سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

مزايده هاي دادگستري قم1391/06/21

91 /2ج /443آگهي مزايده اموال غير منقول نوبت اول 21 /6 /91

بموجب اجرائيه صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومي حقوقي قم كه در اجراي احكام به شماره 91 /2ج /443 ثبت گرديده له سكينه رمضاني و عليه وراث مرحوم غلامرضا رمضاني محكوم عليهم محكوم شدهاند به فروش ششدانگ پلاك ثبتي 8 /2658 ـ اصلي بخش دو قم كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
منزل مسكوني به نشاني ميدان مطهري انتهاي خ مولوي ابتداي فردوسي ك روحي پ 38
مساحت عرصه مورد ارزيابي كه ملكي است مسكوني 252 متر مربع ميباشد كه در دو طبقه همكف (حدود 140 مترمربع) و زير زمين (حدود 102 مترمربع) جمعاً با اعياني حدود 242 مترمربع با قدمت بيش از 50 سال و اسكلت ديوار باربر احداث بنا شده است.
نظريه كارشناسي:
1ـ ارزش هر متر مربع عرصه پلاك فوق الذكر به مبلغ 000 /000 /8 ريال معادل هشتصد هزار تومان.
2ـ ارزش هر متر مربع اعياني احداث شده طبقه همكف (حدود 140 مترمربع) به مبلغ 000 /100 /1 ريال معادل يكصد و ده هزار تومان.
3ـ ارزش هر مترمربع اعياني احداث شده زيرزمين (حدود 102مترمربع) به مبلغ 000 /800 ريال هشتاد هزار تومان.
4ـ ارزش حياطسازي و چاه سنگ بست يك عدد به مبلغ 000 /000 /25 ريال معادل دو ميليون و پانصد هزار تومان.
5ـ ارزش انشعابات (برق يك كنتور، گاز يك كنتور، آب يك كنتور، تلفن يك خط) به مبلغ 000 /050 /9 ريال معادل نهصد و پنج هزار تومان
جمعاً ارزيابي ميشود پلاك فوقالذكر به مبلغ 000 /650 /279 /2 ريال معادل دويست و بيست و هفت ميليون و نهصد و شصت و پنج هزار تومان.
كه مقرر گرديده ملك فوق الذكر در تاريخ 12 /7 /91 ساعت 30 /9 الي 10 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. لذا افرادي كه قصد بازديد از منزل را دارند ميتوانند در مدت پنج روز مانده به مزايده با هماهنگي اين اجرا از مورد مزايده بازديد و در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده بايد ده درصد از مبلغ پيشنهادي را نقداً و مابقي آن ظرف يكماه از تاريخ مزايده بپردازد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مزايده مراجعه نمائيد.
محمد حيدري ـ دادورز اجراي احكام دادگستري شهرستان قم
-------------------


