيني 12 متري مارك مشهد اردهال با تراكم 700 شانه از نوع ابريشم مصنوعي زمينه كرم، نو و كارنكرده قيمت پايه جفت مبلغ: 000/000/19 ريال
2ـ تعداد سه تخته فرش ماشيني 12 متري زمينه لاكي ـ كاركرده و فاقد مارك قيمت سه تخته مبلغ 000/000/5 ريال
جمع اموال توقيف شده به مبلغ 000/000/24 ريال برآورد ميگردد.
كه مقرر گرديده اموال فوق الذكر در تاريخ 3/8/91 ساعت 8 الي 30/8 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. لذا افرادي كه قصد بازديد از اموال فوق را دارند ميتوانند در مدت پنج روز مانده به مزايده با هماهنگي اين اجرا از مورد مزايده بازديد و در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده بايد ده درصد از مبلغ پيشنهادي را نقداً و مابقي آن ظرف يكماه از تاريخ مزايده بپردازد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مراجعه نمائيد.
حسن كاظمي ـ دادورز اجراي احكام مدني دادگستري قم
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
91/2ج/601 آگهي مزايده اموال غير منقول نوبت اول 17/7/91

به موجب اجراييه صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومي حقوقي قم كه در اجراي احكام به شماره 91/2ج/601 ثبت گرديده له جواد، منصوره، فاطمه، مهين صفدري و عليه محمد علي، امير حسين، داود، ابوالفضل، صفدري و ذكري نظري سلماني محكوم عليهم محكوم شدهاند به فروش سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاك ثبتي 540/11135 ـ اصلي بخش يك قم متعلق به مرحوم حسن صفدري كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
منزل مسكوني به نشاني بلوار دلآذر خ قدس (زاويه) ك 14 پ8 .
مطابق سند مساحت ملك مذكور، 120 مترمربع ميباشد. ساختمان در دو طبقه زير بنا شامل زيرزمين به مساحت 81 مترمربع و طبقه همكف به مساحت 81 مترمربع ميباشد، سازه و اسكلت به صورت ديوار باربر و سقف از نوع طاقضربي ميباشد. از مدت ساخت بالغ بر 20 سال ميگذرد وليكن بازسازي طي چند سال گذشته انجام شده است. فضاي داخلي طبقه همكف مشتمل بر يك خواب و يك سرويس آشپزخانه و يك سرويس بهداشتي و حمام منفك از هم و يك حال مركزي و پذيرايي ميباشد، فضاي داخلي زيرزمين مشتمل بر يك خواب و يك حال و پذيرايي توأم و يك سرويس آشپزخانه و يك سرويس حمام و سرويس بهداشتي در فضاي خارجي (گلخانه) زيرزمين ميباشد، دسترسي طبقه زيرزمين از طريق راهپله واقع در حياط تأمين ميگردد. كف فرش طبقات از جنس موزائيك بوده ، اندود پوششي ديوارها اندود گچ بوده و تا ارتفاع يك متري سراميك ميباشد. ايزولاسيون پشت بام آسفالت ميباشد . نماي ساختمان و ديوارهاي حياط از نوع سيمان سفيد بوده كه كيفيت چنداني ندارد ، ساختمان مشتمل بر يك انشعاب برق ، يك انشعاب آب و يك انشعاب گاز ميباشد. با توجه به كميت و كيفيت ملك مذكور و با توجه به موقعيت به شرح ذيل ارزيابي ميگردد:
1ـ عرصه به مساحت 120 مترمربع (ارزش هر متر مربع چهارميليون و هفتصد هزار ريال) 000/000/564 ريال.
2ـ اعياني زيرزمين به مساحت 81 مترمربع (ارزش هر متر مربع دو ميليون و هفتصد هزار ريال) 000/700/218 ريال.
3ـ اعياني همكف به مساحت 81 مترمربع، (ارزش هر متر مربع دو ميليون و نهصد هزار ريال) 000/900/234 ريال.
4ـ امتياز حياط سازي به مساحت 39 مترمربع (ارزش هر متر مربع پانصد هزار ريال) 000/500/19 ريال.
5ـ امتياز انشعابات و ... مجموعاً مقطوع هفده ميليون ريال 000/000/17 ريال.
لذا با توجه به موارد مذكور ارزش كلي ملك مذكور مبلغ 000/100/054/1 ريال (يك ميليارد و پنجاه و چهار ميليون و يكصد هزار ريال) ارزيابي ميگردد.
كه مقرر گرديده ملك فوق الذكر در تاريخ 8/8/91 ساعت 8 الي 30/8 صبح به آدرس قم، خيابان ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. لذا افرادي كه قصد بازديد از منزل را دارند ميتوانند در مدت پنج روز مانده به مزايده با هماهنگي اين اجرا از مورد مزايده بازديد و در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار ميگردد. برنده مزايده بايد ده درصد از مبلغ پيشنهادي را نقداً و مابقي آن ظرف يكماه از تاريخ مزايده بپردازد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مراجعه نماييد.
محمد حيدري ـ دادورز اجراي احكام دادگستري شهرستان قم
------------------------------------------------

