سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

مزايده هاي دادگستري قم

.

ج-2263آگهي مزايده اموال منقول (نوبت اول) 14-5-91
به موجب اجراييه صادره از شعبه اداره كار قم كه در اجراي احكام به شماره 90-4 ج-2263 ثبت گرديده له محمد مليحيان خوش و عليه نمايندگي ايران خودرو جمشيدي محكوم عليه محكوم شده به پرداخت مبلغ 335-011-59 ريال در حق محكوم له و مبلغ 000-100 ريال حقوق اجرايي به صندوق دولت؛ به تقاضاي محكوم له اموال از محكوم عليه توقيف كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده و به نشاني مقدان 72 تن- اول جاده قمرود داخل نمايندگي ايران خودرو مي‌باشد-
1ـ يكدستگاه تلويزيون LGبه همراه گيرنده LG كنار تلويزيون نصب شده ـ دست دوم و كاركرده مبلغ 000-000-10 ريال
2ـ يكدستگاه انژيكتورشويي خودرو ـ ساخت شركت پاسارگاد به رنگ قرمز ـ دست دوم به مبلغ 000-000-6 ريال
3ـ يكدستگاه دياگ رايان خودرو مدل 4000 ـ MES به همراه كامپيوتر و كيس ـ دست دوم و كاركرده به مبلغ 000-000-9 ريال
4ـ يك عدد كيف دستي كه مقداري كابل ـ CD برنامه عيب ياب به نام معاد صنعت بدون متعلقات مربوطه مي‌باشد و قابل قيمت گذاري نمي‌باشد-
5ـ يكدستگاه پمپ باد ايستاده سه سيلند سبز رنگ به نام سهند به همراه متعلقات مربوطه ـ دست دوم به مبلغ 000-000-9 ريال
6ـ يكدستگاه پمپ باد دو سيلند زميني به رنگ آبي مارك CAYZHR به همراه لوازم ومتعلقات مربوطه ـ دست دوم و كاركرده به مبلغ 000-500-1 ريال


9ج-1564 آگهي مزايده اموال غير منقول نوبت اول 5-5-91


به موجب اجراييه صادره از شعبه نهم دادگاه حقوقي قم كه در اجراي احكام به شماره 90-9ج-1564 ثبت گرديده له زهرا زندي عليه علي قياسي مهتاج كه محكوم عليه محكوم است به پرداخت 550 عدد سكه تمام بهار آزادي در حق محكوم لها و تأديه حقوق اجرايي به صندوق دولت كه محكوم له در راستاي استيفاء محكوم به اقدام به توقيف سهم الارث محكوم عليه از پلاك ثبتي 1020-275-10933 و 10934 ـ اصلي ب 1 قم متعلق به مرحوم سليمان غياسي را نموده كه كارشناس ششدانگ را به شرح ذيل ارزيابي نموده:
جهت ارزيابي يك واحد آپارتمان واقع در قم 45 متري صدوق 20 متري امام حسين(ع) - مفتح جنوبي مفتح 20 ـ دست راست آپارتمان وليعصر طبقه اول واحد 2 به پلاك ثبتي 1020-275-10933 و 10934 ـ اصلي واقع در بخش يك قم بازديد شد و ----
نظريه به شرح ذيل اعلام ميگردد-
مساحت آپارتمان 75 متر مربع با پاركينگ و مشاعات از قبيل راه پله و آسانسور مشترك از قرار هر متر مربع 000-250-1 تومان جمعا به نظر اينجانب 000-750-93 تومان و به حروف به مبلغ نود و سه ميليون و هفتصدو پنجاه هزار تومان ارزيابي و تعيين ميگردد-
كه مقرر گرديد سهم الارث محكوم عليه از پلاك فوقالذكر در تاريخ11-6-91 ساعت 30-8 الي 9 صبح به آدرس قم- خ ساحلي- جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد- و در صورت تمايل جهت بازديد طالبين ميتوانند پنج روز قبل از مزايده اقدام نمايند قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار ميگردد برنده مزايده ميبايست 10 درصد ارزش كل فيالمجلس و الباقي ظرف يك ماه واريز نمايد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثير الانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مزايده مراجعه نمائيد-
حسن كاظمي: دادورز اجراي احكام مدني دادگستري قم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9ج-148 آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول 5-5-91

