سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

آگهي مزايده هاي دادگستري 5

بروز شده : ۴-٠۶-١٣٩١, ٢٢:۴۴    نسخه چاپی    
91/10ج/450 آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول 15/5/91
به موجب اجراييه صادره از شعبه 13 شوراي حل اختلاف قم كه در اجراي احكام به شماره 91/10ج/450 ثبت گرديده له آقاي علي سليمي هيزجي و عليه شركت نگين شهر آراء وآقاي اسماعيل مشعلچيان محكوم عليهما محكوم شده اند به پرداخت مبلغ 000/038/15 ريال بانضمام تأخير تاديه در حق محكوم له و مبلغ 000/750 ريال حقوق اجرايي به صندوق دولت؛ به تقاضاي محكوم له اموال از محكوم عليه توقيف كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
يكدستگاه كفي تريلي هشت چرخ و جكهاي مربوطه به همراه تانكر آب و يكدستگاه پمپ آب و مقداري شيلنگ به ارزش 000/000/60 ريال كه در انتهاي شهرك پرديسان محله چهارم تعاوني شماره 30 ميباشد.
كه مقرر گرديده كفي فوق الذكر در تاريخ 12/6/91 ساعت 9 الي 30/9 صبح به آدرس قم، خيابان ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. لذا افرادي كه قصد بازديد از كفي را دارند ميتوانند در مدت پنج روز مانده به مزايده با هماهنگي اين اجرا از مورد مزايده بازديد و در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار ميگردد. برنده مزايده بايد ده درصد از مبلغ پيشنهادي را نقداً و مابقي آن ظرف يكماه از تاريخ مزايده بپردازد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مراجعه نمائيد.
محمد حيدري ـ دادورز اجراي احكام دادگستري شهرستان قم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
90/ج/1004 آگهي مزايده اموال غير منقول
نوبت دوم 31/5/91

به موجب اجراييه صادره از شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي قم كه در اجراي احكام به شماره 90/ج/1004 ثبت گرديده له خانم فاطمه متقيان و عليه آقاي محمد صادقاصغري، مؤسسه فرهنگي ممتاز قم محكوم عليهما محكوم شدهاند به پرداخت مبلغ 000/000/491 ريال در حق محكوم له و مبلغ 000/500/32 ريال حقوق اجرايي به صندوق دولت؛ به تقاضاي شخص ثالث آقاي ابوالفضل چكارچيان از اموال خود را معرفي توقيف كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
يك قطعه زمين به پلاك ثبتي 620/1/185 ـ اصلي بخش چهار قم به نشاني آذر بلوار دل آذر بزرگراه خليج فارس بعد از پل جمكران خيابان امير كبير ده متري احداثي معروف به زنگ آباد قطعه شمالي به متراژ 11750 متر مربع به ارزش هر متر مربع 000/285ريال جمعاً 000/750/348/3 ريال ارزيابي گرديده است.
كه مقرر گرديده زمين فوق الذكر در تاريخ 27/6/91 ساعت 30/10 الي 11 صبح به آدرس قم، خيابان ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. لذا افرادي كه قصد بازديد از زمين را دارند ميتوانند در مدت پنج روز مانده به مزايده با هماهنگي اين اجرا از مورد مزايده بازديد و در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار ميگردد. برنده مزايده بايد ده درصد از مبلغ پيشنهادي را نقداً و مابقي آن ظرف يكماه از تاريخ مزايده بپردازد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مراجعه نمائيد.
محمد حيدري ـ دادورز اجراي احكام دادگستري شهرستان قم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
91/ج 2/156 آگهي مزايده اموال منقول
نوبت اول 25/5/91