90/5ج/1191 آگهي مزايده اموال غير منقول نوبت دوم 17/7/91

به موجب اجراييه صادره از شعبه 12 دادگاه عمومي حقوقي قم كه در اجراي احكام به شماره 90/5ج/1191 ثبت گرديده له علي اكبري و عليه رمضان عباسي محكوم عليه محكوم شده به پرداخت مبلغ 000/000/100 ريال بانضمام تأخير تاديه در حق محكوم له و مبلغ 000/000/9 ريال حقوق اجرايي به صندوق دولت؛ به تقاضاي محكوم له اموال از محكوم عليه توقيف كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
منزل مسكوني به نشاني 20 متري ضاد 16 متري عمار ياسر، 10متري رسول اكرم كوچه يك پلاك 32 به پلاك ثبتي 19/1566 ـ اصلي بخش دو قم در مالكيت آقاي رمضان عباسي كه با حفظ حقوق مرتهن به فروش ميرسد.
ملك مذكور، ساختماني مسكوني و به صورت شمالي ساز است كه در دو طبقه زير زمين، همكف احداث شده است، ميزان عرصه ملك 168 متر مربع و اعياني ساختمان در طبقات(زيرزمين 5/44، همكف ( 115 و خرپشته 12) ودر مجموع اعياني كل ساختمان در حدود 5/171 متر مربع ميباشد و قسمتهاي مختلف در همكف شامل) ورودي،سالن پذيرايي، ناهار خوري با كف موزاييك و بدني قرنيزسنگي به ارتفاع يك متر و سفيدكاري، اتاق خواب تك با سرويس حمام به صورت فرش سراميك و بدنه تمام كاشي، آشپزخانه با كف سراميك و بدنه تمام كاشي و كابينت دار ميباشد و حياط سازي با پوشش سقف شيرواني (سبك فلزي) و سرويس توالت در حياط است و در زيرزمين شامل: سالن بازوسرويس حمام ميباشد، نوع اسكلت ساختمان با مصالح بنايي و پوشش سقف طبقات طاق ضربي است و سيستم گرمايش ساختمان بخاري با گاز شهري و سرمايش ساختمان كولرآبي ميباشد و پوشش كف بام ايزوگام بوده و انشعابات شهري ساختمان شامل: آب، برق و گاز ميباشد.
نظريه هيأت:
ملك بازديد شده، با توجه به موقعيت محلي، كاربري، ابعاد، اندازه، عرصه،اعياني احداثي، شارع، كميت و كيفيت در اجرا و ديگر عوامل تأثير گذار، به مبلغ نهايي 000/800/567/1ريال معادل (يكصد و پنجاه و شش ميليون و هفتصد و هشتاد تومان) و به شرح ذيل ارزيابي ميگردد.
1ـ عرصه ملك 168 متر مربع، از قرار هر متر مربع 000/000/6 ريال، مبلغ ارزيابي 000/000/008/1 ريال
2ـ اعياني زيرزمين 5/44 متر مربع،از قرار هر متر مربع 000/400/2 ريال، مبلغ ارزيابي 000/800/106 ريال
3ـ اعياني همكف 115 متر مربع، از قرار هر متر مربع 000/000/3 ريال، مبلغ ارزيابي 000/000/345 ريال
4ـ خرپشته بام 12 متر مربع، از قرار هر متر مربع 000/500/1 ريال، مبلغ ارزيابي 000/000/18 ريال
5ـ انشعابات، حياط سازي، جمعاً به مبلغ 000/000/90 ريال
كه مقرر گرديده ملك فوق الذكر در تاريخ 4/8/91 ساعت 9 الي 30/9 صبح به آدرس قم، خيابان ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. لذا افرادي كه قصد بازديد از منزل را دارند ميتوانند در مدت پنج روز مانده به مزايده با هماهنگي اين اجرا از مورد مزايده بازديد و در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار ميگردد. برنده مزايده بايد ده درصد از مبلغ پيشنهادي را نقداً و مابقي آن ظرف يكماه از تاريخ مزايده بپردازد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مراجعه نماييد.
محمد حيدري ـ دادورز اجراي احكام دادگستري شهرستان قم

telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ٢١-٠٧-١٣٩١, ١٨:۴۶

   

پر مبحث ترین ها