90 /4ج /2327آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول23 /6 /91

بموجب اجرائيه صادره از شعبه اداره كار قم كه در اجراي احكام به شماره 90 /4ج /2327ثبت گرديده له حسين بيات عليه شركت سنا سنگ دريا كه محكوم عليه محكوم است به پرداخت 000 /500 /8 ريال در حق محكوم له و تأديه حقوق اجرايي به صندوق دولت كه محكوم له در راستاي استيفاء محكوم به اقدام به توقيف اموال از محكوم عليه نموده كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
1ـ يك دستگاه پرينتر به شماره n 6210 cnck مستعمل به ارزش مبلغ 000 /160 تومان.
2ـ يك عدد مانيتور LG مستعمل LCD به انضمام يك عدد كيبورد جمعاً به ارزش مبلغ 000 /140 تومان.
3ـ يك عدد دستگاه فاكس به شماره سريال 283183 VIBBB مستعمل به ارزش مبلغ 000 /85 تومان.
4ـ يك دستگاه پنكه پايه بلند ثاني مستعمل به ارزش مبلغ 000 /45 تومان.
5ـ يك عدد دلر برقي به ارزش مبلغ 000 /25تومان.
6ـ يك دستگاه فرز مخصوص سنگ به ارزش مبلغ 000 /35 تومان.
7ـ يك دستگاه فاكس كوچك به شماره سريال 77105204 به ارزش مبلغ 000 /65 تومان.
8ـ تعداد دو عدد كپسول گاز 11 كيلويي جمعاً به مبلغ 000 /50 تومان.
9ـ تعداد دو دستگاه بخاري گازي سپهر الكتريك جمعاً به ارزش مبلغ 000 /80 تومان هر يك 000 /40 تومان.
10ـ يك عدد كپسول هوا به ارزش مبلغ 000 /45 تومان.
11ـ يك دستگاه يخچال دودرب با مارك برفاب مستعمل به ارزش مبلغ000 /90 تومان.
12ـ يك دستگاه اره برقي مخصوص بريدن فلز با دينام به ارزش مبلغ 000 /400 تومان.
جمع كل اموال فوق مبلغ 000 /200 /12 ريال معادل يك ميليون و دويست و بيست هزار تومان تعيين گرديد.
كه مقرر گرديد اموال فوق الذكر در تاريخ 12 /7 /91 ساعت 10 الي 30 /10 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. و در صورت تمايل جهت بازديد طالبين ميتوانند پنج روز قبل از مزايده اقدام نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده ميبايست ده درصد ارزش كل فيالمجلس و الباقي ظرف يكماه واريز نمايد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مزايده مراجعه نمائيد.
حسن كاظمي ـ دادورز اجراي احكام مدني دادگستري قم


91 /6ج /1255آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول 21 /6 /91

بموجب اجرائيه صادره از شعبه 19دادگاه عمومي حقوقي قم كه در اجراي احكام به شماره 91 /6ج /1255 ثبت گرديده له اكرم اسكندري و عليه مهدي اسكندري محكوم عليه محكوم شده به پرداخت تعداد 100 قطعه سكه تمام بهار آزادي و مبلغ 000 /065 /16 ريال در حق محكوم لها و مبلغ 000 /000 /40 ريال حقوق اجرايي به صندوق دولت؛ به تقاضاي محكوم له اموال از محكوم عليه توقيف كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
يك دستگاه خودرو رنو لوگان 90L يگانه سوز مدل 1386 به شماره انتظامي 579د16 ايران 16 به رنگ قهوهاي با فرض داشتن بيمه شخص ثالث به ارزش 000 /000 /119 ريال
كه مقرر گرديده خودرو فوق الذكر در تاريخ 12 /7 /91 ساعت 30 /8 الي 9 صبح به آدرس قم، خ ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. لذا افرادي كه قصد بازديد از خودرو را دارند ميتوانند در مدت پنج روز مانده به مزايده با هماهنگي اين اجرا از مورد مزايده بازديد و در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار مي گردد. برنده مزايده بايد ده درصد از مبلغ پيشنهادي را نقداً و مابقي آن ظرف يكماه از تاريخ مزايده بپردازد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مزايده مراجعه نمائيد.
محمد حيدري ـ دادورز اجراي احكام دادگستري شهرستان قم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

91 /16 /873 آگهي ابلاغ وقت دادرسي و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم به كاظم الركابي 16 /6 /91


شماره پرونده : 9109982515200818 شعبه: 16 محاكم خانواده قم
تاريخ: 16 /6 /91
خواهان: رضيه السادات مجتهدي
ساكن : قم
خواسته: صدور گواهي عدم امكان سازش
در تاريخ 13 /6 /91 خواهان دادخواستي به طرفيت كاظم الركابي به شرح خواسته فوق به اين شعبه تقديم كه به شماره ثبت و براي روز 24 /7 /91 ساعت 9 صبح وقت رسيدگي تعيين گرديده و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و موافقت دادگاه مستنداً به ماده 73 ق.آ.د.م مراتب يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثير الانتشار آگهي ميشود.
خوانده مذكور ميتواند جهت اعلام آدرس و تحويل نسخه ثاني دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا در وقت مقرر جهت رسيدگي در اين شعبه حضور به هم رسانند.
بديهي است در صورت عدم حضور دادگاه غياباً رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
قاسمي ـ مدير شعبه 16 محاكم عمومي حقوقي قم

=================

telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ٢٧-٠۶-١٣٩١, ١١:٢۵

   

پر مبحث ترین ها