به موجب اجراييه صادره از شعبه هفتم محاكم حقوقي قم كه در اجراي احكام به شماره 91/ج 2/156 ثبت گرديده له شركت اويسي ياران قم و عليه آقاي وحيد كريمي كه محكوم عليه محكوم شده پرداخت 937/224/111 ريال در حق محكوم له تاديه حقوق اجرايي به صندوق دولت كه محكوم له در راستاي استيفاء محكوم به اقدام به توقيف خودروي محكوم عليه نموده كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
آقاي وحيد كريمي خوانده ـ مبني بر ارجاع كارشناسي قيمت گذاري يكدستگاه لوگان 90 L به شماره انتظامي 41 ـ ايران ـ 823 ج 26 به شماره موتور 021212 n 690 MA 4 K و شاسي 81009288 RDLD به رنگ نوك مدادي متاليك مدل 1386 با راهنمايي خواهان در داخل پاركينگ بابائي واقع در محل جاده قم ـ جعفريه بازديد و بررسي به عمل آمد. قيمت پايه از طريق مزايده به شرح ذيل اعلام ميگردد.
به طوري كه مشاهده گرديدقسمت جلو اتومبيل فوق تصادفي بوده و كاملاً تعويض و تمام رنگ شده، طبق اظهارات نمايندگي تعويض موتور و گيربكس انجام شده ـ با توجه به داشتن اعتبار بيمه نامه شخص ثالث قيمت پايه در بازار با مشخصات موجود مبلغ 000/000/88 ريال برآورد ميگردد.
كه مقرر گرديده خودروي فوق الذكر در تاريخ 26/6/91 ساعت 30/10 الي 11 صبح به آدرس قم، خيابان ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. و در صورت تمايل جهت بازديد طالبين ميتوانند پنج روز قبل از مزايده اقدام نمايند قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار ميگردد. برنده مزايده ميبايست 10 درصد ارزش كل في المجلس و الباقي ظرف يكماه واريز نماينداين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثير الانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مراجعه نمايند. با توجه به مجهولالمكان بودن محكوم عليه بدين وسيله نظريه كارشناسي و موئد مزايده به وي ابلاغ ميگردد.
حسن كاظمي ـ دادورز اجراي احكام مدني دادگستري قم

91/12ج/407 آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول 4/6/91

به موجب اجرائيه صادره از شعبه 39 شوراي حل اختلاف قم كه در اجراي احكام به شماره 91/12ج/407 ثبت گرديده له محمد تاري عليه فيروز زماني كه محكوم عليه محكوم است به پرداخت 528/074/48 ريال در حق محكوم له و تاديه حقوق اجرايي به صندوق دولت كه محكوم له در راستاي استيفاء محكوم به اقدام به توقيف خودروي محكوم عليه نموده كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
احتراما در اجراي قرار صادره در خصوص پرونده كلاسه 91/12ج/407 داير بر ارزيابي يكدستگاه كاميون بنز به شماره انتظامي16ـ 128ع 28 مدل 1969 در تاريخ 15/5/91 اينجانب علي اصغر بختياري كارشناس رسمي دادگستري به همراه خواهان آقاي محمد تاري به پاركينگ بابائي مراجعه و از كاميون موصوف بازديد نمودم نظريه بشرح زير به استحضار ميرسد:
مشخصات فني خودرو:
نوع كاميون باري چوبي، سيستم بنز ـ تيپ ال 911/36 ـ مدل 1969 ـ رنگ نارنجي ظرفيت جمعاً 9 تن ـتعداد سيلندر 6 ـ نوع سوخت گازوئيل،تعداد محور 2ـ تعداد چرخ 6 ـ شماره موتور 007568 ـ 10ـ شماره شاسي 644364 ـ 10ـ بيمه رؤيت نشد.
وضعيت بازديد:
اطاق خط خش دارو نياز به صافكاري رنگ ـ موتور سالم آماده به كار، لاستيكها حدود 30 درصد،
قيمت پايه جهت فروش به صورت مزايده
با توجه به مدل و ميزان استهلاك ووضعيت فعلي به مبلغ 000/000/80 ريال معادل هشت ميليون تومان تعيين ميگردد.
كه مقرر گرديد خودروي فوق الذكر در تاريخ 29/6/91ساعت 9 الي 30/9 صبح به آدرس قم، خيابان ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد. و در صورت تمايل جهت بازديد طالبين ميتوانند پنج روز قبل از مزايده اقدام نمايند قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار ميگردد. برنده مزايده ميبايست 10درصد ارزش كل في المجلس والباقي ظرف يكماه واريز نمايد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مزايده مراجعه نمائيد.
كاظمي ـ دادورز اجراي احكام مدني دادگستري قم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
90/4ج/2050 آگهي مزايده اموال غير منقول نوبت اول 4/6/91