به موجب اجراييه صادره از شعبه 50 شوراي حل اختلاف قم كه در اجراي احكام به شماره 91-9ج-148 ثبت گرديده له سميه حيدري عليه حميدرضا حيدريان كه محكوم عليه محكوم است به پرداخت 250 عدد سكه تمام بهار آزادي در حق محكوم لها و تأديه حقوق اجرايي به صندوق دولت كه محكوم له در راستاي استيفاء محكوم به اقدام به توقيف امتياز خط همراه 09123532781 نموده كه كارشناس 000-300-3 ريال ارزيابي نموده كه مقرر گرديد امتياز خط فوقالذكر در تاريخ 9-6-91 ساعت 30-10 الي 11 صبح به آدرس قم- خ ساحلي- جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد- و در صورت تمايل جهت بازديد طالبين ميتوانند پنج روز قبل از مزايده اقدام نمايند قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار ميگردد- برنده مزايده ميبايست 10 درصد ارزش كل فيالمجلس و الباقي ظرف يك ماه واريز نمايد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثير الانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مزايده مراجعه نمائيد-
حسن كاظمي: دادورز اجراي احكام مدني دادگستري قم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

10ج-492 آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول 11-5-91

به موجب اجراييه صادره از شعبه 27 شوراي حل اختلاف قم كه در اجراي احكام به شماره 91-10ج-492 ثبت گرديده له غلامرضا روشنروش عليه مرتضي طاهري كه محكوم عليه محكوم است به پرداخت 576-744-5ريال در حق محكوم له كه محكوم له در راستاي استيفاء محكوم به اقدام به توقيف امتياز خط همراه 09122510140 نموده كه كارشناس 000-200-5ريال ارزيابي نموده كه مقرر گرديد خط فوقالذكر در تاريخ 12-6-91 ساعت 30-10 الي 11 صبح به آدرس قم- خ ساحلي- جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد-و در صورت تمايل جهت بازديد طالبين ميتوانند پنج روز قبل از مزايده اقدام نمايند قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار ميگردد- برنده مزايده ميبايست 10 درصد ارزش كل فيالمجلس و الباقي ظرف يك ماه واريز نمايد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مزايده مراجعه نمائيد-
حسن كاظمي: دادورز اجراي احكام مدني دادگستري قم


2ج-351 آگهي مزايده اموال غير منقول نوبت اول 11-5-91


به موجب اجراييه صادره از شعبه 4 محاكم حقوقي قم كه در اجراي احكام به شماره 91-2ج-351 ثبت گرديده له حسن اعرابي عليه فروغ بيگدليآذري و فاطمه و عليرضا و غلامعلي همگي اعرابي كه محكوم عليه محكوم است به فروش ششدانگ يك باب منزل مسكوني به پلاك ثبتي 17-10599 ـ اصلي ب 1 قم به مساحت 300 متر مربع و تقسيم وجه بر مبناي وصيت نامه تنفيذ شده 29-7-76 كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
با احترام؛ در پاسخ به اخطاريه مربوط به شماره كلاسه 351-ج2-91 با موضوع ارزيابي پلاك ثبتي 17-10599 اصلي باستحضار ميرساند در تاريخ 17-4-91 از پلاك ثبتي فوقالذكر به آدرس 45 متري صدوق- كوچه 43پلاك 53 و 55 بازديد بعمل آمد-
گزارش كارشناسي:
مساحت عرصه مورد ارزيابي كه ملكي است مسكوني باستناد سند صادره شماره 39851 دفتر 153 صفحه 361- به متراژ 300 متر مربع ميباشد كه در طبقات زير زمين و همكف با اعياني حدود 396 متر مربع احداث بنا شده است-
نظريه كارشناسي:
1ـ ارزش هر مترمربع عرصه پلاك فوق الذكر به مبلغ 18500000 ريال معادل يك ميليون و هشتصدو پنجاه هزار تومان-
2ـ ارزش هر مترمربع اعياني احداث شده بنا طبقه همكف ( حدود 192 متر مربع) به مبلغ 2500000 ريال معادل دويست و پنجاه هزار تومان-
3ـ ارزش هر مترمربع اعياني احداث شده در زير زمين (حدود204 مترمربع ) به مبلغ 2000000 ريال معادل دويست هزار تومان-
4ـ ارزش حياط سازي و انشعابات ( آب و برق و گاز و فاضلاب هر كدام يك انشعاب و تلفن دوخط) و يك دستگاه كولر و يك دستگاه آبگرمكن موجود جمعاً به مبلغ 57200000 ريال معادل پنج ميليون و هفتصد و بيست هزار تومان-
جمعاً ارزيابي ميشود پلاك فوقالذكر به مبلغ 6495200000ريال معادل ششصدو چهل و نه ميليون و پانصد و بيست هزار تومان-
كه مقرر گرديد پلاك فوقالذكر در تاريخ 12-6-91 ساعت 8 الي 30-8 صبح به آدرس قم- خ ساحلي- جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد- ودر صورت تمايل جهت بازديد طالبين ميتوانند پنج روز قبل از مزايده اقدام نمايند قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار ميگردد برنده مزايده ميبايست 10 درصد ارزش كل فيالمجلس و الباقي ظرف يك ماه واريز نمايد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثير الانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مزايده مراجعه نمائيد-
حسن كاظمي: دادورز اجراي احكام مدني دادگستري قم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
91-11ج-708 آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول 5-5-91

به موجب اجراييه صادره از شعبه 5 شوراي حل اختلاف قم كه در اجراي احكام به شماره 91-11ج-708 ثبت گرديده له علي حاتمپور عليه احمدعليايي كه محكوم عليه محكوم است به پرداخت 810-178-7 ريال حق محكوم له و تخليه عين مستاجره در حق محكوم له وتأديه حقوق اجرايي به صندوق دولت كه محكوم له در راستاي استيفاء محكوم به اقدام به توقيف اموال به جامانده از محكوم عليه نموده كه كارشناس به شرح ذيل ارزيابي نموده:
1ـ يك دستگاه يخچال ايستاده شش درب ( سه درب شيشهاي ايستاده و سه درب فلزي در ذيل دربهاي شيشهاي) داراي موتور سالم بدون نام به ارزش مبلغ 000-500-8 ريال معادل هشتصدو پنجاه هزار تومان-
2ـ يك دستگاه يخچال برقي ايستاده يك درب بنام UGOR (اوگور) به ارزش مبلغ 000-000-4 ريال معادل چهارصد هزار تومان-
3ـ يك دستگاه فريزر چهار درب ايستاده بدون مارك با موتور سالم به ارزش مبلغ 000-500-7 ريال معادل هفتصد و پنجاه هزار تومان-
4ـ يك دستگاه يخچال فريزر صندوقي دو درب كشوئي سفيد رنگ به ارزش مبلغ 000-000-5 ريال معادل پانصد هزار تومان -
5ـ يك دستگاه فاكتور زن بنام ACLAS با متعلقات مربوط به آن به ارزش مبلغ 000-500-5 ريال معادل پانصد و پنجاه هزار تومان-
6ـ يك عدد ميز دو طرفه از جنس MDF به انضمام يك عدد صندلي گردان جمعاً به ارزش مبلغ 000-500-1 ريال معادل يكصد و پنجاه هزار تومان-
جمع كل اقلام مبلغ 000-000-32 ريال معادل سه ميليون و دويست هزار تومان ميباشد- ضمناُ مبلغ هفتاد هزار تومان
رديف مشخصات كالا تعداد ارزش واحد به ريال ارزش كل به ريال
1 دفتر چه تلفن 10 000-4 000-40
2 گاوصندوق ايران كاوه(يك طبقه) 1 دستگاه 000-400-2 000-400-2
3 پازل جعبهاي
12 800-18 600-225
4 پوشه دكمهاي
80 1600 000-128
5 جاچسبي و جا خودكاري 4 000-16 000-64
6 مدادتراش روميزي 1 000-64 000-64
7 دندان گير كودك 18 000-24 000-432
8 گيره پوشه 1 بسته 000-21 000-21
9 كاغذ خوشنويسي آرمان 11برگي 2 بسته 000-12 000-24
10 شكلات پاكتي آيدين 23 700-7 100-177
11 فيلتر چوب سيگار 24 تايي 20 بسته 000-7 000-140
12 دستگاه پانچ 17 600-6 200-112
13 پرده پارچهاي پلاستيكي
15 متر 000-72 000-080-1
14 سه راهي برق 5 000-40 000-200


كه كارشناس جمع دو ليست را در مجموع 900-107-37 ريال ارزيابي نموده
كه مقرر گرديد اموال فوقالذكر در تاريخ 24-5-91 ساعت 9 الي 30-9 صبح به آدرس قم- خ ساحلي- جنب زندان ساحلي دادگاههاي حقوقي واحد اجراي احكام مدني اتاق مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش برسد- و در صورت تمايل جهت بازديد طالبين ميتوانند- پنج روز قبل از مزايده اقدام نمايند قيمت پايه از مبلغ كارشناسي شروع و به كساني ك بالاترين مبلغ را پيشنهاد دهند واگذار ميگردد برنده مزايده ميبايست 10 درصد ارزش كل فيالمجلس والباقي ظرف يك ماه واريز نمايد اين آگهي يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثير الانتشار درج ميگردد جهت اطلاعات بيشتر به واحد مزايده مراجعه نمائيد-
حسن كاظمي : دادورز اجراي احكام مدني دادگستري قم
telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ١۴-٠۵-١٣٩١, ١٣:٣٩

   

پر مبحث ترین ها