به موجب اجرائيه صادره از شعبه اداره كار قم كه در اجراي احكام به شماره 90/4ج/2050 ثبت گرديده له ابوالفضل داوري و عيسي بيگلر عليه رضا بيگلر كه محكوم عليه محكوم است به پرداخت 549/103/139 ريال در حق محكوم له و تأديه حقوق اجرايي در حق دولت كه محكوم له در راستاي استيفاء محكوم به اقدام به توقيف تمامي ششدانگ پلاك ثبتي 953ـ اصلي بخش دو قم از محكوم عليه نموده كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
احتراما عطف به اخطاريه شماره 90/4ج/2050 مورخ 19/1/91 از ششدانگ عرصه واعياني پلاك 953 ـ اصلي واقع در بخش دو ثبت قم به مالكيت آقاي رضا بيگلر به نشاني: قم، خيابان امام(ره)، كوچه حدوداً يك متري شماره 44 انتهاي كوچه، پلاك 364 بازديد به عمل آورده و ملاحظه شد كه اعياني به صورت قديمي ساز با قدمت بالاي 40 سال است و در دو ضلع شرقي و غربي و حياط در وسط قرار دارد در هر سمت سه اطاق با سرويسها و در سه قسمت، سه زيرزمين كه هر كدام حدوداً دوازده متر مربع ميباشد وجود دارد با توجه به مشاهدات ودر نظر داشتن كليه عوامل مؤثر در ارزيابي نظريه كارشناسي به شرح ذيل به عرض ميرسد:
نظريه كارشناسي:
1ـ عرصه حدوداً 294 متر مربع از قرار هر متر مربع 000/000/6 ريال جمعاً به مبلغ 000/000/764/1ريال
2ـ اعياني زيرزمينها 36 متر مربع از قرار هر متر مربع 000/000/1 ريال جمعاً به مبلغ 000/000/36 ريال
3ـ اعياني همكف در دو سمت جمعاً 162 متر مربع از قرار هر متر مربع 000/500/1 ريال جمعاً به مبلغ 000/000/243 ريال
4ـ امتيازات آب و برق و گاز كلاً به مبلغ 000/000/15 ريال
جمع كل ارزيابي به مبلغ (دو ميليارد و پنجاه و هشت ميليون ريال) 000/000/058/2 ريال برآورد و اعلام ميگردد.
مقرر گرديد پلاك فوقالذكر در تاريخ 28/6/91 ساعت 8 الي 30/8 صبح به آدرس قم، خيابان ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد و در صورت تمايل جهت بازديد طالبين ميتوانند پنج روز قبل از مزايده اقدام نمايند قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار ميگردد.
برنده مزايده ميبايست 10 درصد ارزش كل فيالمجلس والباقي ظرف يكماه واريز نمايد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مزايده مراجعه نمائيد.
كاظمي ـ دادورز اجراي احكام مدني دادگستري قم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9009982512900722 آگهي ابلاغ دادخواست تجديد نظر(تبادل لوايح) 28/4/1391

به تجديد نظر خوانده: حميد اقبالي(مجهولالمكان)
در مورخ 17/3/91آقاي سعيد لطفعليپور دادخواست تجديد نظر خواهي خود نسبت به دادنامه 00103 ـ 18/2/91 به طرفيت تجديد نظر خوانده فوق به اين شعبه دادگاه تقديم نموده و پس از ثبت؛ با توجه به مجهول المكان بودن تجديد نظر خوانده، حسب درخواست تجديد نظر خواه و موافقت دادگاه؛ با استناد به ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني مراتب يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار آگهي ميگردد. تجديد نظر خوانده مذكور ميتواند از تاريخ نشر آگهي ودراجراي ماده 346 قانون آئين دادرسي مدني جهت اعلام نشاني محل اقامت خود و دريافت نسخه ثاني دادخواست تجديد نظر و ضمايم؛ به دفتر دادگاه مراجعه و هر گونه پاسخي نيز دارد ظرف مدت ده روز به صورت كتبي به اين دفتر تسليم و ارسال نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت ياد شده اعم از اين كه پاسخي رسيده يا نرسيده باشد؛ پرونده امر به مرجع تجديد نظر استان قم ارسال خواهد گرديد.
عراقيپور ـ مدير دفتر شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي قم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
91/2ج/302 آگهي مزايده اموال غير منقول نوبت اول 4/6/91

به موجب اجرائيه صادره از شعبه 5 محاكم حقوقي قم كه در اجراي احكام به شماره 91/2ج/302 ثبت گرديده له مهدي و طاهره قرائتي عليه هادي قرائتي كه محكوم عليه محكوم است به فروش اعياني پلاك ثبتي 82/898 ـ اصلي بخش يك قم و تقسيم وجه بين وراث و عرصه اوقافي بوده كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
با احترام در خصوص تعيين اينجانب سيد مهدي موسوي به عنوان كارشناس جهت ارزيابي يكباب دكان موضوع كلاسه پرونده 91/2ج/302 به استحضار ميرساند از محل ملك موصوف بازديد نمودم كه گزارش خود را به شرح ذيل اعلام مينمايم:
دكان مورد ارزيابي واقع در بازارچه شيخان پلاك 34 داراي عرصه موقوفه واقع در پلاك ثبتي 82/898 ـ اصلي بخش يك قم و داراي قرارداد اجاره به شماره 17/7/0003100100/90 مورخ 13/7/90 با اداره اوقاف و امور خيريه قم و سند مالكيت اعيان ميباشد و مساحت بر اساس سند اجاره موصوف 5 متر مربع اعلام و ملك مورد اشاره داراي امتياز برق و كركره فلزي بوده و در حال حاضر محل پارچه فروشي است در هر حال با عنايت به وقوع آن در مجاورت بارگاه مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) و تردد زياد زائرين، مسافرين و مجاورين به بازارچه موصوف و با توجه به بررسي ارزش املاك مجاور و كاربري تجاري صرف نظر از بهاي عرصه، ارزش محل مورد ارزيابي به نظر اينجانب برابر 2200000000 ريال معادل دويست و بيست ميليون تومان ميباشد. مقرر گرديد اعياني فوقالذكر در تاريخ 28/6/91 ساعت 30/9 الي 10صبح به آدرس قم، خيابان ساحلي، جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد و در صورت تمايل جهت بازديد طالبين ميتوانند پنج روز قبل از مزايده اقدام نمايند قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار ميگردد.
برنده مزايده ميبايست 10 درصد ارزش كل فيالمجلس والباقي ظرف يكماه واريز نمايد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مزايده مراجعه نمائيد.
 كاظمي ـ دادورز اجراي احكام مدني دادگستري قم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9109982513400193 آگهي ابلاغ وقت دادرسي 31/5/91

آگهي ابلاغ وقت دادرسي و نسخه دوم دادخواست و ضمائم به خوانده مجهول المكان: آقاي محمد رضا محبت فرزند محمود
خواهان: آقاي احمد فقيه محمود فرزند محمد با وكالت آقاي لطيف صدقي به نشاني: قم، ميدان سعيدي، بلوار نيروي هوايي، نبش كوچه سه، پلاك 46، طبقه سوم، واحد چهارم، دفتر وكالت صدقي
خواسته: تقاضاي صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/115 ريال وجه يك فقره چك به شماره 860500 به عهده بانك تجارت به انضمام كليه خسارات دادرسي
در تاريخ 25/5/1391 خواهان دادخواستي به طرفيت خوانده فوق به شرح خواسته به اين شعبه تقديم نموده كه تحت شماره 9109982513400193 ثبت و جلسه رسيدگي براي روز سهشنبه مورخ 11/7/1391 ساعت 11 صبح تعيين گرديده است كه با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست وكيل خواهان و موافقت دادگاه و مستنداً به ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني مراتب يك نوبت و در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار آگهي ميشود ـ شما ميتوانيد از تاريخ نشر آگهي جهت اعلام آدرس و دريافت نسخه دوم دادخواست و ضمائم به دفتر اين دادگاه واقع در قم خيابان ساحلي، جنب زندان ساحلي، دادگاههاي حقوقي شهرستان قم، طبقه همكف شعبه چهاردهم مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حضور به هم رسانيد. بديهي است در صورت عدم حضور دادگاه غياباً رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
هادي نعمتي ـ مدير دفتر شعبه چهاردهم دادگاه حقوقي شهرستان قم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-
telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ۴-٠۶-١٣٩١, ٢٢:۴۴

   

پر مبحث ترین ها